بررسی کارایی منعقدکننده‌های شیمیایی متفاوت در کاهش کدورت، سولفات و آمونیاک در پساب شرکت پتروشیمی زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی ‌فیزیک، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار شیمی‌، گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد پژوهش‌های کاربردی شرکت پتروشیمی زاگرس، عسلویه، ایران

چکیده

شرکت پتروشیمی زاگرس که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید متانول کشور است، در پساب خود با مشکل زیاد بودن مقدار کدورت و آلاینده‌های سولفات و آمونیاک مواجه بوده، بنابراین برای استفاده مجدد در تولید بخار در واحد متانول و همچنین برای رساندن مقدار آلاینده‌ها به استانداردهای محیط‌زیستی لازم، نیازمند تصفیه مؤثر است. هدف از این پژوهش، بررسی فرایند انعقاد و لخته‌سازی و مقایسه کارایی شش منعقدکننده‌ی مختلف شامل سولفات آلومینیم (آلوم)، سولفات آهن (II)، کلروفریک، پلی آلومینیم کلراید و دو نوع پلی الکترولیت کاتیونی و آنیونی در کاهش هم‌زمان مقدار کدورت، سولفات و آمونیاک موجود در پساب این شرکت بود. طی این آزمایش‌ها اثر پارامترهای pH پساب و غلظت مواد منعقدکننده بر روی بازدهی کاهش کدورت و آلاینده‌های مذکور بررسی شد. طبق نتایج و با توجه ‌به زمان لخته‌سازی طولانی و نیز تشکیل ذرات معلق اندک، بسیار ریز و غیرقابل ته‌نشینی سریع، منعقدکننده‌های آلوم، کلروفریک و سولفات آهن (II) تأثیر چندان به‌سزایی بر روی حذف کدورت از نمونه پساب مورد آزمایش ندارند. این در حالی است ‌که منعقدکننده‌های پلی‌ آلومینیم کلراید و پلی الکترولیت‌های کاتیونی و آنیونی با غلظت‌های کم به‌خوبی مؤثر بوده و در ترکیب با آهک می‌توانند قسمت قابل‌توجهی از کدورت (حدود ۹۹ درصد) و آمونیاک (حدود 60 درصد) را از پساب مورد بررسی حذف کنند. همچنین بیشترین میزان کاهش سولفات (حدود 45 درصد) مربوط به منعقدکننده‌ی آلوم است. در نهایت با در نظرگرفتن هزینه‌ها و قابلیت دسترسی و سازگاری با پکیج تصفیه پساب، منعقدکننده‌ پلی‌ آلومینیم کلراید در غلظت ۵ میلی‌گرم در لیتر در ترکیب با آهک و در pH برابر ۱۲ برای تصفیه پساب صنعتی شرکت پتروشیمی زاگرس پیشنهاد و مشکلات بیان شده کاملاً مرتفع شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Efficiency of Different Chemical Coagulants on Reduction of Turbidity, Sulfate and Ammonia in the Wastewater of Zagros Petrochemical Company

نویسندگان [English]

  • Arezoo Moradi 1
  • Abdul Reza Nekoei 2
  • Mohammad Gholipour 3
1 PhD. Student in Physical Chemistry, Dept. of Chemistry, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
2 Assoc. Prof. of Chemistry, Dept. of Chemistry, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran
3 Senior Expert in Applied Research, Zagros Petrochemical Company, Asalouye, Iran
چکیده [English]

Zagros Petrochemical Company, as one of the largest methanol companies in Iran, faces the problem of high levels of turbidity and sulfate and ammonia pollutants in its wastewater. So, it is required to effectively purify this wastewater for reusing in steam production in the methanol unit; also, to bring the amount of pollutants to the required environmental standards. The purpose of the present study is to investigate the coagulation process and compare the effectiveness of six different coagulants, including aluminum sulfate (alum), iron (II) sulfate, chloroferric, polyaluminum chloride and two types of cationic and anionic polyelectrolytes, in reducing the existing amount of turbidity, sulfate and ammonia in the wastewater of this company. During these experiments, the effects of effluent pH and coagulant concentration parameters on the efficiency of reducing the turbidity and the mentioned pollutants has been investigated. According to the results, and considering the long flocculation time, as well as low formation of very small and non-quick precipitating suspended particles, the coagulants alum, chloroferric and iron (II) sulfate do not have a significant effect on the removal of turbidity from the target wastewater sample. Meanwhile, the coagulants PAC, cationic and anionic polyelectrolytes, with low concentrations, are suitably effective, and, in