راهنمای داوران برای ثبت نام در Publons

داور گرامی

لطفاً ایمیل تشکر از داوری مقاله‌ای که داوری آن به اتمام رسیده است را به آدرس

reviews@webofscience.com

ارسال نمایید.

با تشکر - دفتر مجله