کاهش مصرف آب و انرژی در جوامع شهری توسط تصفیه فاضلاب خاکستری به روش فتوالکتروکاتالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی سیستم‌های انرژی، گرایش انرژی و محیط‌زیست، دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش، کیش، ایران

2 استاد، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

فاضلاب شهری، ترکیبی از فاضلاب سیاه و خاکستری است که می‌توان راهکاری برای جداسازی و بهینه‌سازی تصفیه آن اندیشید. در این پژوهش، جداسازی و بازچرخانی آب خاکستری تصفیه شده به روش فتوالکتروکاتالیستی، به‌منظور مصرف در آبیاری فضای سبز بررسی شد. ابتدا فاضلاب خاکستری یک ساختمان مسکونی 10 واحدی از محل خروجی مخزن متعادل‌ساز، نمونه‌برداری شد. غلظت BOD و COD به‌ترتیب با روش رسپیرومتریک و کالریمتری رفلاکس بسته، اندازه‌گیری شد. سپس بازدهی حذف تصفیه فتوالکتروکاتالیستی توسط جریان مستقیم با الکترودهای تیتانیوم و گرافیت، در دو چگالی شدت جریان 10 و 20 میلی‌آمپر بر سانتی‌مترمربع و در سه فاصله الکترود 6، 12 و 15 سانتی‌متر، بررسی و امکان‌سنجی استفاده از این روش با دیدگاه مصرف انرژی بررسی شد. بر اساس نتایج، شرایط بهینه حذف آلاینده‌ها، در چگالی شدت جریان 20 میلی‌آمپر بر سانتی‌مترمربع و فاصله 12 سانتی‌متری الکترودها در مدت‌زمان 60 دقیقه به‌دست آمد. با افزایش چگالی شدت جریان، بازدهی حذف زیاد شده و با افزایش فاصله الکترودها، بازدهی حذف، افزایش با تغییرات نسبتاً کم را تجربه می‌کند، ولی سبب بالاتر رفتن ولتاژ می‌شود کـه افزایش مصرف انرژی الکتریکی را در پی دارد. pH اولیه با افزایش ولتاژ کاهش و با کاهش فاصله الکترودها بیشتر کاهش یافت. میزان انرژی الکتریکی مصرفی در راکتور فتوالکتروکاتالیستی حدود 2 کیلووات ساعت بر مترمکعب و 43/11 کیلووات به ازای حذف 1 کیلوگرم COD برآورد شد. نتایج نشانگر کاهش 64 درصدی مصرف آب در محل بهره‌برداری، کاهش مصرف انرژی در سیستم توزیع و تصفیه‌ آب و فاضلاب و در نتیجه کاهش تولید CO2 بود. اگرچه امکان استفاده از سیستم فتوالکتروکاتالیستی در مقیاس بزرگ نیازمند بررسی‌های بیشتری است، ولی می‌توان از سایر روش‌های مناسب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reducing Water and Energy Consumption in Urban Communities by Treating Gray Wastewater with Photoelectrocatalytic Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Negahban 1
  • Abdoreza Karbassi 2
1 PhD. Student in Energy Systems Engineering, Energy and Environment, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran
2 Prof., Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban wastewater combines black and gray wastewater, which can be thought of as a way to separate and optimize its treatment. In this research, the separation and recycling of gray water treated by photoelectrocatalytic method, to be used in irrigation of plants, etc., has been investigated. First, the gray wastewater of a 10-unit residential building was sampled. BOD and COD concentrations were measured by respirometry and closed reflux calorimetry, respectively. Then, the removal efficiency of photoelectrocatalytic treatment by direct current with titanium and graphite electrodes, at two current densities of 10 and 20 mA/cm2 and at three electrode distances of 6, 12 and 15 cm, and the feasibility of using this method from the point of view of energy consumption, was studied. Based on the results, the optimal conditions for pollutant removal have been obtained at a current density of 20 mA/cm2 and a distance of 12 cm between the electrodes in a period of 60 minutes. With an increase in current density, the removal efficiency increases and as the distance between the electrodes increases, the removal efficiency experiences an increase with partial changes, but, it causes an elevation in voltage, resulting in an augmented consumption of electrical energy. The initial pH decreased with increasing voltage and further decreased with decreasing electrode distance. The amount of electrical energy consumed in the photoelectrocatalytic reactor is estimated to be about 2 kWh/m3 and 11.43 kilowatts per kilogram of COD removal. The results indicate a 64% reduction in water consumption at the site of operation, a reduction in energy consumption in the water and wastewater distribution and treatment system, and as a result, a reduction in CO2 production. Although the possibility of using the photoelectrocatalytic system on a large scale requires more studies, other suitable methods can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Gray Wastewater
  • Photoelectrocatalytic Treatment
  • Reducing Water Consumption
  • Reducing Energy Consumption
Ab Aziz, N., Palaniandy, P., Abdul Aziz, H. & Aljuboury, D. 2018. Use of photocatalysis for conversion of harvested rainwater as an alternative source into drinking water. Global Nest Journal, 20(2), 243-256. https://doi.org/10.30955/gnj.002495.
