کارایی آند تیتانیم بدون پوشش در کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی پساب صنعتی (مطالعه موردی تصفیه پساب نساجی در سامانه پیش‌پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استادیار، گروه محیط‌زیست، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 پسادکترا، گروه آب، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه آب، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

5 مربی، گروه آب، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط‌زیست، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

6 استاد، گروه محیط‌زیست، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، قابلیت فلز تیتانیم بدون پوشش به عنوان آند در سامانه تصفیه الکتروشیمیایی پساب، با استفاده از نمونه موردی پساب صنعت نساجی، با هدف بهره‌مندی هم‌زمان از فرایندهای تصفیه‌ای الکترواکسیداسیون و الکتروانعقاد بررسی شد. در این پژوهش، امکان‌سنجی استفاده از آند تیتانیم بدون پوشش در یک سامانه پیش‌پایلوت تصفیه الکتروشیمیایی انجام شد که بدنه‌ای پلیمری و منبع تغذیه‌ای با توان اسمی W150 داشت و تحت رژیم الکتریکی گالوانواستاتیک و رژیم فرایندی تصفیه چرخشی بهره‌برداری شد و با تمرکز بر دانسیته جریان به عنوان پارامتر مطالعاتی محوری، جنبه‌های الکتروشیمیایی، محیط‌زیستی و اقتصادی تصفیه، با اتکا به شاخص‌های درصد حذف آلاینده و میزان انرژی مصرفی ویژه، بررسی شد. مسئله حائز اهمیت در یافته‌های این پژوهش، انعطاف این سامانه در تلفیق مکانیسم‌های الکترواکسیداسیون و الکتروانعقاد بود که در کنار قابلیت کنترل به وسیله پارامتر دانسیته جریان، باعث قدرت تصفیه زیادی شد، به شکلی که حذف اکسیژن‌خواهی شیمیایی از فازهای مایع و جامد در محدوده 75 تا 80 درصد در محیط خنثی و 90 تا 95 درصد در محیط اسیدی، امکان‌پذیر شد. در دانسیته جریان‌های بسیار پایین (μA/cm2100<)، میزان خوردگی ناچیز بود و فرایند غالب تصفیه الکتروشیمیایی، الکترواکسیداسیون تشخیص داده شد. در دانسیته جریان‌های بالا (μA/cm2100>)، نرخ خوردگی افزایش‌ یافته و الکتروانعقاد به فرایند غالب تصفیه الکتروشیمیایی تبدیل شد. در کنار توان نهایی تصفیه، مقرون‌به‌صرفه‌ بودن کارکرد سامانه از منظر انرژی، مسئله مهم دیگری از دیدگاه صنعتی بود که در محیط‌های خنثی و اسیدی بررسی و مشخص شد که در دانسیته جریان μA/cm2600 بیشینه می‌شود، به شکلی که هر دو معیار انرژی مصرفی ویژه و انرژی مصرفی ویژه نرخی به مقدار کمینه خود، به‌ترتیب kWh/kgCOD 9/8 و kWh/kgCOD/h  52/3 در محیط خنثی وkWh/kgCOD 10 وkWh/kgCOD/h  34/2 در محیط اسیدی رسیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of the Uncoated Titanium Anode in the Chemical Oxygen Demand Removal of Industrial Wastewaters; (a Case Study on the Electrochemical Treatment of the Textile Effluent at the Pre-Pilot Scale)

نویسندگان [English]

 • Sajjad Eftekhari 1
 • Shahnaz Ghasemi 2
 • Mazdak Hashempour 3
 • Ayoub Torkian 4
 • Mohammad Mirzai 5
 • Seyd Mehdi Borghei 6
1 MSc. Student, Environment Group, Dept. of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Environment Group, Energy, Water and Environment Institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Research Fellow, Water Group, Energy, Water and Environment Institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
4 Assoc. Prof., Water Group, Energy, Water and Environment Institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
5 Instructor, Water Group, Energy, Water and Environment Institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
6 Prof., Environment Group, Dept. of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the current work, the capability of uncoated titanium anode in the electrochemical treatment of textile wastewater has been investigated with the aim of simultaneously benefiting from electrooxidation and electrocoagulation treatment processes. In the present work, the feasibility of using uncoated titanium anodes for wastewater treatment is studied in an electrochemical pre-pilot set-up with polymeric casing and an electrical supply power of 150 W, operated under galvanostatic regime in batch mode, focusing on the current density as the main subject of assessment, and its performance is evaluated using metrics such as chemical oxygen demand removal and specific energy consumption. A noticeable finding of this work, is the flexibility of the set-up to combine the electrocoagulation and electro-oxidation mechanisms with the current density as the controlling parameter, leading to a remarkable decontamination capability, so that reductions in the total chemical oxygen demand as large as 75–80% in the neutral and 90–95% in the acidic environments were achieved. At low current densities (< 100 μA/cm2), the anodic corrosion was limited and the electro-oxidation was the dominant wastewater treatment mechanism. At high current densities (> 100 μA/cm2), the anodic corrosion was accelerated and the dominant wastewater treatment mechanism was switched to electrocoagulation. Along with the chemical oxygen demand removal capability, the energetic cost-effectiveness of the set-up was a major concern, particularly from the industrial point of view, which was assessed in both neutral and acidic environments, and it was realized optimization occurred at 600 μA/cm2, so that the specific energy consumption and the rate specific energy consumption, were both minimized at this current density, in respective order, 8.9 kWh/kgCOD and 3.52 kWh/kgCOD/h in neutral, and 10 kWh/kgCOD and 2.34 kWh/kgCOD/h in acidic environments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Advanced Oxidation Methods
 • Chemical Oxygen Demand Removal
 • Electrooxidation
 • Electrocoagulation
 • Titanium
 • Corrosion
An, C., Huang, G., Yao, Y. & Zhao, S. 2017. Emerging usage of electrocoagulation technology for oil removal from wastewater: a review. Science of The Total Environment, 579, 537-556.
