بررسی همبست کربن و انرژی در واحد هضم لجن و نیروگاه برق تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران (پردیس بین‌المللی ارس)، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات سلامت و محیط‌زیست، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

لجن، محصول جانبی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری به روش بیولوژیکی است که برای اجتناب از آلودگی‌های محیط‌زیستی و حفظ سلامت جامعه لازم است تحت فرآوری و مدیریت صحیح قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل مقدار لجن دفعی و بازیافت انرژی در تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران با تأکید بر همبست ردپای کربن و انرژی بود. بیوگاز و برق تولید شده در تصفیه‌خانه فاضلاب به دقت بررسی شد. تأثیر آنها بر کاهش انتشارات مستقیم و غیرمستقیم و ردپای کربن با استفاده از ضرایب بین‌المللی مربوطه بر اساس میزان گاز متان و برق تولید شده محاسبه شد. همچنین مقدار لجن دفعی طی بازه زمانی هشت سال (1393 تا 1400) تجزیه‌و‌تحلیل شد. طی دوره بررسی شده حداقل 2414 تن، حداکثر 22850 تن و به‌طور میانگین 4/7265 تن در ماه لجن دفعی تولید شد. مقدار لجن دفعی تولید شده به‌ازای هر میلیون ‌متر‌مکعب فاضلاب تصفیه شده به‌صورت حداقل، حداکثر و میانگین به ترتیب برابر 4/24، 8/99 و 1/57 تن بود. به‌طور متوسط 5/9 میلیون‌ متر‌مکعب در هر سال متان تولید می‌شود که معادل54/146347 تن دی‌اکسید‌کربن در سال است. به‌طور میانگین 1/1 مگاوات در ساعت در نیروگاه تصفیه‌خانه برق تولید ‌می‌شود که معادل پیشگیری از انتشار 3612 تا 6472 تن دی‌اکسید‌کربن در سال است. مجموع انتشارات مستقیم و غیرمستقیم پیشگیری شده معادل 149960 تا 152820 تن معادل دی‌اکسید‌کربن بود. تولید بیوگاز و مصرف آن برای تولید برق در تصفیه‌خانه بررسی شده تأثیر چشمگیری در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Nexus of Carbon and Energy in the Sludge Digestion Unit and Power Plant of South Tehran Wastewater Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Asghar Riazati 1
  • Gholamreza Nabi bidhendi 2
  • Nasser Mehrdadi 2
  • Mohammad Mosaferi 3
1 PhD. Student at Aras International Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Dept. of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Health and Environment Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Sludge is a by-product of urban wastewater treatment plants using a biological method, which needs to be properly processed and managed in order to avoid environmental pollution and maintain the health of society. The main goal of the current research is to analyze the amounts of sludge disposal and energy recovery in the wastewater treatment plant in south of Tehran, emphasizing the nexus between carbon and energy footprints. Biogas and electricity produced in the wastewater treatment plant were carefully examined. Their impact on reducing direct and indirect emissions and carbon footprint was calculated using relevant international coefficients based on the amount of methane gas and electricity produced. Also, the amount of waste sludge was analyzed during the period of eight years (2014 to 2021). During the investigated period, at least 2414 tons, maximum 22850 tons and an average of 7265.4 tons of sewage sludge were produced per month. The amount of waste sludge produced per million cubic meters of treated wastewater is 24.4, 99.8 and 57.1 tons, respectively. On average, 9.5 million m3 of methane are produced every year, which is equivalent to 146347.54 tons of CO2/ year. On average, 1.1 MW/hr is produced in the power plant of the treatment plant, which is equivalent to preventing the emission of 3612 to 6472 tons of CO2/ year. The total direct and indirect emissions prevented are equal to 149,960 to 152,820 tons of CO2 equivalent. The production of biogas and its consumption to produce electricity in the investigated wastewater treatment plant has a significant effect on reducing greenhouse gas emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Footprint
  • Biosolids
  • Wastewater Treatment
  • Environmental Pollution
  • Global Warming
  • Greenhouse Gases
Abu-Orf, M., Reade, J., Mulamula, L., Pound, C., Sobeck, R. G., Locke, E., et al. 2008. Carbon footprinting for biosolids processing and management alternatives at DC WASA's Blue plains AWTP. Sustainability Conference 2008, Water Environment Federation, 296-306. https://doi.org/10.2175/193864708788808375.
Ahadi, AR. 2015. Comparison of energy recovery methods from wastewater treatment plant sludge using life cycle assessment, a case study of South Tehran wastewater treatment plant, MSc. Thesis, University of Tehran, Iran. (In Persian)
Bagheri, M., Bauer, T., Burgman, L.E. and Wetterlund, E., 2023. Fifty years of sewage sludge management research: Mapping researchers' motivations and concerns. Journal of Environmental Management, 325, 116412. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116412.
Budagpur, S., Mir Bagheri, S. A & Mirza Fashmi, O. 1996. Minimization of sludge produced in wastewater treatment plants by activated sludge method by optimizing treatment parameters. Environmental Science and Technology, 8, 69-77. (In Persian)
Chai, C., Zhang, D., Yu, Y., Feng, Y. & Wong, M. S. 2015. Carbon footprint analyses of mainstream wastewater treatment technologies under different sludge treatment scenarios in China. Water, 7, 918-938. https://doi.org/10.3390/w7030918.
Chen, K. H., Wang, H. C., Han, J. L., Liu, W. Z., Cheng, H. Y., Liang, B., et al. 2020. The application of footprints for assessing the sustainability of wastewater treatment plants: a review. Journal of Cleaner Production, 277, 124053. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124053.
Davis, R. & Slaughter, J. 2006. Biosolids Management: Options, Opportunities & Challenges. National Association of Clean Water Agencies (NACWA). Washington, DC, USA.
