حذف سرب‌(II) از محلول‌های آبی به‌وسیله نانوکامپوزیت نیکل اکسید تثبیت شده بر گرافن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه محیط‌زیست، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، گروه شیمی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

با توجه به خصوصیات سمیّت و آلایندگی جدی محیط‌زیست توسط فلز سنگین سرب، لازم است از ورود این فلز سنگین از طریق پساب‌های صنعتی به منابع آبی و محیط‌زیست جلوگیری به‌عمل آید تا سلامت انسان و اکوسیستم‌ها حفظ شود. بنابراین این پژوهش، با هدف مدیریت حذف سرب از محلول‌های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت‌های نیکل اکسید تثبیت شده بر گرافن انجام شد. برای تعیین فاکتورهای مؤثر بر فرایند حذف پارامترهایی مانند مدت زمان تماس (3، 5، 10، 15، 20 و 30 دقیقه)، دوز جاذب (01/0، 02/0، 05/0 و 1/0 گرم)، غلظت اولیه سرب(II) (5، 10، 20، 50، 100، 200، 300، 800 و 1000 میلی‌گرم در لیتر)، pH (2، 4، 5، 6 و7) و دما (25، 40 و 55 درجه سلسیوس) بررسی شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده میزان حذف سرب توسط نانوکامپوزیت نیکل اکسید تثبیت شده بر گرافن تحت شرایط بهینه با مدت زمان تماس برابر 20 دقیقه، دوز جاذب 05/0 گرم، غلظت اولیه ppm 5 و دمای 55 درجه سلسیوس بیشترین حذف را نشان می‌دهد. همچنین داده‌های تجربی ایزوترم‌های لانگمیر, فروندلیچ و دوبینین _ رادشکوویچ برای فرایند جذب سطحی انجام شد و نتیجه‌گیری به‌دست آمده از فرایند جذب بیشترین تطابق را با مدل لانگمیر با ظرفیت جذبی بیشینهmg/g  2000 نشان ‌داد. همچنین این پژوهش نشان داد که جذب سرب از نوع واکنش‌های گرماگیر است. نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن/NiO ساخته شده به‌این طریق، واجد منافذ فراوان و مساحت ویژه زیاد (m2/g 5/196) است که آن را به جاذب ایده‌آلی برای حذف یون سرب(II) از محلول آبی تبدیل می‌کند. حداکثر ظرفیت جذب به‌دست آمده از جاذب مذکور mg/g2000 به‌دست آمد که نسبت به دیگر جاذب‌های معمول، مقدار بسیار بیشتری است. از مزایای این روش، می‌توان به ظرفیت جذب بسیار زیاد، سادگی جداسازی جاذب از محلول و مدت زمان سریع تعادل جذب (تا20 دقیقه) اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Pb(II) from Aqueous Solutions Using Graphene-Immobilized Nickel Oxide Composites

نویسندگان [English]

  • Saied Kazempour 1
  • Farid Moeinpour 2
1 MSc., Dept. of Environment, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Chemistry, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Considering lead’s toxicity and its characteristics as a serious environmental pollutant, to protect the human population’s health and the ecosystem it is necessary to stop this heavy metal from entering water resources and the environment through industrial wastewater. Therefore, the present study was carried out to manage lead elimination from aqueous solutions using NiO nanocomposites immobilized on graphene. To determine the effective factors in the elimination process, some parameters including contact time (20, 30, 15, 5, 10, 3 min), adsorbent dosage (0.1, 0.05, 0.2, 0.01g), initial concentration of the lead solution (5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 800, 1000 mg/L) and pH (2, 4, 5, 6, 7) were investigated at room temperature, 40 ˚C and 55 ˚C. Based on the results, the amount of lead eliminated by graphene-immobilized nickel oxide nanoparticles reached its maximum value under the optimum conditions of 20 min contact time, 0.05g adsorbent, 5ppm initial concentration, and 55 ˚C temperature. In addition, the experimental data were analyzed using Langmuir, Freundlich, and Dubinin-Radushkevich isotherms of the adsorption process and the results indicated maximum compliance with the Langmuir isotherm, with a maximum adsorption capacity of 2000 mg/g. These findings show that lead absorption is an endothermic reaction. The graphene/NiO magnetic nanocomposite made in this way has many pores and a high specific area (196.5 m2/g), which makes it an ideal adsorbent for removing lead(II) ions from aqueous solution. The maximum absorption capacity obtained from the said adsorbent was 2000 mg/g, which is much higher than other common adsorbents. Among the advantages of this method, we can point out the very high absorption capacity, the simplicity of separating the adsorbent from the solution, and the fast duration of the absorption equilibrium (up to 20 min).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pb(II)
  • Adsorption
  • Nanocomposite
  • Graphene-Immobilized Nickel Oxide Composites
  • Aqueous Solutions
Abbasi, H., Dehghani, A., Rostami, M. & Mirahmadi, S. 2009. Investigation of the effects of nanocomposites in different industries. National Conference of Chemical Engineering. Tehran, Iran. (In Persian)
Abdollahi, R., Sohrabi, N. & Mohammadi, R. 2021. Synthesis and application of activated carbon magnetic nanocomposite modified by calcium oxide for removal of malachite green dye from aqueous solution: isotherm and kinetic study of adsorption process. Journal of Water and Wastewater, 32(4), 47-66. (In Persian)
Asghari, A. E. & Ghorbani, M. 2017. Effect of pH and optimal dosage on the removal of lead from aqueous solution by polymeric biosorbent. 4th Conference of Separation Science and Engineering. Tehran, Iran. (In Persian)
Bascetin, E., Haznedaroglu, H. & Erkol, A. Y. 2003. The adsorption behavior of cesium on silica gel. Applied Radiation and Isotopes, 59, 5-9.
