دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 139، خرداد و تیر 1401، صفحه 1-152 

مقاله پژوهشی

بررسی حذف آهن و منگنز از منابع آبی به کمک برگ چای و کاه برنج

صفحه 1-16

10.22093/wwj.2022.281340.3131

محمد اکبری زاده؛ الهیار داغبندان؛ بهروز عباسی سورکی؛ فاطمه رهبر ماسوله؛ الهه آزاده فلکدهی


تأثیر بازچرخانی برکیفیت شیرابه و نرخ تولید بیوگاز در اماکن دفن زباله

صفحه 119-131

10.22093/wwj.2022.315126.3198

محسن بهنژاد؛ امیر حسام حسنی؛ روح اله محمودخانی؛ سید علیرضا حاجی سید میرزا حسینی