combination with lime, can remove a significant amount of the turbidity (about 99%) and the ammonia (about 60%) from the investigated wastewater. Also, the highest amount of the sulfate reduction (about 45%) is attributed to the alum coagulant. Finally, taking into account the costs, accessibility and compatibility of the wastewater treatment package of the Zagros Petrochemical Company, the coagulant PAC in a concentration of 5 mg/L, in combination with lime at a pH of 12, has been suggested and the mentioned problems were completely resolved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Petrochemical Wastewater Treatment
  • Flocculation
  • Alum
  • Chloroferric
  • Polyaluminum Chloride
  • Polyelectrolyte
Abdolah Zadeh, M., Torabian, A. & Hassani, A. H. 2009. Comparison of the performance of Poly Aluminum Chloride (PACl), Ferric Chloride (FeCl3), in turbidity and organic matter removal; from water source, case-study: Karaj River, in Tehran water treatment plant No. 2. Journal of Water and Wastewater, 20(2), 23-31. (In Persian)
Ahangari, H. G., Pourmoghadas, H. & Fahiminia, M. 2020. Optimization of wastewater refinery in Shokoohiyeh industrial city of Qom before entering RO system using chlorophyll, alum and PAC coagulators. Journal of Water and Wastewater, 31(1), 76-85. (In Persian)
Akyol, A. & Bayramoğlu, M. 2005. Photocatalytic degradation of Remazol Red F3B using ZnO catalyst. Journal of Hazardous Materials, 124, 241-246.
Alnaizy, R. 2008. Economic analysis for wet oxidation processes for the treatment of mixed refinery spent caustic. Environmental Progress, 27, 295-301.
Arafat, H. A. 2007. Simple physical treatment for the reuse of wastewater from textile industry in the Middle East. Journal of Environmental Engineering and Science, 6, 115-122.
Ashraf, S. N., Rajapakse, J., Dawes, L. A. & Millar, G. J. 2018. Coagulants for removal of turbidity and dissolved species from coal seam gas associated water. Journal of Water Process Engineering, 26, 187-199.
Bagastyo, A. Y., Anggrainy, A. D., Gatneh, S., Nurhayati, E., Susanti, D., Widodo, E., et al. 2022. Study on optimization of coagulation-flocculation of fish market wastewater using bittern coagulant–response surface methodological approach. Water Science and Technology, 85, 3072-3087.
Banejad, h., Yazdani, V., Rahmani, A., Mohajerani, S. & Oliai, E. 2012. Evaluate performance of moringa peregrina powder grains in domestic wastes water treatment. Journal of Water and Wastewater, 23(1), 84-92. (In Persian)
Behnami, A., Shakerkhatibi, M., Dehghanzadeh, R., Benis, K. Z., Derafshi, S. & Fatehifar, E. 2016. The implementation of data reconciliation for evaluating a full-scale petrochemical wastewater treatment plant. Environmental Science and Pollution Research, 23, 22586-22595.
Birjandi, N., Younesi, H. & Bahramifar, N. 2015. Comparison of the efficiency of alum and polyaluminium chloride for removal of paper mill wastewater pollution. Environmental Sciences, 13(1), 67-74. (In Persian)
Boisvert, J. P., To, T. C., Berrak, A. & Jolicoeur, C. 1997. Phosphate adsorption in flocculation processes of aluminium sulphate and poly-aluminium-silicate-sulphate. Water Research, 31, 1939-1946.
Botalova, O., Schwarzbauer, J., Frauenrath, T. & Dsikowitzky, L. 2009. Identification and chemical characterization of specific organic constituents of petrochemical effluents. Water Research, 43, 3797-3812.
Castillo, L., El Khorassani, H., Trebuchon, P. & Thomas, O. 1999. UV treatability test for chemical and petrochemical wastewater. Water Science and Technology, 39, 17-23.
Cechinel, M. A., Mayer, D. A., Pozdniakova, T. A., Mazur, L. P., Boaventura, R. A., De Souza, A. A. U., et al. 2016. Removal of metal ions from a petrochemical wastewater using brown macro-algae as natural cation-exchangers. Chemical Engineering Journal, 286, 1-15.
