سنتز اکسید گرافن مغناطیسی عامل‌دار شده با ایمینو دی‌استیک اسید برای حذف کروم از محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

روش‌های متداول مانند تبادل یونی، انعقاد و اسمز معکوس که برای حذف فلزات سنگین به کار می‌روند، معایب فراوانی دارند و جذب سطحی به‌عنوان یک روش مؤثر می‌تواند کاربرد زیادی داشته باشد. در این پژوهش، از اکسید گرافن مغناطیسی عامل‌دار شده با لیگاند ایمینو دی‌استیک اسید برای حذف فلز سنگین کروم از محلول‌های آبی استفاده شد. به‌منظور بررسی، شناسایی و تعیین ساختار اکسید گرافن مغناطیسی عامل‌دار شده، آنالیزهای XRD، FTIR، SEM و EDX به‌کار برده شد. سپس عوامل مؤثر بر میزان حذف کروم از جمله مقدار جاذب، زمان، pH و غلظت اولیه کروم بررسی شد. شرایط بهینه این آزمایش برای حذف کروم، pH معادل 2،  وزن جاذب mg 30، غلظت اولیه کروم mg/L 15 و زمان فرایند ۱5 دقیقه بود. در این شرایط ۹۲ درصد کروم از محلول حذف شد. نتایج تجربی و نتایج حاصل از طراحی آزمایش به‌وسیله رویه پاسخ مطابقت (8/98 درصد) خوبی داشت. بررسی‌های ایزوترم و سینتیک نشان داد که حذف کروم با استفاده از اکسید گرافن مغناطیسی عامل‌دار شده با ایمینو دی‌استیک اسید، از ایزوترم لانگمیر و سینتیک شبه‌درجه دوم تبعیت می‌کند. از بررسی و جمع‌بندی مطالب مشخص شد که جاذب سنتز شده با ایمینو دی‌استیک اسید کارایی بالایی در حذف فلز سنگین کروم دارد و می‌تواند به‌عنوان یک جاذب خوب برای حذف فلزات سنگین از محیط‌های آبی به‌کار برده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Functionalized Magnetic Graphene Oxide by Iminodiacetic Acid to Remove Chromium from Contaminated Waters

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Zarei 1
  • Salar Maleki 2
  • Mehdi Hosseinzadeh 3
1 Assoc. Prof., Dept. of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 PhD. Student, Dept. of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assist. Prof., Marand Faculty of Technical and Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To remove pollutants, many methods have been used so far, including ion exchange, coagulation and reverse osmosis. Most of these methods have many disadvantages and among them, the adsorption method is considered as a useful method. The purpose of this study is to synthesize adsorbents in the form of nanocomposites based on graphene oxide and modify the surface of graphene oxide by using iminodiacetic acid ligand to remove chromium ion by adsorption method. To determine the chemical structure and characterization of functionalized magnetic graphene oxide, we used XRD, BET, FTIR and SEM analysis. After that, the factors affecting the removal rate such as adsorbent amount, time of reaction, pH and initial concentration of chromium ion were investigated. The optimal conditions for removal of chromium ion were obtained as pH of solution 2, initial adsorbent weight 30 mg, initial chromium ion concentration 15 mg/L, absorption process time of 15 minutes and removal efficiency was 92.00%. The experimental results and the results of the response surface design were in good agreement (98.8%). Reviewing kinetic and isotherm studies showed that the adsorption process follows the pseudo second-order kinetics and Langmuir isotherm. Magnetic graphene oxide functionalized with iminodiacetic acid has the highest adsorption rate and was considered as the optimal adsorbent for successful metal removal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Metals
  • Adsorption
  • Magnetic Graphene Oxide
  • Chromium
  • Iminodiacetic Acid
Archana, S., Radhika, D., Jayanna, B. K., Kannan, K., Yogesh kumar, K. & Muralidhara, H. B. 2021. Functionalization and partial grafting of the reduced graphene oxide with p-phenylenediamine: an adsorption and photodegradation studies. FlatChem, 26, 100210. https://doi.org/10.1016/j.flatc.2020.100210.
Cao, Z. F., Wen, X., Wang, J., Yang, F., Zhong, H., Wang, S., et al. 2019. In situ nano-Fe3O4/triisopropanolamine functionalized graphene oxide composites to enhance Pb2+ ions removal. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 561, 209-217. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.10.084.
Cui, L., Wang, Y., Gao, L., Hu, L., Yan, L., Wei, Q., et al. 2015. EDTA functionalized magnetic graphene oxide for removal of Pb(II), Hg(II) and Cu(II) in water treatment: adsorption mechanism and separation property. Chemical Engineering Journal, 281, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.06.043.