Adlan, M. N., Palaniandy P. & Aziz, H. A. 2011. Optimization of coagulation and dissolved air flotation (DAF) treatment of semi-aerobic landfill leachate using response surface methodology (RSM). Desalination, 277(1-3), 74-82. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.04.00.
Ahmed, S., Rasul, M., Brown, R. & Hashib, M. 2011. Influence of parameters on the heterogeneous photocatalytic degradation of pesticides and phenolic contaminants in wastewater: a short review. Journal of Environmental Management, 92(3), 311-330. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.08.028.
Al-Rasheed, R. A. 2005. Water treatment by heterogeneous photocatalysis an overview. 4th SWCC Acquired Experience Symposium, Citeseer.
Åmand, L. & Carlsson, B.  2012. Optimal aeration control in a nitrifying activated sludge process. Water Research, 46(7), 2101-2110. https://doi.org/10.1016/j.watres.2012.01.023.
Ananpattarachai, J. & Kajitvichyanukul, P. 2015. Photocatalytic degradation of p, p′-DDT under UV and visible light using interstitial N-doped TiO2. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 50(4), 247-260. https://doi.org/10.1080/03601234.2015.999592.
Avert, E. 2018. US National Weighted Average CO2 Marginal Emission Rate, Year 2017 Data. US Environmental Protection Agency. Pub., Washington DC. USA.
Barrera-Díaz, C., Canizares, P., Fernández, F., Natividad, R. & Rodrigo, M. A. 2014. Electrochemical advanced oxidation processes: an overview of the current applications to actual industrial effluents. Journal of the Mexican Chemical Society, 58(3), 256-275. https://doi.org/10.29356/jmcs.v58i3.133.
Biswal, H. J., Vundavilli, P. R. & Gupta, A. 2019. Investigations on the effect of electrode gap variation over pulse-electrodeposition profile. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, Bhubaneswar, India. https://doi.org/10.1088/1757-899x/653/1/012046.
Bockelmann, D., Dillert, R., Dzengel, J., Goslich, R., Grob, E., Higendorff, M., et al. 2004. Photocatalysis. Solar Energy, 77, 445. https://doi.org/10.1016/j.solener.2004.09.001.
Carranzo, I. V. 2012. Standard methods for examination of water and wastewater. Anales de Hidrología Médica, 5(2), 183-190.
Che-Ani, A., Shaari, N., Sairi, A., Zain, M. & Tahir, M. 2009. Rainwater harvesting as an alternative water supply in the future. European Journal of Scientific Research, 34(1), 132-140.
Cheng, L., Liu, S., He, G. & Hu, Y. 2020. The simultaneous removal of heavy metals and organic contaminants over a Bi2WO6/mesoporous TiO2 nanotube composite photocatalyst. RSC Advances, 10(36), 21228-21237. https://doi.org/10.1039/d0ra03430d.
Chowdhury, P., Elkamel, A. & Ray, A. K. 2014. Photocatalytic processes for the removal of toxic metal ions. Heavy Metals in Water: Presence, Removal and Safety, 25-43. https://doi.org/10.1039/9781782620174-00025.
Collivignarelli, M. C., Abbà, A., Carnevale Miino, M., Bertanza, G., Sorlini, S., Damiani, S., et al. 2021. Photoelectrocatalysis on TiO2 meshes: different applications in the integrated urban water management. Environmental Science and Pollution Research, 28(42), 59452-59461. https://doi.org/10.1007/s11356-021-12606-5.
Descoins, N., Deleris, S., Lestienne, R., Trouvé, E. & Maréchal, F. 2012. Energy efficiency in waste-water treatments plants: optimization of activated sludge process coupled with anaerobic digestion. Energy, 41(1), 153-164. https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.03.078.
