کاربرد Fe3O4@BNPs@ZnS-CdS به‌عنوان فوتوکاتالیست کارآمد در ناحیه مرئی برای حذف رنگ‌های آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق پسا دکترا، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات علوم و فناوری نانو (NNRC)، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه مقدار زیادی فاضلاب حاوی رنگ و مواد سمّی توسط صنایعی مانند نساجی، چاپ، رنگرزی، ریسندگی و چرم‌سازی وارد محیط‌زیست می‌شود، بنابراین آلودگی آب یکی از جدی‌ترین مشکلات محیط‌زیستی است که کیفیت و سلامت آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌همین دلیل، حذف رنگ‌ها و مواد سمّی از آب یکی از دغدغه‌های پژوهشگران است. در این راستا در این پژوهش، نانوکامپوزیت بوهمیت مغناطیسی اصلاح شده با سولفید روی- سولفید کادمیوم (Fe3O4@BNPs@ZnS-CdS (ZnS/CdS: 0.25:0.75 به‌عنوان یک فوتوکاتالیست کارآمد برای حذف رنگ‌های DR16 و RhB در ناحیه مرئی، استفاده شد. این فوتوکاتالیست قادر به حذف رنگ‌‌های آنیونی و کاتیونی بود. خواص فوتوکاتالیست سنتز شده با استفاده از XRD (ساختار فوتوکاتالیست تأیید و حضور سولفید روی و سولفید کادمیم روی سطح فوتوکاتالیست)، FTIR (تأیید حضور گروه‌های عاملی مختلف روی سطح فوتوکاتالیست)، BET (به‌دست آمدن مقدار سطح ویژه فوتوکاتالیست و تأیید ساختار مزوپور فوتوکاتالیست)، FESEM (نشان دادن ساختار نسبی فوتوکاتالیست و تخمین اندازه ذرات)، VSM (تعیین قدرت مغناطیسی فوتوکاتالیست)، TGA (تعیین میزان پایداری حرارتی فوتوکاتالیست)، DRS ، پتانسیل زتا (تعیین بار سطحی فوتوکاتالیست در pHهای مختلف) و EDX (تأیید سنتز و حضور عناصر اصلی موجود در ساختار فوتوکاتالیست) بررسی شد. نتایج نشان داد که رنگ DR16 در pH خنثی با کارایی 95 درصد در مدت 12 دقیقه از بین رفت. در مورد RhB بهترین نتیجه یعنی حذف 97 درصد در pH معادل 3 به‌دست آمد. همچنین، میزان TOC بعد از تخریب رنگ به‌طور چشمگیری کاهش یافت. تخریب رنگ برای DR16 و RhB از سینتیک مرتبه اول پیروی می‌کند. از مزایای این فوتوکاتالیست می‌توان به جدا شدن راحت از محیط، زیست‌سازگاری، فعالیت عالی در نور مرئی، قابلیت بازیافت و سهولت سنتز اشاره کرد. منبع نور استفاده شده در این پژوهش لامپ جیوه‌ای پرفشار بود که ارزان و بادوام است و عملکرد عالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fe3O4@BNPs@ZnS-CdS as an Efficient Photocatalyst in the Visible Region for the Removal of Organic Dyes

نویسندگان [English]

  • Minoo Khodamorady 1
  • Kiumars Bahrami 2
1 Postdoctoral Researcher, Dept. of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Prof., Nanoscience and Nanotechnology Research Center (NNRC), Faculty of Chemistry, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Today, large amounts of wastewater containing dyes and toxic substances enter the environment through industries such as textile, printing, dyeing, spinning, and leather making; therefore, water pollution is one of the most serious environmental problems that affects the quality and health of water. For this reason, removing dyes and toxic substances from water is one of the researchers concerns. In this regard, in this study, magnetic boehmite nanocomposite modified with zinc sulfide-cadmium sulfide (Fe3O4@BNPs@ZnS-CdS (ZnS/CdS: 0.25:0.75)) was used as an efficient photocatalyst to remove direct red 16 and rhodamine B dyes in the visible region. This photocatalyst is able to remove anionic and cationic dyes. The properties of the synthesized photocatalyst were investigated using XRD, FTIR, BET, FESEM, VSM, TGA, DRS, zeta potential and EDX. The results showed that the direct red 16 dye was destroyed in a neutral pH with an efficiency of 95%, within 12 min. Regarding rhodamine B, the best result, 97% removal, was obtained at pH=3. Also, the amount of TOC decreased dramatically after dye degradation. Dye degradation for both DR16 and RhB follows first-order kinetics. The advantages of this photocatalyst include ease of separation from the environment, biocompatibility and excellent activity in visible light, recyclability, and ease of synthesis. The light source used in this research is high-pressure mercury lamp, which is cheap and durable and has excellent performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photocatalyst
