دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 146، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

اثر افزودن نانوذرات زیرکونیا بر ریزساختار و عملکرد فیلتراسیون نانوغشای نایلون۶ به‌منظور حذف آرسنیک از منابع آب

صفحه 72-88

10.22093/wwj.2023.379344.3312

حمید اصفهانی؛ ٌصبا افزا؛ سروش آذرتکین؛ حنانه مظفرنیا؛ فاطمه بختیارگنبدی؛ احد احدی ایمان


مقالات مروری

مروری بر جداسازی نانوذرات با روش شناورسازی کف

صفحه 104-124

10.22093/wwj.2023.394620.3343

میثم عبدالکریمی مه آبادی؛ احمد بیات