Dentel, S. & Qi, Y. 2014. Management of Sludges, Biosolids and Residuals, in: Ahuja, S. 2014. Comprehensive Water Quality and Purification, Ch. 23. pp. 223-243, Elsevier Pub. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-382182-9.00049-9.
Farzadkia, M. 2002. Investigating the status of stabilization and reusability of sludge in four small sewage treatment plants in Tehran. Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences and Health Services, 9, 55-62. (In Persian)
Foladori, P., Andreottola, G. & Ziglio, G. 2010. Sludge Reduction Technologies In Wastewater Treatment Plants, IWA publishing. London, UK.
Ghoreishi, B., Aslani, H., Shaker Khatibi, M., Nemati Mansur, S. & Mosaferi, M. 2020. Pollution potential and ecological risk of heavy metals in municipal wastewater treatment plants sludge. Iranian Journal of Health and Environment, 13(1), 87-102. (In Persian)
Ghoreishi, B., Shaker Khatibi, M., Aslani, H., Dolatkhah, A., Abdoli Seilabi, A. & Mosaferi, M. 2016. Evaluation of microbial quality in biosolids generated from municipal wastewater treatment plants. Iranian Journal of Health and Environment, 9, 81-90. (In Persian)
Gikas, P. 2017. Towards energy positive wastewater treatment plants. Journal of Environmental Management, 203, 621-629. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.05.061.
Guo, J. S., Fang, F., Yan, P. & Chen, Y. P. 2020. Sludge reduction based on microbial metabolism for sustainable wastewater treatment. Bioresource Technology, 297, 122506. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122506.
Gurjar, B. R. & Tyagi, V. K. 2017. Sludge Management, 1st Edition. CRC Press. London. https://doi.org/10.1201/9781315375137.
Hoang, S. A., Bolan, N., Madhubashani, A., Vithanage, M., Perera, V., Wijesekara, H., et al. 2022. Treatment processes to eliminate potential environmental hazards and restore agronomic value of sewage sludge: a review. Environmental Pollution, 293, 118564. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118564.
Hockstad, L. & Hanel, L. 2018. Inventory of US greenhouse gas emissions and sinks (No. cdiac: EPA-EMISSIONS). Environmental System Science Data Infrastructure for a Virtual Ecosystem (ESS-DIVE). https://doi.org/10.15485/1464240.
Kumari, A., Maurya, N. S., Kumar, A., Yadav, R. K. & Kumar, A. 2023. Options for the Disposal and Reuse of Wastewater Sludge, Associated Benefit, and Environmental Risk. In: Kılıç Taşeli, B. ed. Sewage Management. IntechOpen. UK. https://doi.org/10.5772/intechopen.109410.
Lin, L. 2020. Carbon emission assessment of wastewater treatment plant based on accounting perspective. E3S Web of Conferences, EDP Sciences, 194, 04049.
Lyberatos, G., Sklivaniotis, M. & Angelakis, A. 2011. Management of biosolids in EUREAU countries. Fresenius Environ. Bull, 20, 2489-2495.
Majumder, R., Livesley, S. J., Gregory, D. & Arndt, S. K. 2015. Storage management influences greenhouse gas emissions from biosolids. Journal of Environmental Management, 151, 361-368. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.01.007.
Maktabifard, M., Zaborowska, E. & Makinia, J. 2020. Energy neutrality versus carbon footprint minimization in municipal wastewater treatment plants. Bioresource Technology, 300, 122647. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122647.
Mohajerani, A., Ukwatta, A., Jeffrey-Bailey, T., Swaney, M., Ahmed, M., Rodwell, G., et al. 2019. A proposal for recycling the world’s unused stockpiles of treated wastewater sludge (biosolids) in fired-clay bricks. Buildings, 9, 14. https://doi.org/10.3390/buildings9010014.
Nazari, L., Sarathy, S., Santoro, D., Ho, D., Ray, M. & Xu, C. C. 2018. Recent advances in energy recovery from wastewater sludge. Direct Thermochemical Liquefaction For Energy Applications, 67-100. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101029-7.00011-4.
Parravicini, V., Svardal, K. & Krampe, J. 2016. Greenhouse gas emissions from wastewater treatment plants. Energy Procedia, 97, 246-253. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.067.
Salihoglu, N. K., Pinarli, V. & Salihoglu, G. 2007. Solar drying in sludge management in Turkey. Renewable Energy, 32, 1661-1675. https://doi.org/10.1016/j.renene.2006.08.001.
Samavati H. R. & Tavossi, M. J. 2013. Investigating the possibility of using dried sludge from sewage treatment plants in Tehran in agriculture. The First National Conference On Drainage In Sustainable Agriculture. Tehran. (In Persian)
Snip, L. 2010. Quantifying the greenhouse gas emissions of wastewater treatment plants. Environmental Sciences Netherlands, 8-13.
Su, Q., Dai, H., Xie, S., Yu, X., Lin, Y., Singh, V. P., et al. 2023. Water–energy–carbon nexus: greenhouse gas emissions from integrated urban drainage systems in China. Environmental Science and Technology, 57, 2093-2104. https://doi.org/10.1021/acs.est.2c08583.
Torabian, A. & Momeni Farahani, L. 2002. Urban sludge management plan (case study of quds township treatment plant). Journal of Environmental Studies, 28, 65-78. (In Persian)
Turovskiy, I. S. & Mathai, P. 2006. Wastewater Sludge Processing. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA.
Zhao, G., Garrido-Baserba, M., Reifsnyder, S., Xu, J. C. & Rosso, D. 2019. Comparative energy and carbon footprint analysis of biosolids management strategies in water resource recovery facilities. Science of The Total Environment, 665, 762-773. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.024.