بررسی تأثیر pH بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

تصفیه پساب شهری و تولید، به‌طور هم‌زمان یک روش نوین و کارآمد در صنعت تصفیه است، با به‌کارگیری محیط کشت مصنوعی، پساب شهری به‌عنوان منبع غذایی ریزجلبک به‌کار می‌رود. کشت ریزجلبک در پساب، مرحله‌ای با‌اهمیت در تصفیه فاضلاب محسوب می‌شود که افزون بر تصفیه پساب، تولید هم‌زمان زیست‌توده نیز انجام می‌شود که می‌تواند برای مصارف متعدد به‌کار رود و ارزش زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر pH اولیه بر عملکرد زیست راکتور غشایی نوری در رشد زیست‌توده و حذف مواد مغذی از پساب شهری بررسی شد. در این پژوهش ابتدا ریزجلبک کلرلا ولگاریس در یک زیست راکتور نوری غشایی با شدت نور 300 میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه در سیکل نوری 24 ساعت روشنایی و غلظت اولیه ۱ گرم در لیتر وزن خشک ریزجلبک در سه pH اولیه ۴، ۷ و ۱۰ کشت داده شد. سپس با توجه به رابطه مستقیم رشد ریزجلبک و حذف مواد مغذی بهترین pH اولیه در حذف نیترات و فسفات از پساب شهری بررسی شد. با توجه به نتایج، ریزجلبک پس از 9 روز با پساب شهری سازگار شده و در pH اولیه برابر ۷ بیشترین نرخ رشد ریزجلبک برابر بر با 37/2 گرم وزن خشک در لیتر و حذف نیترات و فسفات به‌ترتیب 88 و 87 درصد به‌دست آمد و همچنین در روز پانزدهم در همان pH اولیه بیشترین مقدار حذف نیترات و فسفات از پساب شهری به‌ترتیب ۹۲ و ۹۱ درصد به دست آمد. نتایج نشان داد که تنظیم pH اولیه ریزجلبکی می‌تواند تأثیر انکارناپذیری بر رشد ریزجلبک‌ها داشته باشد و همچنین تأثیر قابل‌توجهی در حذف نیترات و فسفات از پساب شهری از طریق کشت ریزجلبک‌ها داشته باشد که با بهینه کردن pH اولیه این درصد حذف افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of pH Effect on Optical Membrane Bioreactor Performance in Biomass Growth and Nutrient Removal from Municipal Wastewater

نویسندگان [English]

