دوره و شماره: دوره 34، شماره 5 - شماره پیاپی 148، آذر و دی 1402، صفحه 1-101 

مقاله پژوهشی

تأثیر تغییرات ناهمواری بستر بر پارامترهای اختلاط آلاینده‌ها در پیچان‌رود

صفحه 66-88

10.22093/wwj.2023.412853.3368

سمانه نجومی سیاهمرد؛ مهدی مفتاح هلقی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدارضا ظهیری