  • Magnetic Boehmite
  • Dye Removal
  • ZnS-CdS
  • High Pressure Mercury Lamp
Abdul Hassan, M. M., Hassan, S. S. & Hassan, A. K. 2022. Comparative of green-synthesis of bimetallic nanoparticles iron/nickel (Fe/Ni) and supported on zeolite 5A: heterogeneous fenton-like for dye removal from aqueous solutions. Asian Journal of Water, Environment and Pollution, 19, 53-66. https://doi.org/10.3233/AJW220071.
Ali, H. 2020. Ternary system from mesoporous CdS–ZnS modified with polyaniline for removal of cationic and anionic dyes. Research on Chemical Intermediates, 46, 571-592. https://doi.org/10.1007/s11164-019-03968-0.
Bafana, A., Devi, S. S. & Chakrabarti, T. 2011. Azo dyes: past, present and the future. Environmental Reviews, 19, 350-371.
Bahrami, K. & Khodamorady, M. 2019. Design of BNPs-TAPC palladium complex as a reusable heterogeneous nanocatalyst for the O-arylation of phenols and N-arylation of amines. Catalysis Letters, 149, 688-698. https://doi.org/10.1007/s10562-018-2627-6.
Carcel, R. A., Andronic, L. & Duta, A. 2011. Photocatalytic degradation of methylorange using TiO2, WO3 and mixed thin films under controlled pH and H2O2. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11, 9095-9101. https://doi.org/10.1166/jnn.2011.4283.
Chen, Y., Ren, X., Zhang, K. & Wang, L. 2019. Structure and photoluminescence of ZnS/CdS1-xSex nanocomposite prepared by a two-step process. Materials Science in Semiconductor Processing, 100, 42-47. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.04.041.
Eyasu, A., Yadav, O. P. & Bachheti, R. K. 2013. Photocatalytic degradation of methyl orange dye using Cr-doped ZnS nanoparticles under visible radiation. International Journal of ChemTech Research, 5, 1452-1461.
Fatima, R., Warsi, M. F., Sarwar, M. I., Shakir, I., Agboola, P. O., Aboud, M. F. A., et al. 2021. Synthesis and characterization of hetero-metallic oxides-reduced graphene oxide nanocomposites for photocatalytic applications. Ceramics International, 47, 7642-7652. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.11.106.
Gao, X., Wang, J., Yu, J. & Xu, H. 2015. Novel ZnO–ZnS nanowire arrays with heterostructures and enhanced photocatalytic properties. CrystEngComm, 17, 6328-6337. https://doi.org/10.1039/C5CE01078K.
Ghosh, D. & Bhattacharyya, K. G. 2002. Adsorption of methylene blue on kaolinite. Applied Clay Science, 20, 295-300. https://doi.org/10.1016/S0169-1317(01)00081-3.
Guo, S., Zhang, G. & Wang, J. 2014. Photo-fenton degradation of rhodamine B using Fe2O3–Kaolin as heterogeneous catalyst: characterization, process optimization and mechanism. Journal of Colloid and Interface Science, 433, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2014.07.017.
Gupta, V. K., Mohan, D., Sharma, S. & Sharma, M. 2000. Removal of basic dyes (rhodamine B and methylene blue) from aqueous solutions using bagasse fly ash. Separation Science and Technology, 35, 2097-2113. https://doi.org/10.1081/SS-100102091.