Chong, M. F., Lee, K. P., Chieng, H. J. & Ramli, I. I. S. B. 2009. Removal of boron from ceramic industry wastewater by adsorption–flocculation mechanism using palm oil mill boiler (POMB) bottom ash and polymer. Water Research, 43, 3326-3334.
Chu, W. 2001. Dye removal from textile dye wastewater using recycled alum sludge. Water Research, 35, 3147-3152.
Dehghani, M. & Alizadeh, M. H. 2016. The effects of the natural coagulant Moringa oleifera and alum in wastewater treatment at the Bandar Abbas Oil Refinery. Environmental Health Engineering and Management Journal, 3(4), 225-230.
Ding, P., Chu, L. & Wang, J. 2016. Biological treatment of actual petrochemical wastewater using anaerobic/anoxic/oxic process and the microbial diversity analysis. Applied Microbiology and Biotechnology, 100, 10193-10202.
Dolar, D., Košutić, K. & Strmecky, T. 2016. Hybrid processes for treatment of landfill leachate: coagulation/UF/NF-RO and adsorption/UF/NF-RO. Separation and Purification Technology, 168, 39-46.
Ebadi, M., Asareh, A. & Jalilizadeh Yingejeh, R. 2021. Investigation of electro coagulation process for Phosphate’Sulfate’Nitrate removal from Sugar Cane. Environmental Researches, 12(23), 207-217. (In Persian)
Ersoy, B., Tosun, I., Günay, A. & Dikmen, S. 2009. Turbidity removal from wastewaters of natural stone processing by coagulation/flocculation methods. CLEAN–Soil, Air, Water, 37(3), 225-232.
Fahiminia, M., Ansari, M., Nazari, S., Majidi, G., Ahmadi, Z. & Fahiminia, V. 2017. Efficiency of aluminum sulfate, ferric chloride, poly aluminum chloride, polymer and lime in marble processing effluent treatment. Journal of Environmental Science and Technology, 19(3), 17-27. (In Persian)
Farajnezhad, H. & Gharbani, P. 2012. Coagulation treatment of wastewater in petroleum industry using poly aluminum chloride and ferric chloride. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 13, 306-310.
Ghorbanian, M., Mosavi, S. G. & Hosseini, Z. 2015. Investigating the removal of high turbidity from water by electrocoagulation. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22, 7-16. (In Persian)
Hassani, A., Hazrati, M. & Alighadri, M. 2011. Determining the best coagulants before and after ozonation to pretreatment of the hospital wastewater (case study: Sabalan hospitals in Ardabil). Journal of Health, 2(2), 61-68. (In Persian)
Ismail, I. M., Fawzy, A. S., Abdel-Monem, N. M., Mahmoud, M. H. & El-Halwany, M. A. 2012. Combined coagulation flocculation pre treatment unit for municipal wastewater. Journal of Advanced Research, 3, 331-336.
Lee, B. B., Choo, K. H., Chang, D. & Choi, S. J. 2009. Optimizing the coagulant dose to control membrane fouling in combined coagulation/ultrafiltration systems for textile wastewater reclamation. Chemical Engineering Journal, 155, 101-107.
Letterman, R. D. & Pero, R. W. 1990. Contaminants in polyelectrolytes used in water treatment. JournalAmerican Water Works Association, 82, 87-97.
Malamis, S., Katsou, E., Di Fabio, S., Frison, N., Cecchi, F. & Fatone, F. 2015. Treatment of petrochemical wastewater by employing membrane bioreactors: a case study of effluents discharged to a sensitive water recipient. Desalination and Water Treatment, 53, 3397-3406.
Mao, I., Chen, M., Lan, C., Chang, Y. & Chang, S. 1994. Mutagenicity determination of the wastewater emitted from petrochemical industry in Taiwan. Water, Air, and Soil Pollution, 76, 459-466.
Merzouk, B., Gourich, B., Madani, K., Vial, C. & Sekki, A. 2011. Removal of a disperse red dye from synthetic wastewater by chemical coagulation and continuous electrocoagulation. A comparative study. Desalination, 272, 246-253.
Nikoonahad, A., Ehrampoush, M., Ghaneian, M., Gholizadeh, A. & Ghelmani, S. 2017. Effects of intensity and mixing speed on the efficiency of coagulation and flocculation processes and improving effluent quality from Yazd SBR wastewater treatment plant. Journal of Water and Wastewater, 28(2), 29-36. (In Persian)
Rahimi, S., Alizadeh, M., Mostafapour, F. K., Bazrafshan, E., Hosseinzadeh, E. & Taghavi, M. 2016. Optimal condition of coagulation process using poly aluminium chloride in dairy wastewater treatment. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 23, 48-57. (In Persian)
Rice, E. W., Baird, R. B., Eaton, A. D. & Clesceri, L. S. 2012. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association Washington, DC. USA.