Ebraheim, G., Karbassi, A. & Mehrdadi, N. 2021. Chemical reducing conditions through the photo-assisted electrochemical process in the treatment of the urban rainwater. International Journal of Human Capital in Urban Management, 6(3), 209-224.
Ebraheim, G., Karbassi, A. & Mehrdadi, N. 2021. Employing speciation of metals to assess photo-assisted electrochemical efficiency for improving rainwater quality in Tehran, Iran. International Journal of Environmental Science and Technology, 1-20. https://doi.org/10.1007/s13762-021-03127-2.
Ensaldo-Rentería, M., Ramírez-Robledo, G., Sandoval-González, A., Pineda-Arellano, C., Álvarez-Gallegos, A., Zamudio-Lara, Á., et al. 2018. Photoelectrocatalytic oxidation of acid green 50 dye in aqueous solution using Ti/TiO2-NT electrode. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(1), 1182-1188. https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.01.034.
Ghiri, N. E. & Azimi, A. A. 2015. Investigating factors affecting the growth of heterotrophic bacteria and faecal coliform contamination of drinking water (study area of Qirokarzin city). The 3rd. International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences. Tehran, Iran. (In Persian)
Hernández-Sancho, F., Molinos-Senante, M. & Sala-Garrido, R. 2011. Energy efficiency in Spanish wastewater treatment plants: a non-radial DEA approach. Science of The Total Environment, 409(14), 2693-2699. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2011.04.018.
Jeong, H., Broesicke, O. A., Drew, B. & Crittenden, J. C. 2018. Life cycle assessment of small-scale greywater reclamation systems combined with conventional centralized water systems for the City of Atlanta, Georgia. Journal of Cleaner Production, 174, 333-342. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.193.
Jing, B., Chow, C. & Saint, C. 2010. Recent developments in photocatalytic water treatment technology. Water Research, 44(10), 2997-3027. https://doi.org/10.1016/j.watres.2010.02.039.
Kneppers, B., Birchfield, D. & Lawton, M. 2009. Energy-water relationships in reticulated water infrastructure systems. Water Supply (kWh/Capita), WA7090/2, 1-27.
Kusiak, A., Zeng, Y. & Zhang, Z. 2013. Modeling and analysis of pumps in a wastewater treatment plant: a data-mining approach. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 26(7), 1643-1651. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2013.04.001.
Li, B. & Bishop, P. 2002. Oxidation-reduction potential (ORP) regulation of nutrient removal in activated sludge wastewater treatment plants. Water Science and Technology, 46(1-2), 35-39. https://doi.org/10.2166/wst.2002.0452.
Li, X. & Liu, H. 2005. Development of an E-H2O2/TiO2 photoelectrocatalytic oxidation system for water and wastewater treatment. Environmental Science  and Technology, 39(12), 4614-4620. https://doi.org/10.1021/es048276k.
Liu, F., Ouedraogo, A., Manghee, S. & Danilenko, A. 2012. A Primer on Energy Efficiency for Municipal Water and Wastewater Utilities. Technical Report 001/12. World Bank, Washington DC. USA.
Makinia, J. & Zaborowska, E. 2020. Mathematical Modelling and Computer Simulation of Activated Sludge Systems, IWA publishing. London, UK. https://doi.org/10.2166/9781780409528.
Mamais, D., Noutsopoulos, C., Dimopoulou, A., Stasinakis, A. & Lekkas, T. 2015. Wastewater treatment process impact on energy savings and greenhouse gas emissions. Water Science and Technology, 71(2), 303-308. https://doi.org/10.2166/wst.2014.521.
Mizuta, K. & Shimada, M. 2010. Benchmarking energy consumption in municipal wastewater treatment plants in Japan. Water Science and Technology, 62(10), 2256-2262. https://doi.org/10.2166/wst.2010.510.
Montenegro-Ayo, R., Morales-Gomero, J. C., Alarcon, H., Cotillas, S., Westerhoff, P. & Garcia-Segura, S. 2019. Scaling up photoelectrocatalytic reactors: a TiO2 nanotube-coated disc compound reactor effectively degrades acetaminophen. Water, 11(12), 2522. https://doi.org/10.3390/w11122522.
Pareuil, P., Pénilla, S., Ozkan, N., Bordas, F. & Bollinger, J. C. 2008. Influence of reducing conditions on metallic elements released from various contaminated soil samples. Environmental Science and Technology, 42(20), 7615-7621. https://doi.org/10.1021/es800953d.
