درباره نشریه

مجله علمی-پژوهشی آب و فاضلاب

دارای درجه اعتباری علمی و پژوهشی براساس نامه 3/2910/306 مورخ   1384/03/18  

 

مجله آب و فاضلاب مجله‌ای الکترونیکی است که دو ماهنامه و به صورت دسترسی کامل در روی سایت مجله قرار می‌گیرد و توسط شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب منتشر می‌شود.

مجله آب و فاضلاب از سال 1368 شروع به انتشار نموده است.

از سال 1375  به مدت 9 سال با درجه علمی - ترویجی و از سال 1384 تا کنون با درجه علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طور مستمر منتشر می‌شود. 

این مجله دستاوردهای پژوهشی اصیل، مقالات تحلیلی کاربردی و نیز مطالعات موردی در موضوعات مربوط به آب و فاضلاب را با داوری دقیق  منتشر می‌کند و کلیه فرایند پذیرش، آماده‌سازی و انتشار آن بر اساس موازین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.