دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 147، مهر و آبان 1402، صفحه 1-136 

مطالعه موردی

بررسی همبست کربن و انرژی در واحد هضم لجن و نیروگاه برق تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

صفحه 80-96

10.22093/wwj.2023.403762.3355

اصغر ریاضتی؛ غلام رضا نبی بیدهندی؛ ناصر مهردادی؛ محمد مسافری