Anglada, Á., Urtiaga, A. & Ortiz, I. 2009. Contributions of electrochemical oxidation to waste-water treatment: fundamentals and review of applications. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 84, 1747-1755.
Babuponnusami, A. & Muthukumar, K. 2014. A review on Fenton and improvements to the Fenton process for wastewater treatment. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2, 557-572.
Baes, C. F. & Mesmer, R. E. 1976. Titanium, Zirconium, Hafnium and Thorium, The Hydrolysis of Cations. Wiley Pub., New Jersey, USA.
Barrera-Díaz, C. E., Balderas-Hernández, P. & Bilyeu, B. 2018. Electrocoagulation: Fundamentals and Prospectives. In: Martínez-Huitle, C. A., Rodrigo, M. A. & Scialdone, O. eds. Electrochemical Water and Wastewater Treatment. Butterworth-Heinemann, 61-76.
Bridgewater, L. L., Baird, R. B., Eaton, A. D. & Rice, E. W. 2017. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Association (APHA), Washington (D.C.), USA.
Brillas, E., Sirés, I. & Oturan, M. A. 2009. Electro-fenton process and related electrochemical technologies based on Fenton’s Reaction chemistry. Chemical Reviews, 109, 6570-6631.
Chaplin, B. P. 2014. Critical review of electrochemical advanced oxidation processes for water treatment applications. Environmental Science: Processes and Impacts, 16, 1182-1203.
Chen, X. & Deng, H. 2012. Removal of humic acids from water by hybrid titanium-based electrocoagulation with ultrafiltration membrane processes. Desalination, 300, 51-57.
Comninellis, C. & Chen, G. 2010. Electrochemistry for the Environment, New York, USA, Springer.
Drogui, P., Blais, J. F. & Mercier, G. 2007. Review of electrochemical technologies for environmental applications. Recent Patents on Engineering, 1, 257-272.
Dubenko, A. V., Nikolenko, M. V., Aksenenko, E. V., Kostyniuk, A. & Likozar, B. 2020. Mechanism, thermodynamics and kinetics of rutile leaching process by sulfuric acid reactions. Processes, 8(6), 640.
EL-Ghenymy, A., Alsheyab, M., Khodary, A., Sirés, I. & Abdel-Wahab, A. J. C. 2020. Corrosion behavior of pure titanium anodes in saline medium and their performance for humic acid removal by electrocoagulation. Chemosphere, 246, 125674.
Emamjomeh, M. M. & Sivakumar, M. 2009. Review of pollutants removed by electrocoagulation and electrocoagulation/flotation processes. Journal of Environmental Management, 90, 1663-1679.
Garcia-Segura, S., Eiband, M. M. S. G., DE Melo, J. V. & Martínez-Huitle, C. A. 2017. Electrocoagulation and advanced electrocoagulation processes: a general review about the fundamentals, emerging applications and its association with other technologies. Journal of Electroanalytical Chemistry, 801, 267-299.
Garcia-Segura, S., Ocon, J. D. & Chong, M. N. 2018. Electrochemical oxidation remediation of real wastewater effluents — a review. Process Safety and Environmental Protection, 113, 48-67.