Gürses, A., Acikyildiz, M., Günes, K., Gürses, M. S., Gürses, A . 2016. Classification of dye and pigments. Dyes and Pigments, 31-45. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33892-7_3.
Hamadanian, M., Karimzadeh, S., Jabbari, V. & Villagran, D. 2016. Synthesis of cysteine, cobalt and copper-doped TiO2 nanophotocatalysts with excellent visible-light-induced photocatalytic activity. Materials Science in Semiconductor Processing, 41, 168-176. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2015.06.085.
Horikoshi, S., Hojo, F., Hidaka, H. & Serpone, N. 2004. Environmental remediation by an integrated microwave/UV illumination technique. 8. Fate of carboxylic acids, aldehydes, alkoxycarbonyl and phenolic substrates in a microwave radiation field in the presence of TiO2 particles under UV irradiation. Environmental Science and Technology, 38, 2198-2208. https://doi.org/10.1021/es034823a.
Jamil, N., Khan, S. M., Ahsan, N., Anwar, J., Qadir, A., Zameer, M., et al. 2014. Removal of Direct Red 16 (textile dye) from industrial effluent by using feldspar. Journal of The Chemical Society of Pakistan, 36, 191.
Kefeni, K. K., Msagati, T. A. & Mamba, B. B. 2017. Ferrite nanoparticles: synthesis, characterisation and applications in electronic device. Materials Science and Engineering: B, 215, 37-55. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2016.11.002.
Khan, M. E., Khan, M. M. & Cho, M. H. 2016. CdS-graphene nanocomposite for efficient visible-light-driven photocatalytic and photoelectrochemical applications. Journal of Colloid and Interface Science, 482, 221-232. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.07.070.
Khodamorady, M. & Bahrami, K. 2019. Fe3O4@BNPs‐CPTMS‐Chitosan‐Pd (0) as an efficient and stable heterogeneous magnetic nanocatalyst for the chemoselective oxidation of alcohols and homoselective synthesis of 5‐subestituted 1H‐tetrazoles. ChemistrySelect, 4, 8183-8194. https://doi.org/10.1002/slct.201901497.
Khodamorady, M. & Bahrami, K. 2023. A novel ZnS-CdS nanocomposite as a visible active photocatalyst for degradation of synthetic and real wastewaters. Scientific Reports, 13, 2177. https://doi.org/10.1038/s41598-023-28725-7.
Khodamorady, M., Sohrabnezhad, S. & Bahrami, K. 2020. Efficient one-pot synthetic methods for the preparation of 3, 4-dihydropyrimidinones and 1, 4-dihydropyridine derivatives using BNPs@SiO2 (CH2)3NHSO3H as a ligand and metal free acidic heterogeneous nano-catalyst. Polyhedron, 178, 114340. https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.114340.
Kumar, S. G. & Devi, L. G. 2011. Review on modified TiO2 photocatalysis under UV/visible light: selected results and related mechanisms on interfacial charge carrier transfer dynamics. The Journal of Physical Chemistry A, 115, 13211-13241. https://doi.org/10.1021/jp204364a.
Larsson, M., Hill, A. & Duffy, J. 2012. Suspension stability; why particle size, zeta potential and rheology are important. Annual Transactions of the Nordic Rheology Society, 20, 6.
Mittal, A., Sharma, S., Kumari, V., Yadav, S., Chauhan, N. S. & Kumar, N. 2019. Highly efficient, visible active TiO2/CdS/ZnS photocatalyst, study of activity in an ultra low energy consumption LED based photo reactor. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30, 17933-17946. https://doi.org/10.1007/s10854-019-02147-6.
Mondal, S. 2008. Methods of dye removal from dye house effluen-an overview. Environmental Engineering Science, 25, 383-396.
Neppolian, B., Choi, H., Sakthivel, S., Arabindoo, B. & Murugesan, V. 2002. Solar/UV-induced photocatalytic degradation of three commercial textile dyes. Journal of Hazardous Materials, 89, 303-317. https://doi.org/10.1016/S0304-3894(01)00329-6.