Bharath, G., Alhseinat, E., Ponpandian, N., Khan, M. A., Siddiqui, M. R., Ahmed, F., et al. 2017. Development of adsorption and electrosorption techniques for removal of organic and inorganic pollutants from wastewater using novel magnetite/porous graphene-based nanocomposites. Separation and Purification Technology, 188, 206-218.
Channu, V. R., Holze, R. & Rambabu, B. 2012. Synthesis and characterization of NiO nanoparticles for electrochemical applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 414, 204-208.
Dada, A. O., Olalekan, A., Olatunya, A. & Dada, O. 2012. Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin–Radushkevich isotherms studies of equilibrium sorption of Zn2+ unto phosphoric acid modified rice husk. Journal of Applied Chemistry, 3, 38-45.
Fatemi, M., Niamadi Mahmoodabadi, A., Compani, A., Arabi, H. & Khorsandzak, A. 2016. Investigating the structural properties of G-Fe3O4 magnetic nanocomposites and Fe3O4 nanoparticles synthesized by solvothermal method. Second International Conference in New Research on Chemistry and Chemical Engineering. Tehran, Iran. (In Persian)
Ghasemi, S. & Mafi Gholami, R. 2017. Kinetic and isotherm study of lead adsorption from synthetic effluent by eucalyptus sawdust. Journal of Water and Wastewater, 28(6), 21-29. (In Persian)
Golkhah, S., Zavvar Mousavi, H., Shirkhanloo, H. & Khaligh, A. 2017. Removal of Pb(II) and Cu(II) ions from aqueous‎ solutions by cadmium sulfide ‎nanoparticles. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 13(2), 105-117.
Golpayegani, A. & Khanjani, N. 2012. Occupational and environmental exposure to lead in Iran: a systematic review. Health and Development Journal, 1, 74-89. (In Persian)
Ketabi, H. & Mivehi, L. 2019. Equilibrium and kinetics investigations on sorption of C. I. bsic red 14 onto low-cost feldspar. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 51(3), 165-168.
Khosravi, A., Esmhosseini, M., Khezri, S. & Habibimehr, M. 2011. Removal of divalent heavy metals (Co2+, Pb2+ , Zn2+, Cd2+) and ammonium (NH4+) from waste water using natural Western Azarbaijan Zeolite. Applied Chemistry, 6, 61-74. (In Persian)
Kiarostami, V., Ahmadi, J., Saremi, E. & Hosseinpour, M. 2013. Removal of Pb (II) ions from aqueous solutions using Fe2O3-CUO magnetic nanocomposite. Journal of Applied Researches in Chemistry (JARC), 7(3),
83-94. (In Persian)
Kumar, M., Tamilarasan, R. & Sivakumar, V. 2013. Adsorption of Victoria blue by carbon/Ba/alginate beads: kinetics, thermodynamics and isotherm studies. Carbohydrate Polymers, 98, 505-513.
Kumar, S., Nair, R. R., Pillai, P. B., Gupta, S. N., Iyengar, M. A. & Sood, A. K. 2014. Graphene oxide-MnFe2O4 magnetic nanohybrids for efficient removal of lead and arsenic from water. ACS Applied Materials and Interfaces, 6(20), 17426-17436.
Ma, H. L., Zhang, Y., Hu, Q. H., Yan, D., Yu, Z. Z. & Zhai, M. 2012. Chemical reduction and removal of Cr (VI) from acidic aqueous solution by ethylenediamine-reduced graphene oxide. Journal of Materials Chemistry, 22, 5914-5916.
Mohammadpour, M., Afrous, A., Babazadeh, H. & Pazira, E. 2019. Adsorption isotherm of lead heavy metal from aqueous environment by bioadsorbents. Iranian Water Research Journal, 13, 149-157. (In Persian)
Naeem, A., Saddique, M., Mustafa, S., Kim, Y. & Dilara, B. 2009. Cation exchange removal of Pb from aqueous solution by sorption onto NiO. Journal of Hazardous Materials, 168, 364-368.