Gardy, J., Hassanpour, A., Lai, X. & Ahmed, M. H. 2016. Synthesis of Ti(SO4)O solid acid nano-catalyst and its application for biodiesel production from used cooking oil. Applied Catalysis A: General, 527, 81-95.
Gatehouse, B. M., Platts, S. N. & Williams, T. B. 1993. Structure of anhydrous titanyl sulfate, titanyl sulfate monohydrate and prediction of a new structure. Acta Crystallographica Section B Structural Science, 49, 428-435.
Ge, J., Qu, J., Lei, P. & Liu, H. 2004. New bipolar electrocoagulation–electroflotation process for the treatment of laundry wastewater. Separation and Purification Technology, 36, 33-39.
Gerasimova, L. G. & Maslova, M. V. 2012. Hydrothermal behavior of titanium(IV) sulfate solutions. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 57, 313-319.
Gönder, Z. B., Balcıoğlu, G., Kaya, Y. & Vergili, I. 2019. Treatment of carwash wastewater by electrocoagulation using Ti electrode: optimization of the operating parameters. International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 8041-8052.
Grady Jr, C. P. L., Daigger, G. T., Love, N. G. & Filipe, C. D. M. 2011. Biological Wastewater Treatment, IWA Publishing, CRC Press. New York, USA.
Kabdaşlı, I., Arslan-Alaton, I., Ölmez-Hancı, T. & Tünay, O. 2012. Electrocoagulation applications for industrial wastewaters: a critical review. Environmental Technology Reviews, 1, 2-45.
Kakihana, M., Kobayashi, M., Tomita, K. & Petrykin, V. 2010. Application of water-soluble titanium complexes as precursors for synthesis of titanium-containing oxides via aqueous solution processes. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 83, 1285-1308.
Kelly, E. J. 1979. Anodic dissolution and passivation of titanium in acidic media: III. chloride solutions. Journal of the Electrochemical Society, 126, 2064.
Kelly, E. J. 1982. Electrochemical Behavior of Titanium. In: Bockris, J. O. M., Conway, B. E. & White, R. E. eds. Modern Aspects of Electrochemistry, Springer, Boston, MA, USA.
Khandegar, V. & Saroha, A. K. 2013. Electrocoagulation for the treatment of textile industry effluent – a review. Journal of Environmental Management, 128, 949-963.
Kozma, K., Wang, M., Molina, P. I., Martin, N. P., Feng, Z. & Nyman, M. J. D. T. 2019. The role of titanium-oxo clusters in the sulfate process for TiO2 production. Dalton Transactions, 48, 11086-11093.
Kulkarni, A. P. & Muggli, D. S. 2006. The effect of water on the acidity of TiO2 and sulfated titania. Applied Catalysis A: General, 302, 274-282.
Lee, S. H., Jang, Y. H., Nguyen, D. D., Chang, S. W., Kim, S. C., Lee, S. M., et al. 2019. Adsorption properties of arsenic on sulfated TiO2 adsorbents. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 80, 444-449.
Liu, J., Alfantazi, A. & Asselin, E. 2014. Influence of cupric, ferric, and chloride on the corrosion of titanium in sulfuric acid solutions up to 85°C. Corrosion, 70, 29-37.
Liu, J., Alfantazi, A. & Asselin, E. 2015. Effects of temperature and sulfate on the pitting corrosion of titanium in high-temperature chloride solutions. Journal of The Electrochemical Society, 162, C189-C196.
Martínez-Huitle, C. A. & Ferro, S. 2006. Electrochemical oxidation of organic pollutants for the wastewater treatment: direct and indirect processes. Chemical Society Reviews, 35, 1324-1340.
Martínez-Huitle, C. A., Rodrigo, M. A. & Scialdone, O. E. 2018. Electrochemical Water and Wastewater Treatment, Butterworth-Heinemann. Pub., Cambridge, MA, USA.
Moreira, F. C., Boaventura, R. A. R., Brillas, E. & Vilar, V. J. P. 2017. Electrochemical advanced oxidation processes: a review on their application to synthetic and real wastewaters. Applied Catalysis B: Environmental, 202, 217-261.
Mousset, E., Puce, M. & Pons, M. N. 2019. Advanced electro-oxidation with boron-doped diamond for acetaminophen removal from real wastewater in a microfluidic reactor: kinetics and mass-transfer studies. Chem Electro Chem, 6, 2908-2916.
Murugananthan, M., Raju, G. B. & Prabhakar, S. 2004. Removal of sulfide, sulfate and sulfite ions by electro coagulation. Journal of Hazardous Materials, 109, 37-44.
Oturan, M. A. & Aaron, J. J. 2014. Advanced oxidation processes in water/wastewater treatment: principles and applications. a review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 44, 2577-2641.
