ارزیابی چند معیاره میزان آسیب‌پذیری شبکه آب‌رسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی عمران- مهندسی محیط‌زیست دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران و پژوهشگر پژوهشکده محیط‌زیست دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات سلامت و محیط‌زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی آب پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد، دانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده محیط‌زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران و استاد همکار پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

5 دانش‌آموخته مهندسی عمران- مهندسی محیط‌زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

شبکه آب‌رسانی یکی از مهمترین زیر ساخت‌های جوامع بشری است که در صورت وقوع آلودگی به‌دلیل گستردگی می‌تواند موجب بیماری یا مرگ بسیاری از مصرف‌کنندگان شود. آلودگی آب یکی از مسیرهای انتشار آلاینده‌های بیولوژیکی در بین جمعیت است که امروزه به‌عنوان بیوتروریسم از آن یاد می‌شود. آلودگی‌های بیولوژیکی معمولاً با استفاده از پاتوژن‌ها و بیوتوکسین‌ها رخ می‌دهد. از‌این‌رو شناخت مراحل آسیب‌پذیر شبکه آب‌رسانی در مقابل آلاینده‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، در مرحله اول پنج پاتوژن (باسیلوس آنتراسیس، کریپتوسپوریدیوزیس، فرانسیسلا تولارنسیس، ویبریو کلرا، شیگلا) که قابلیت بیشتری در ایجاد آلودگی منابع آب دارند، انتخاب و با هر یک از اجزا سامانه آب‌رسانی (مشتمل بر منبع آب خام(سد)، مخزن ذخیره آب خام، تصفیه‌خانه آب، خط انتقال آب تصفیه شده، مخازن آب تصفیه شده و شبکه‌‌ توزیع) 30 سناریو تعریف شد. در مرحله بعد با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره گروهی و با بهره‌گیری از سه معیار اصلی (میزان آسیب‌پذیری هر یک از مراحل آب‌رسانی، میزان قدرت آسیب‌رسانی آلاینده، میزان ایجاد خطر آلاینده در هر یک از مراحل آب‌رسانی) و زیر معیار آنها و با استفاده از نرم‌افزار GFDM وزن هر معیار از دیدگاه تصمیم‌گیران مشخص شد و پس از تحلیل سناریوها، میزان خطر هر یک از سناریوها رتبه‌بندی شد که سناریو 26 رتبه اول در ایجاد خطر را کسب کرد که متشکل از وارد کردن پاتوژن باسیلوس آنتراسیس به شبکه توزیع بود. ورود آلودگی به شبکه توزیع به‌دلیل دسترسی زیاد و نبود مراحل تصفیه بعدی و همچنین فرصت کم برای جلوگیری از رسیدن آلاینده به مصرف‌کنندگان می‌تواند موجب بیماری و مرگ بسیاری از مصرف‌کنندگان شود، از طرفی پاتوژن باسیلوس آنتراسیس در مقابل کلر مقاومت زیادی داشته و در آب پایدار است، از‌این‌رو ورود این آلاینده به شبکه توزیع می‌تواند بسیار خطرناک باشد. با در نظر گرفتن شرایط موجود شناخت و محاسبه میزان خطر سناریوهای مختلف می‌تواند موجب آمادگی و افزایش سرعت عمل در واکنش با حملات بیولوژیک احتمالی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi-Criteria Evaluation of the Vulnerability of the Urban Water Supply Network Against Biological Attacks

نویسندگان [English]

