استفاده از میکروارگانیسم‌های احیاکننده یون‌های سولفات در تصفیه پساب اسیدی صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه آلودگی محیط‌زیست، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی قشم، ایران

2 دانشیار، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه علوم و مهندسی محیط‌زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

پساب‌های واحدهای پلیمری به‌دلیل استفاده از اسید سولفوریک برای لخته‌سازی، ماهیت اسیدی داشته و حاوی مقدار زیادی یون سولفات هستند. در صنعت از روش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای تصفیه پساب‌های اسیدی استفاده می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، امکان‌سنجی تصفیه بیولوژیکی غیرهوازی یون‌های سولفات از پساب‌های صنعتی با استفاده از باکتری‌های احیـاکننـده سـولفات بود. روش این پژوهش کمّی بود و تحلیل داده با استفاده از روش‌های آمار استنباطی انجام شد. قلمرو زمانی این پژوهش در طول سال‌های 1397 تا 1399 بود. متغیرهای اصلی پژوهش شامل دما، pH اولیه و ثانویه پساب و جمعیت میکروارگانیسم بود. آزمایش‌ها در دو سطح دمایی 25 و 60 درجه سلسیوس و دو pH مختلف 5/7 و5/8 انجام شد. چهار سری آزمایش برحسب دما و pH طراحی و انجام شد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد با افزایش دمای محلول از 25 به 60 درجه سلسیوس در غلظت اولیه 50 میلی‌گرم در لیتر یون سولفات و pH معادل 5/7، میکروارگانیسم‌های غیرهوازی احیاکننده یون‌های سولفات معادل 6/17 درصد از خود نشان دادند. همچنین کارایی میکروارگانیسم‌ها در غلظت اولیه 50 میلی‌گرم در لیتر یون سولفات، حداقل 3/45 درصد و حداکثر 9/49 درصد بود. مقایسه نتایج آزمایشات در دو pH مختلف 5/7 و 5/8 حاکی از آن بود که در دمای یکسان 25 و 65 درجه سلسیوس، با افزایش pH، عملکرد میکروارگانیسم‌ها به میزان 4/16 درصد بهبود یافت. میزان کارایی تصفیه پساب با افزایش یک واحد pH به میزان 6/19 درصد افزایش یافت. نتایج این پژوهش نشان داد هم‌بستگی دما و غلظت یون سولفات از معادله درجه اول (خطی) تبعیت می‌کند. همچنین pH قلیایی ضعیف، شرایط محیطی مناسبی برای حذف یون‌های معدنی پساب‌ها فراهم می‌کند و هم‌بستگی افزایش pH محلول و کاهش غلظت یون سولفات از نوع معادله درجه دوم بوده است. این پژوهش نشان داد که دما و pH دو عامل اصلی و تأثیرگذار در فرایند تصفیه بیولوژیکی غیرهوازی یون‌های سولفات در پساب‌های صنعتی به‌شمار آمده و کنترل این دو پارامتر، نقش مؤثری در بهینه‌سازی فرایند تصفیه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Industrial Acidic Wastewater Treatment by Sulfate Reducing Microorganisms

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Panahi Osalou 1
  • Lobat Taghavi 2
  • Amir Hessam Hassani 3
  • Mohsen Dehghani 4
1 PhD. Student, Dept. of Environmental Pollution, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Prof., Dept. of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assoc. Prof., Dept. of Environmental Science and Engineering, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