Oturan, N. & Oturan, M. A. 2018. Electro-Fenton Process: Background, New Developments, and Applications. In: Martínez-Huitle, C. A., Rodrigo, M. A. & Scialdone, O. eds. Electrochemical Water and Wastewater Treatment. Butterworth-Heinemann, 193-221.
Oturan, N., Zhou, M. & Oturan, M. A. 2010. Metomyl degradation by electro-fenton and electro-fenton-like processes: a kinetics study of the effect of the nature and concentration of some transition metal ions as catalyst. The Journal of Physical Chemistry A, 114, 10605-10611.
Ozbey Unal, B., Dizge, N., Karagunduz, A. & Keskinler, B. 2019. Combined electrocoagulation and electrooxidation process in electro membrane bioreactor to improve membrane filtration effectiveness. Bioresource Technology Reports, 7, 100237.
Padervand, M., Lichtfouse, E., Robert, D. & Wang, C. 2020. Removal of microplastics from the environment. a review. Environmental Chemistry Letters, 18, 807-828.
Panizza, M. & Cerisola, G. 2009. Direct and mediated anodic oxidation of organic pollutants. Chemical Reviews, 109, 6541-6569.
Pirkarami, A., Olya, M. E. & Tabibian, S. 2013. Treatment of colored and real industrial effluents through electrocoagulation using solar energy. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 48, 1243-1252.
Pourbaix, M. 1974. Titanium. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. 2nd Ed. National Assoc. of Corrosion Engineers, Houston, Tex, USA.
Prando, D., Brenna, A., Diamanti, M. V., Beretta, S., Bolzoni, F., Ormellese, M., et al. 2017. Corrosion of titanium: part 1: aggressive environments and main forms of degradation. Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials, 15, 291-302.
Puhakka, E., Riihimäki, M. & Keiski, R. L. 2007. Molecular modeling approach on fouling of the plate heat exchanger: titanium hydroxyls, silanols, and sulphates on TiO2 surfaces. Heat Transfer Engineering, 28, 248-254.
Rhimi, B., Padervand, M., Jouini, H., Ghasemi, S., Bahnemann, D. W. & Wang, C. 2022. Recent progress in NOx photocatalytic removal: surface/interface engineering and mechanistic understanding. Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 108566.
Ropero-Vega, J. L., Aldana-Pérez, A., Gómez, R. & Niño-Gómez, M. E. 2010. Sulfated titania [TiO2/SO42-]: A very active solid acid catalyst for the esterification of free fatty acids with ethanol. Applied Catalysis A: General, 379, 24-29.
Safwat, S. M. 2020. Treatment of real printing wastewater using electrocoagulation process with titanium and zinc electrodes. Journal of Water Process Engineering, 34, 101137.
Sillanpää, M. & Shestakova, M. 2017a. Introduction. In: Sillanpää, M. & Shestakova, M. eds. Electrochemical Water Treatment Methods. Butterworth-Heinemann Pub., Cambridge, MA, USA. 1-46.
Sillanpää, M. & Shestakova, M. 2017b. Electrochemical Water Treatment Methods. In: Sillanpää, M. & Shestakova, M. eds. Electrochemical Water Treatment Methods. Butterworth-Heinemann Pub., Cambridge, MA, USA. 47-130.
Stefan, M. I. 2018. Advanced Oxidation Processes for Water Treatment: Fundamentals and Applications, IWA Publishing. London.
Upton, W. V. & Buswell, A. M. 1937. Titanium salts in water purification. Industrial and Engineering Chemistry, 29, 870-871.
Vaughan, J. & Alfantazi, A. 2004. The thermodynamics of titanium corrosion in acidic systems. 34th Annual Hydrometallurgy Meeting, Banff, Alberta, Canada: Metallurgical Society (MetSoc) of the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), 593-601.
Vaughan, J. & Alfantazi, A. 2005. Corrosion of titanium and its alloys in sulfuric acid in the presence of chlorides. Journal of The Electrochemical Society, 153(1), B6.
Vepsäläinen, M. & Sillanpää, M. 2020. Electrocoagulation in the Treatment of Industrial Waters and Wastewaters. In: Sillanpää, M. ed. Advanced Water Treatment: Electrochemical Methods. Elsevier, 1-78.
Yaseen, D. A. & Scholz, M. 2019. Textile dye wastewater characteristics and constituents of synthetic effluents: a critical review. International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 1193-1226.
Zhang, Y., Li, Z. & Asselin, E. 2016. Determination and chemical modeling of the solubility of FeSO4·7H2O in the Ti (SO4)2− H2SO4− H2O system. The Journal of Chemical Thermodynamics, 102, 219-227.