  • Soheil Safari 1
  • Mohammad Mosaferi 2
  • Saman Javadi 3
  • Mahdi Zarghami 4
  • Mahdi Jahangiri 5
1 PhD. Student, Civil Engineering-Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran and Researcher of Environmental Research Institute of Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Prof., Health and Environment Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Assoc., Prof., Dept. of Water Engineering College of Aburaihan, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Prof., Faculty of Civil Engineering and Institute of Environment, University of Tabriz, Iran and Adjunct Prof., Policy Research Institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
5 Former Graduated Student, Civil Engineering-Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The water supply network is one of the most critical infrastructures of human societies, which could cause illness or death in many consumers due to its expanding nature. Water pollution is one of the ways of spreading biological pollutants among the population, which is known as bioterrorism today. Biological contamination usually occurs with the use of pathogens and biotoxins. Therefore, recognizing the vulnerable stages of the water supply network against various pollutants is of particular importance. In this research, in the first stage, a selection of five pathogens (Bacillus anthracis, Cryptosporidiosis, Francisella tularensis, Vibrio cholerae, Shigella) that are more likely to pollute water sources have been made. Thus, employing each component of the water supply system (including raw water source (dam)), Raw water storage tank, water treatment plant, treated water transmission line, treated water tanks, and distribution network (30 scenarios) were defined. In the next step, using multi-criteria group decision-making and employing three main criteria (vulnerability of each water supply stage, the amount of contaminant damage power, the amount of contaminant risk in each of the water supply stages) and their sub-criteria, the weight of each criterion was determined from the perspective of decision-makers by utilizing GFDM software. After analyzing the scenarios, the risk level of each scenario was ranked. Scenario 26 created the most risk, which consists of introducing the pathogen Bacillus anthracis into the distribution network. The entry of contamination into the distribution network due to high availability and lack of subsequent treatment steps, as well as the slight chance of preventing the contaminant from reaching consumers, can cause many diseases and deaths. Furthermore, it has a high resistance against chloride and is stable in water, so the entry of this contaminant into the distribution network can be dangerous. Considering the existing conditions, recognizing and calculating the risk of different scenarios can lead to readiness and increase the speed of action in response to possible biological attacks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Supply Network
  • Biological Attacks
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Passive Defense
Ahmadi, A. & Soleimanian, J. 2020. Pollution of drinking water sources with biological toxins; potential threat of bioterrorism. Journal of Marine Medicine, 1, 182-189. (In Persian)
Amirkhani, A. 2010. Epidemiology of tularemia and its role in bioterrorism. Journal of Knowledge and Health, 5, 64. (In Persian)
Ardakanian, R. & Zarghami, M. 2010. Management of water resources development projects. Iranian Student Book Agency (Jihad Daneshgahi, Pub.), Tehran, Iran. (In Persian)
Ataii, R., Mehrabi-Tavana, A. & Ghorbani, G. 2005. Analysis of the cholera epidemic in the summer of 2005 in Iran. Journal of Military Medicine, 7, 177-185. (In Persian)
Azadi, N., Mir Hosseini, S. M. A. & Torkfar, A. 2020. Designing sport guild complex with a passive defense approach to provide shelter during occurring earthquake in Kerman Province. Geography (Regional Planning), 10, 1-22. (In Persian)
Bakhshi Shadmehri, F., Zarghani, S. H. & Kharzmi, O. A. 2016. Analysis of passive defense considerations in urban infrastructure with an emphasis on water infrastructure. Geographical Researches, 31, 103-117. (In Persian)
Bigdelou, M. & Malakoutikhah, A. 2012. Bioterrorism. Shirazi Martyr General Sayad Shirazi Educational and Research Center Pub., Tehran, Iran. (In Persian)
Bitarafan, M., Joneidi, M. & Laleh Arefi, Sh. 2015. Urban Water Supply Network Design: with Passive Defense Approach, Emarat Pars, Tehran, Iran. (In Persian)
Burrows, W. D. & Renner, S. E. 1999. Biological warfare agents as threats to potable water. Environmental Health Perspectives, 107, 975-984.
Chandler, D. & Landrigan, I. 2004. Bioterrorism: a Journalist's Guide to Covering Bioterrorism, 2nd Ed., Radio and Television News Directors Foundation. New York. USA.
Cicirello, H., Kehl, K., Addiss, D., Chusid, M., Glass, R., Davis, J., et al. 1997. Cryptosporidiosis in children during a massive waterborne outbreak in milwaukee, wisconsin: clinical, laboratory and epidemiologic findings. Epidemiology and Infection, 119, 53-60.
Donaghy, M. 2006. Neurologists and the threat of bioterrorism. Journal of the Neurological Sciences, 249,
55-62.
Doost Hosseini, E. & Khanjani, M. J. 2011. How to spread pollution in the urban water supply system. The 3rd National Conference on Civil Engineering. Isfahan, Iran. (In Persian)
Ghazizadeh, A., Jalili Ghazizadeh, M. & Ghane, A. A. 2008. Evaluation of water supply system components from the perspective of passive defense. 2nd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater Systems (NCWW02). Tehran, Iran. (In Persian)
Habibi, M. 2018. Application of hard set method in detecting intentional contamination of urban water distribution systems. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University East Tehran, Iran. (In Persian)
Kroll, D. 2006. Securing Our Water Supply: Protecting a Vulnerable Resource. Pennwell publishers. Tulsa, Oklahama, USA.
Mohammadian, M., Hosieni, S. A. & Hajiaghaei Kamrani, M. 2019. Analysis of the role of passive defense in Tabriz with crisis management approach. Journal of Research and Urban Planning, 9(35), 69-82. (In Persian)
Nasimi, Z., Zarghani, S. H. & Kharazmi, O. A. 2019. The analysis of risk and likelihood of bioterrorism attacks on urban water infrastructure. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 9, 125-146. (In Persian)
Rashidi, Y. 2014. Design of a strategic plan for passive defense in municipal and industrial water and wastewater forecasting 2025 (case study: Ferdous City). MSc. Thesis, University of Birjand, Iran. (In Persian)
Rice, E. W. 2011. Microbial Issues in Drinking Water Security. In: Clark, R. M., Hakim, S. & Ostfeld, A. ed. Handbook of Water and Wastewater Systems Protection. Springer. 151-161.
Riedel, S., Morse, S. A., Mietzner, T. A. & Miller, S. 2019. Jawetz Melnick and Adelbergs Medical Microbiology 28 E, McGraw Hill Professional.
Safari, S., Zarghami, M., Yegani, R. & Mosaferi, M. 2021. Fuzzy multi-criteria group decision making on water treatment methods for a university complex. Journal of Water and Wastewater Science and Engineering, 6, 30-40. (In Persian)
Shahpari, M. 2017. Introduction to Bioprotection, Boostan Hamid. Tehran, Iran. (In Persian)
Tavakoli, H. R., Sarafpour, R. & Samadi, M. 2005. Water and food bioterrorism. Journal of Military Medicine, 7(1), 75-82. (In Persian)
Tzipori, S. & Ward, H. 2002. Cryptosporidiosis: biology, pathogenesis and disease. Microbes and Infection, 4, 1047-1058.
Zarghami, M. & Szidarovszky, F. 2011. Multicriteria Analysis: Applications to Water and Environment Management, Springer Science & Business Media, Arizona, USA.