The effluents of polymerization plants are acidic due to the use of sulfuric acid as flocculation agent and their wastewater contains high amounts of sulfate ions. In wastewater industry, several physical, chemical and biological treatment methods are used. The main purpose of this study is to examine the feasibility of anaerobic biological treatment of sulfate in industrial effluents by using sulfate-reducing bacteria. The research method is quantitative, and experiments and data collection from 2017-2020. The main variables of this research are temperature, effluent pH and the population of microorganisms. Experiments at two temperature levels of 25 and 60 oC and two different pHs, 7.5 and 8.5, were performed and four series of experiments were done. The results showed that by increasing the temperature of the solution from 25° to 60 °C at a concentration of 50 mg/L sulfate ion and a pH of 7.5, microorganisms showed 17.6% better performance. Also, the performance of microorganisms in anaerobic biological treatment at concentration of 50 mg/L of sulfate ion was 45.3% minimum and 49.9% at maximum. Comparison of experimental results at two different pHs of 7.5 and 8.5, indicates that at the same temperatures of 25 and 65°C, with increasing pH, the performance of microorganisms has improved by 16.4%. The efficiency of wastewater treatment increases 19.6% by changing pH from 7.5 to 8.5. Results showed that the correlation between temperature and sulfate ion concentration follows the 1st degree equation. Also, the weak pH environment provides suitable conditions for the removal of ions in the effluents, and the correlation between increasing the pH of the solution and decreasing the concentration of sulfate ions is a 2nd degree equation. Study showed that temperature and pH are the two effective factors in the process of biological treatment of effluents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Treatment
  • Anaerobic Treatment
  • Sulfate Reducing Bacteria
  • Acidic Effluent
  • Industrial Wastewater
Arhami Dolat Abad, A. & Ganjidoust, H. 2020. Sulfate removal from water using activated red mud: kinetic, isotherm and thermodynamic studies. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 53(2), 439-456. (In Persian)
Amirsadat, K., Sharififard, H. & Lashanizadegan, A. 2021. Nitrate removal from municipal effluent in the adsorption process on activated carbon of orange peel modified with chitosan and iron particles. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 54(7), 2493-2508. (In Persian)
Bazrafshan, E., Mohammadi, L., Ansari-Moghaddam, A. & Mahvi, A. H. 2020. Heavy metals removal from aqueous environments by electrocoagulation process–a systematic review. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 13, 1-16.
Girardi, A. 2014. Wastewater treatment and reuse in the oil & petrochem industry–a case study. Engineering Conferences International ECI Digital Archives, 1-31.
Shakerkhatibi, M., Akbari, Z., Mosaferi, M., Derafshi, S., Chavoshbashi, M., Fatehifar, E., et al. 2016. Evaluation of operating performance of ABS wastewater treatment system. Modares Civil Engineering Journal, 16(2), 31-40. (In Persian)
Hajizadeh, Y., Teiri, H., Nazmara, Sh. & Rezaei, M. 2017. Biological removal of copper and sulfate from synthetic wastewater by using sulfate-reducing bacteria in anaerobic fluid bed reactor (AFBR). Journal of Health, 8(1), 54-64. (In Persian)
Iakovleva, E., Salonen, J., & Sitarz, M. 2019. Industrial products and wastes as adsorbents for sulphate and chloride removal from synthetic alkaline solution. Chemical Engineering Journal, 259, 364-371.
Kavosi, M., Gazvini, M., Sharma, R. & Kim, M. 2022. A review on mechanical-based microalgae harvesting methods for biofuel production. Biomass and Bioenergy, 158, 106348.
Krieg, N. R. & Parte, A. 2021. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology: The Bacteroidetes, Acidobacteria, and Fibrobacteres. Springer. 14, 114-119.
Khajeh, F. & Rezaee, A. 2022. Electerochemical sulfate removal from aqeus solution using sandwich panel carboncloth electrodeby steelmesh. Alaboratorys tudyalaboratory study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences (JRUMS), 19(14), 383-396. (In Persian)
Jeanthon, C., Reysenbach, A. L. & Prieur, D. 2020. Thermodesulfobacterium, a thermophilic, chemolithoautotrophic,sulfate-reducing bacterium isolation. International Journal System and Evolutionary Microbiology, 52, 765-772.
Metcalf, L., Eddy, H. P. & Tchobanoglous, G. 2018. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse, McGraw-Hill, Pub. New York, USA.
Metcalf, L., Eddy, H. P., Tchobanoglous, G., Stensel, H. D., Tsuchihashi, R. & Borton, F. 2013. Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery. 5th Ed., McGraw-Hill Pub., New York, USA.
Ong, S. K. 2019. Wastewater Engineering. In: Kutz, M. ed. Handbook of Environmental Engineering. 351-373.
Torabian, A., Abtahi, S., Amin, M. & Momeni, S. 2021. Treatment of low-strength industrial wastewater using anaerobic baffled reactor. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 7(3), 229-240.
Torabian, A., Abtahi, S. M., Amin, M. M. & Momeni, S. A. 2019. Operation of an anaerobic baffled reactor forSulfate removal of Amirkabir industrial estate wastewater. Journal of Water and Wastewater, 21(2), 19-26. (In Persian)