Daneshvar, N., Salari, D. & Aber, S. 2002. Chromium adsorption and Cr(VI) reduction to trivalent chromium in aqueous solutions by soya cake. Journal of Hazardous Materials, 94, 49-61. https://doi.org/10.1016/S0304-3894(02)00054-7.
Fu, F. & Wang, Q. 2011. Removal of heavy metal ions from wastewaters: a review. Journal of Environmental Management, 92, 407-418. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2010.11.011.
Geng, Z., Lin, Y., Yu, X., Shen, Q., Ma, L., Li, Z., et al. 2012. Highly efficient dye adsorption and removal: a functional hybrid of reduced graphene oxide–Fe3O4 nanoparticles as an easily regenerative adsorbent. Journal of Materials Chemistry, 22, 3527-3535. https://doi.org/10.1039/C2JM15544C.
Gu, X., Yang, Y., Hu, Y., Hu, M. & Wang, C. 2015. Fabrication of graphene-based xerogels for removal of heavy metal ions and capacitive deionization. ACS Sustainable Chemistry and Engineering, 3, 1056-1065. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5b00193.
Najafi, F. 2015. Removal of zinc(II) ion by graphene oxide (GO) and functionalized graphene oxide–glycine (GO–G) as adsorbents from aqueous solution: kinetics studies. International Nano Letters, 5, 171-178. https://doi.org/10.1007/s40089-015-0151-x.
Pezhhanfar, S., Zarei, M. & Shekaari Teymourloue, T. 2022. Introduction of maize cob and husk for wastewater treatment; evaluation of isotherms and artificial neural network modeling. Journal of the Iranian Chemical Society, 19, 231-246. https://doi.org/10.1007/s13738-021-02301-0.
Pezhhanfar, S., Zarei, M., Shekaari Teymourloue, T. & Khalilzadeh, M. 2021. Neural network, isotherm, and kinetic study for wastewater treatment using populus alba’s pruned material. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40, 1868-1881. https://doi.org/10.30492/ijcce.2020.43472.
Pirveysian, M. & Ghiaci, M. 2018. Synthesis and characterization of sulfur functionalized graphene oxide nanosheets as efficient sorbent for removal of Pb2+, Cd2+, Ni2+ and Zn2+ ions from aqueous solution: a combined thermodynamic and kinetic studies. Applied Surface Science, 428, 98-109. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.09.105.
Vaca Mier, M., López Callejas, R., Gehr, R., Jiménez Cisneros, B. E. & Alvarez, P. J. J. 2001. Heavy metal removal with mexican clinoptilolite:: multi-component ionic exchange. Water Research, 35, 373-378. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(00)00270-0.
Wang, Y., Li, L., Luo, C., Wang, X. & Duan, H. 2016. Removal of Pb2+ from water environment using a novel magnetic chitosan/graphene oxide imprinted Pb2+. International Journal of Biological Macromolecules, 86, 505-511. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2016.01.035.
Wei, M. P., Chai, H., Cao, Y. L. & Jia, D. Z. 2018. Sulfonated graphene oxide as an adsorbent for removal of Pb2+ and methylene blue. Journal of Colloid and Interface Science, 524, 297-305. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.03.094.
Zaaba, N. I., Foo, K. L., Hashim, U., Tan, S. J., Liu, W. W. & Voon, C. H. 2017. Synthesis of graphene oxide using modified hummers method: solvent influence. Procedia Engineering, 184, 469-477. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.118.
Zarei, M., Fazli, S., Najjari, N., Pezhhanfar, S. & Ahmadi Someh, A. 2020. Efficiency of artificial neural networks for modeling of malachite green adsorption by tea waste and adsorption isotherm study. Journal of Water and Wastewater, 30, 51-62. ( In Persian ).  https://doi.org/10.22093/wwj.2019.139943.2714.
Zhao, D., Gao, X., Wu, C., Xie, R., Feng, S. & Chen, C. 2016. Facile preparation of amino functionalized graphene oxide decorated with Fe3O4 nanoparticles for the adsorption of Cr(VI). Applied Surface Science, 384, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.05.022.
Zhao, D., Zhang, Q., Xuan, H., Chen, Y., Zhang, K., Feng, S., et al. 2017. EDTA functionalized Fe3O4/graphene oxide for efficient removal of U(VI) from aqueous solutions. Journal of Colloid and Interface Science, 506, 300-307. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2017.07.057.