Naghizadeh, A. & Momeni, F. 2015a. Evaluation of graphen oxide nanoparticles efficacy in chromium and lead removal from aqueous solutions. Journal of Birjand University of Medical Science, 22, 27-38. (In Persian)
Naghizadeh, A. L. I. & Momeni, F. 2015b. Evaluation of graphen oxide nanoparticles efficacy in chromium and lead removal from aqueous solutions. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 22, 27-38. (In Persian)
Ramezanpoor, A., Farrokhian Firouzi, A., Sayyad, G. & Kiyasat, A. 2014. Investigation of Pb(II) removal from aqueous solutions using modified nano zero-valent iron particles. Journal of Water and Wastewater, 25(2),
68-76. (In Persian)
Rezaei Kalantary, R., Jonidi Jafari, A., Kakavandi, B., Nasseri, S., Ameri, A. & Azari, A. L. I. 2014. Adsorption and magnetic separation of lead from synthetic wastewater using carbon/iron oxide nanoparticles composite. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 172-183. (In Persian)
Sadeghi, P. & Rezaie, H. 2013. Investigation of the biological absorption of heavy metals from aqueous solutions by Brown Algae. The National Conference on Management of Natural Resources, 1-5. Golestan, Iran. (In Persian)
Sani, H. A., Ahmad, M. B., Hussein, M. Z., Ibrahim, N. A., Musa, A. & Saleh, T. A. 2017. Nanocomposite of ZnO with montmorillonite for removal of lead and copper ions from aqueous solutions. Process Safety and Environmental Protection, 109, 97-105.
Savasari, M., Emadi, S. M., Bahmanyar, M. A. & Biparva, P. 2017. Assessment of Pb (II) removal from aqueous solutions by ascorbic acid-stabilized zero-valent iron nanoparticles using response surface methodology (RSM). Journal of Water and Wastewater, 28(3), 46-54. (In Persian)
Shahmohammadi Heydari, Z. 2010. Lead removal from aqueous solutions using low-cost adsorbents. Journal of Water and Wastewater, 21(3), 45-50. (In Persian)
Sharma, V., Mcdonald, T., Kim, H. & Garg, V. 2015. Magnetic graphene-carbon nanotube iron nanocomposites as adsorbents and antibacterial agents for water purification. Advances in Colloid and Interface Science, 225.
Shokouhi Rad, A. 2020. The synthesis of polyaniline/Fe3O4 to removal of lead ions from water and wastewater samples. Journal of Water and Wastewater, 31(5), 169-183. (In Persian)
Song, H., Zhang, L., He, C., Qu, Y., Tian, Y. & Lv, Y. 2011. Graphene sheets decorated with SnO2 nanoparticles: in situ synthesis and highly efficient materials for cataluminescence gas sensors. Journal of Materials Chemistry, 21, 5972-5977.
Soofivand, F. & Salavati-Niasari, M. 2015. Co3O4/graphene nanocomposite: pre-graphenization synthesis and photocatalytic investigation of various magnetic nanostructures. RSC Advances, 5, 64346-64353.
Soofivand, F. & Salavati-Niasari, M. 2017. Step synthesis and photocatalytic activity of NiO/graphene nanocomposite under UV and visible light as an effective photocatalyst. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 337, 44-53.
Sun, W., Li, L., Luo, C. & Fan, L. 2016. Synthesis of magnetic graphene nanocomposites decorated with ionic liquids for fast lead ion removal. International Journal of Biological Macromolecules, 85, 246-251.
Tan, Y., Chen, M. & Hao, Y. 2012. High efficient removal of Pb (II) by amino-functionalized Fe3O4 magnetic nano-particles. Chemical Engineering Journal, 191, 104-111.
Vannice, M. 2005. Kinetics of Catalytic Reactions. 1-240. Springer New York.
Wang, C., Feng, C., Gao, Y., Ma, X., Wu, Q. & Wang, Z. 2011. Preparation of a graphene-based magnetic nanocomposite for the removal of an organic dye from aqueous solution. Chemical Engineering Journal, 173, 92-97.
Wei, Y., Gao, C., Meng, F. L., Li, H. H., Wang, L., & Liu, J. H. 2012. SnO2/reduced graphene oxide nanocomposite for the simultaneous electrochemical detection of cadmium (II), lead (II), copper (II), and mercury (II): an interesting favorable mutual interference. The Journal of Physical Chemistry C, 116, 1034-1041.
Yang, Y., Xie, Y., Pang, L., Li, M., Song, X., Wen, J., et al. 2013. Preparation of reduced graphene oxide/poly (acrylamide) nanocomposite and its adsorption of Pb (II) and methylene blue. Langmuir, 29, 10727-10736.
Zandi-Mehri, E., Taghavi, L., Moeinpour, F., Khosravi, I. & Ghasemi, S. 2022. Designing of hydroxyl terminated triazine-based dendritic polymer/ halloysite nanotube as an efficient nano-adsorbent for the rapid removal of Pb(II) from aqueous media. Journal of Molecular Liquids, 360, 119407.
Zhou, Y., Fu, S., Zhang, L., Zhan, H. & Levit, M. V. 2014. Use of carboxylated cellulose nanofibrils-filled magnetic chitosan hydrogel beads as adsorbents for Pb (II). Carbohydrate Polymers, 101, 75-82.
Zou, C., Jiang, W., Liang, J., Sun, X. & Guan, Y. 2019. Removal of Pb (II) from aqueous solutions by adsorption on magnetic bentonite. Environmental Science and Pollution Research, 26, 1315-1322.