Nidheesh, P. & Gandhimathi, R. 2012. Trends in electro-fenton process for water and wastewater treatment: an overview. Desalination, 299, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.desal.2012.05.011.
Pang, Y. L., Lim, S., Ong, H. C. & Chong, W. T. 2016. Research progress on iron oxide-based magnetic materials: synthesis techniques and photocatalytic applications. Ceramics International, 42, 9-34. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.08.144.
Pathak, C., Mandal, M. K. & Agarwala, V. 2013. Synthesis and characterization of zinc sulphide nanoparticles prepared by mechanochemical route. Superlattices and Microstructures, 58, 135-143. https://doi.org/10.1016/j.spmi.2013.03.011.
Qutub, N., Pirzada, B. M., Umar, K., Mehraj, O., Muneer, M. & Sabir, S. 2015. Synthesis, characterization and visible-light driven photocatalysis by differently structured CdS/ZnS sandwich and core–shell nanocomposites. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, 74, 74-86. https://doi.org/10.1016/j.physe.2015.06.023.
Raleaooa, P. V., Roodt, A., Mhlongo, G. G., Motaung, D. E., Kroon, R. E. & Ntwaeaborwa, O. M. 2017. Luminescent, magnetic and optical properties of ZnO-ZnS nanocomposites. Physica B: Condensed Matter, 507, 13-20. https://doi.org/10.1016/j.physb.2016.11.031.
Rani, S., Aggarwal, M., Kumar, M., Sharma, S. & Kumar, D. 2016. Removal of methylene blue and rhodamine B from water by zirconium oxide/graphene. Water Science, 30, 51-60. https://doi.org/10.1016/j.wsj.2016.04.001.
Sharma, P., Kumar, R., Chauhan, S., Singh, D. & Chauhan, M. 2014. Facile growth and characterization of α-Fe2O3 nanoparticles for photocatalytic degradation of methyl orange. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 14, 6153-6157. https://doi.org/10.1166/jnn.2014.8734.
Song, S., Xu, L., He, Z., Ying, H., Chen, J., Xiao, X., et al. 2008. Photocatalytic degradation of CI Direct Red 23 in aqueous solutions under UV irradiation using SrTiO3/CeO2 composite as the catalyst. Journal of Hazardous Materials, 152, 1301-1308. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.08.004.
Velusamy, S., Roy, A., Sundaram, S. & Kumar Mallick, T. 2021. A review on heavy metal ions and containing dyes removal through graphene oxide‐based adsorption strategies for textile wastewater treatment. The Chemical Record, 21, 1570-1610. https://doi.org/10.1002/tcr.202000153.
Wang, H. J., Cao, Y., Wu, L. L., Wu, S. S., Raza, A., Liu, N., et al. 2018. ZnS-based dual nano-semiconductors (ZnS/PbS, ZnS/CdS or ZnS/Ag2S,): a green synthesis route and photocatalytic comparison for removing organic dyes. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6, 6771-6779. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.10.034.
Xu, T., Wang, P., Wang, D., Zhao, K., Wei, M., Liu, X., et al. 2020. Ultrasound-assisted synthesis of hyper-dispersed type-II tubular Fe3O4@SiO2@ZnO/ZnS core/shell heterostructure for improved visible-light photocatalysis. Journal of Alloys and Compounds, 838, 155689. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155689.
Zhang, Q., Li, J. & Xu, M. 2022. Ag decorated ZnO based nanocomposites for visible light-driven photocatalytic degradation: basic understanding and outlook. Journal of Physics D: Applied Physics, 55, 483001. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155689.
Zhang, Q., Tian, C., Wu, A., Hong, Y., Li, M. & Fu, H. 2013. In situ oxidation of Ag/ZnO by bromine water to prepare ternary Ag–AgBr/ZnO sunlight-derived photocatalyst. Journal of Alloys and Compounds, 563, 269-273. https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac941a.
Zhao, D., Wu, T. & Zhou, Y. 2019. Dual II heterojunctions metallic phase MoS2/ZnS/ZnO ternary composite with superior photocatalytic performance for removing contaminants. Chemistry–A European Journal, 25, 9710-9720. https://doi.org/10.1002/chem.201901715.