Sarkar, B., Chakrabarti, P., Vijaykumar, A. & Kale, V. 2006. Wastewater treatment in dairy industries-possibility of reuse. Desalination, 195, 141-152.
Shi, B., Li, G., Wang, D., Feng, C. & Tang, H. 2007. Removal of direct dyes by coagulation: the performance of preformed polymeric aluminum species. Journal of Hazardous Materials, 143, 567-574.
Tobiszewski, M., Tsakovski, S., Simeonov, V. & Namieśnik, J. 2012. Chlorinated solvents in a petrochemical wastewater treatment plant: an assessment of their removal using self-organising maps. Chemosphere, 87, 962-968.
Vanerkar, A. P., Satyanarayan, S. & Satyanarayan, S. 2013. Treatment of food processing industry wastewater by a coagulation/flocculation process. International Journal of Chemical and Physical Sciences, 2, 63-72.
Wang, D., Sun, W., Xu, Y., Tang, H. & Gregory, J. 2004. Speciation stability of inorganic polymer flocculant–PACl. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 243, 1-10.
Wang, J. P., Chen, Y. Z., Ge, X. W. & Yu, H. Q. 2007. Optimization of coagulation–flocculation process for a paper-recycling wastewater treatment using response surface methodology. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 302, 204-210.
Wang, L. K., Hung, Y. T., Lo, H. H. & Yapijakis, C. 2005. Waste Treatment in the Food Processing Industry, CRC press. Boca Raton, Florida, USA.
Xu, L., Liu, S., Zhao, S., Li, K., Cao, A. & Wang, J. 2022. A novel electrocoagulation-membrane stripping hybrid system for simultaneous ammonia recovery and contaminant removal. Separation and Purification Technology, 121377.
Yazdanbakhsh, A., Mahdipour, F., Ghanbari, F., Zamani, A., Sharifimaleksari, H. & Safdari, M. 2012. Survey and comparison of aluminum sulfate and poly aluminum chloride (PAC) in olive oil mill wastewater treatment. Toloo-e-Behdasht, 11(2), 98-106. (In Persian)
Yeruva, D. K., Jukuri, S., Velvizhi, G., Kumar, A. N., Swamy, Y. & Mohan, S. V. 2015. Integrating sequencing batch reactor with bio-electrochemical treatment for augmenting remediation efficiency of complex petrochemical wastewater. Bioresource Technology, 188, 33-42.
Yousefi, Z. & Zazouli, M. 2008. Removal of heavy metals from solid wastes leachates coagulation-flocculation process. Journal of Applied Sciences, 8, 2142-2147.
Zarei Mahmoudabadi, T., Ehrampoush, M. H., Yousofi, H. & Talebi, P. 2018. Evaluation of the coagulation and flocculation process using plantago major L. seed extract as a natural coagulant in treating paper and paperboard industry wastewater. Journal of Environmental Health and Sustainable Development, 3, 531-538.
Zareimahmoudabady, T., Talebi, P., Ehrampoush, M. & Jalili, M. 2019. Optimization of coagulation and flocculation process in wastewater treatment of the food industry: a laboratory study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 18, 623-636. (In Persian)
Zazouli, M. A., Taghavi, M. & Bazrafshan, E. 2012. Influences of solution chemistry on phenol removal from aqueous environments by electrocoagulation process using aluminum electrodes. Health Scope, 1, 66-70.
Zhang, H., He, Y., Jiang, T. & Yang, F. 2011. Research on characteristics of aerobic granules treating petrochemical wastewater by acclimation and co-metabolism methods. Desalination, 279, 69-74.
Zhao, Y., Zhang, Q., Yuan, W., Hu, H., Li, Z., Ai, Z., et al. 2019. High efficient coagulant simply by mechanochemically activating kaolinite with sulfuric acid to enhance removal efficiency of various pollutants for wastewater treatment. Applied Clay Science, 180, 105187.
Zheng, X., Plume, S., Ernst, M., Croué, J. P. & Jekel, M. 2012. In-line coagulation prior to UF of treated domestic wastewater–foulants removal, fouling control and phosphorus removal. Journal of Membrane Science, 403, 129-139.