دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 144، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-170 
ارزیابی چند معیاره میزان آسیب‌پذیری شبکه آب‌رسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی

صفحه 110-123

10.22093/wwj.2022.351591.3276

سهیل صفری؛ محمد مسافری؛ سامان جوادی پیر بازاری؛ مهدی ضرغامی؛ مهدی جهانگیری