Rahimi, N., Kargari, N., Samadyar, H. & Monfared, M. N. 2014. Determining the social (external) costs of SO2, NOX and CO2 emissions in the country's energy sector (power plants). Environmental Science and Technology, 16(3), 107-117.
Rajput, H., Kwon, E. E., Younis, S. A., Weon, S., Jeon, T. H., Choi, W., et al. 2021. Photoelectrocatalysis as a high-efficiency platform for pulping wastewater treatment and energy production. Chemical Engineering Journal, 412, 128612. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128612.
Razavi, M., Saeedi, M. & Jabbari, E. 2012. Effect of operating conditions on the simultaneous removal efficiency of phosphate, nitrate and COD from laundry wastewater using electrocoagulation method with aluminum electrode. Journal of Environmental Studies, 38(3), 75-84. (In Persian)
Rojas, J., Zhelev, T. & Graells, M. 2010. Energy efficiency optimization of wastewater treatment-study of ATAD. Computer Aided Chemical Engineering, 28, 967-972. https://doi.org/10.1016/s1570-7946(10)28162-2.
Saghafi, S., Mehrdadi, N., Bidhendi, G. N. & Aminirad, H. 2016. Determining the electrical energy consumed in different processes of Nasirabad Industrial Town's treatment plant with COD removal approach. Journal of Environmental Studies, 42(1), 19-31. (In Persian). https://doi.org/10.22059/jes.2016.58093.
Seibert, D., Zorzo, C. F., Borba, F. H., De Souza, R. M., Quesada, H. B., Bergamasco, R., et al. 2020. Occurrence, statutory guideline values and removal of contaminants of emerging concern by electrochemical advanced oxidation processes: a review. Science of The Total Environment, 748, 141527. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141527.
Sharififard, H., Ghorbanpour, M. & Hosseinirad, S. 2018. Cadmium removal from wastewater using nano-clay/TiO2 composite: kinetics, equilibrium and thermodynamic study. Advances in Environmental Technology, 4(4), 203-209. https://doi.org/10.22104/aet.2019.3029.1149.
Siatou, A., Manali, A. & Gikas, P. 2020. Energy consumption and internal distribution in activated sludge wastewater treatment plants of Greece. Water, 12(4), 1204. https://doi.org/10.3390/w12041204.
Sirés, I., Billas, E., Oturan, M., Rodrigo, M. A. & Pinazza, M. 2014. Electrochemical advanced oxidation processes: today and tommorow: a review. Environmental Science and Pollution Research, 21, 8330-8367.
Yao, Y., Cui, L., Jiao, L., Chen, X., Yu, N. & Dong, H. 2016. Effects of duty cycle on the preparation and property of PbO 2-CeO 2 nanocomposite electrodes. Journal of Solid State Electrochemistry, 20, 725-731. https://doi.org/10.1007/s10008-015-3099-x.
Yerushalmi, L., Ashrafi, O. & Haghighat, F. 2013. Reductions in greenhouse gas (GHG) generation and energy consumption in wastewater treatment plants. Water Science and Technology, 67(5), 1159-1164. https://doi.org/10.2166/wst.2013.681.
Yurdakal, S., Çetinkaya, S., Şarlak, M. B., Özcan, L., Loddo, V. & Palmisano, L. 2020. Photoelectrocatalytic oxidation of 3-pyridinemethanol to 3-pyridinemethanal and vitamin B3 by TiO2 nanotubes. Catalysis Science and Technology, 10(1), 124-137. https://doi.org/10.1039/c9cy01583c.
Zamani, S. & Taebi, A. 2008. Recycling gray wastewater and checking the quality of treated wastewater for reuse at the domestic level in line with the sustainable development of the country's water resources. 8th International Congress on Civil Engineering. Shiraz, Iran. (In Persian)
Zhao, X., Guo, L., Hu, C., Liu, H. & Qu, J. 2014. Simultaneous destruction of Nickel (II)-EDTA with TiO2/Ti film anode and electrodeposition of nickel ions on the cathode. Applied Catalysis B: Environmental, 144, 478-485. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2013.07.038.
Zhou, G., Zhao, T., Wang, O., Xia, X. & Pan, J. H. 2020. Bi2Se3, Bi2Te3 quantum dots-sensitized rutile TiO2 nanorod arrays for enhanced solar photoelectrocatalysis in azo dye degradation. Journal of Physics: Energy, 3(1), 014003. https://doi.org/10.1088/2515-7655/abc52c.