  • Elham Movahed 1
  • Keivan Saeb 2
  • Farshid Pajoum Shariati 3
  • Aptin Rahnavard 4
1 PhD. Student, Dept. of Environment, Faculty of Environment, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Environment, Faculty of Environment, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum and Chemical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assist. Prof., Dept. of Environment, Faculty of Environment, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Municipal wastewater treatment and algal biomass production are simultaneously new and efficient methods in the treatment industry. Using artificial culture medium, urban wastewater is used as a food source for microalgae. Cultivation of microalgae in wastewater is an important step in wastewater treatment that, in addition to wastewater treatment, simultaneous production of biomass is done which can be used for many purposes and is of great value. Method: in the present study, the effect of initial pH on the performance of membrane photobioreactor in biomass growth and nutrient removal from municipal wastewater was investigated. In this study, first Chlorella vulgaris microalgae in a membrane optical bioreactor with a light intensity of 300 μmol photons m-2. s-1 in the 24-hour light cycle and an initial concentration of 1 g/L dry weight of microalgae in the initial three pH (4, 7 and 10) were cultivated. Then, due to the direct relationship between microalgae growth and nutrient removal, the best initial pH in nitrate and phosphate removal from municipal wastewater was investigated. According to the results, microalgae were adapted to municipal effluent after 9 days and at the initial pH of 7, the highest growth rate of microalgae equal to 2.37 g dry weight per liter, and removal of nitrate and phosphate were 88 and 87%, respectively. Also, on the 15th day at the same initial pH, the highest amount of nitrate and phosphate removal from municipal effluent was 92% and 91%, respectively. The results show that the regulation of the initial pH of microalgae can have an undeniable effect on the growth of microalgae. It also has a significant effect on the removal of nitrate and phosphate from municipal wastewater through the cultivation of microalgae. By optimizing the initial pH, this removal percentage has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgae
  • Municipal Wastewater
  • Membrane Photobioreactor
  • pH
  • Nitrate and Phosphate
Arbib, Z., Ruiz, J., Álvarez-Díaz, P., Garrido-Pérez, C., Barragan, J. & Perales, J. A. 2013. Effect of pH control by means of flue gas addition on three different photo-bioreactors treating urban wastewater in long-term operation. Ecological Engineering, 57, 226-235.
Azizi, S., Bayat, B., Tayebati, H., Hashemi, A. & Pajoum Shariati, F. 2021a. Nitrate and phosphate removal from treated wastewater by Chlorella vulgaris under various light regimes within membrane flat plate photobioreactor. Environmental Progress and Sustainable Energy, 40, e13519.
Azizi, S., Hashemi, A., Pajoum Shariati, F., Bonakdarpour, B. & Safamirzaei, M. 2021b. Fouling identification in reciprocal membrane photobioreactor (RMPBR) containing Chlorella vulgaris species: hydraulic resistances assessment. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 96, 404-411.
Azizi, S., Hashemi, A., Shariati, F. P., Tayebati, H., Keramati, A., Bonakdarpour, B., et al. 2021c. Effect of different light-dark cycles on the membrane fouling, EPS and SMP production in a novel reciprocal membrane photobioreactor (RMPBR) by C. Vulgaris Species. Journal of Water Process Engineering, 43, 102256.
Bolzonella, D., Fatone, F., Di Fabio, S. & Cecchi, F. 2010. Application of membrane bioreactor technology for wastewater treatment and reuse in the Mediterranean region: focusing on removal efficiency of non-conventional pollutants. Journal of Environmental Management, 91, 2424-2431.
Bornare, J., Kalyan Raman, V. & Sonde, R. 2014. Application of anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) for low-strength wastewater treatment and energy generation. Industrial Wastewater Treatment, Recycling and Reuse, 399-434.
Chen, X., Li, Z., He, N., Zheng, Y., Li, H., Wang, H., et al. 2018. Nitrogen and phosphorus removal from anaerobically digested wastewater by microalgae cultured in a novel membrane photobioreactor. Biotechnology for Biofuels, 11, 1-11.
Christenson, L. & Sims, R. 2011. Production and harvesting of microalgae for wastewater treatment, biofuels, and bioproducts. Biotechnology Advances, 29, 686-702.
Gao, B., Yang, J., Lei, X., Xia, S., Li, A. & Zhang, C. 2016. Characterization of cell structural change, growth, lipid accumulation, and pigment profile of a novel oleaginous microalga, Vischeria stellata (Eustigmatophyceae), cultured with different initial nitrate supplies. Journal of Applied Phycology, 28, 821-830.
Griffiths, C., Klemick, H., Massey, M., Moore, C., Newbold, S., Simpson, D., et al. 2020. US environmental protection agency valuation of surface water quality improvements. Review of Environmental Economics and Policy. 6(1), 130-146.
Gürevin, C., Erturk, A. & Albay, M. 2017. Predicting the effects of sediment based internal nutrient loads on eutrophication in Küçükçekmece Lagoon for rehabilitation planning. International Journal of Sediment Research, 32, 527-554.
Hansen, P. J. 2002. Effect of high pH on the growth and survival of marine phytoplankton: implications for species succession. Aquatic Microbial Ecology, 28, 279-288.
Hashemi, A., Moslemi, M., Pajoum Shariati, F. & Delavari Amrei, H. 2020a. Beta‐carotene production within Dunaliella salina cells under salt stress condition in an indoor hybrid helical‐tubular photobioreactor. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 98(1), 69-74.
Hashemi, A., Pajoum Shariati, F., Sohani, E., Azizi, S., Hosseinifar, S. Z. & Delavari Amrei, H. 2020b. CO2 biofixation by Synechococcus elongatus from the power plant flue gas under various light–dark cycles. Clean Technologies and Environmental Policy, 22, 1735-1743.
Hoffmann, J. P. 1998. Wastewater treatment with suspended and nonsuspended algae. Journal of Phycology, 34, 757-763.
Hosseini, M. K., Shariati, F. P., Hosseini, P. K., Azizi, S. & Hashemi, A. 2019. The effect of polymeric granule as mechanical cleaning technology on membrane fouling in a hybrid microalgal membrane photobioreactor (HMPBR). 6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, Istanbul, Turkey. 18-20.
Hu, Q., Sommerfeld, M., Jarvis, E., Ghirardi, M., Posewitz, M., Seibert, M., et al. 2008. Microalgal triacylglycerols as feedstocks for biofuel production: perspectives and advances. The Plant Journal, 54, 621-639.
Huang, C. C., Hung, J. J., Peng, S. H. & Chen, C. N. N. 2012. Cultivation of a thermo-tolerant microalga in an outdoor photobioreactor: influences of CO2 and nitrogen sources on the accelerated growth. Bioresource Technology, 112, 228-233.
Huo, S., Wang, Z., Zhu, S., Zhou, W., Dong, R. & Yuan, Z. 2012. Cultivation of Chlorella zofingiensis in bench-scale outdoor ponds by regulation of pH using dairy wastewater in winter, South China. Bioresource Technology, 121, 76-82.
Jetten, M. S., Horn, S. J. & Van Loosdrecht, M. C. 1997. Towards a more sustainable municipal wastewater treatment system. Water Science and Technology, 35, 171-180.
Juneja, A., Ceballos, R. M. & Murthy, G. S. 2013. Effects of environmental factors and nutrient availability on the biochemical composition of algae for biofuels production: a review. Energies, 6, 4607-4638.
Keramati, A., Azizi, S., Hashemi, A. & Pajoum Shariati, F. 2021. Effects of flashing light–emitting diodes (LEDs) on membrane fouling in a reciprocal membrane photobioreactor (RMPBR) to assess nitrate and phosphate removal from whey wastewater. Journal of Applied Phycology, 33, 1513-1524.
Kesaano, M. & Sims, R. C. 2014. Algal biofilm based technology for wastewater treatment. Algal Research, 5, 231-240.
Leng, L., Wei, L., Xiong, Q., Xu, S., Li, W., Lv, S., et al. 2020. Use of microalgae based technology for the removal of antibiotics from wastewater: a review. Chemosphere, 238, 124680.
Leonardos, N. & Geider, R. J. 2004. Responses of elemental and biochemical composition of Chaetoceros muelleri to growth under varying light and nitrate: phosphate supply ratios and their influence on critical N: P. Limnology and Oceanography, 49, 2105-2114.
Low, S. L., Ong, S. L. & Ng, H. Y. 2016. Characterization of membrane fouling in submerged ceramic membrane photobioreactors fed with effluent from membrane bioreactors. Chemical Engineering Journal, 290, 91-102.
Luo, Y., Le-Clech, P. & Henderson, R. K. 2017. Simultaneous microalgae cultivation and wastewater treatment in submerged membrane photobioreactors: a review. Algal Research, 24, 425-437.
Markou, G., Vandamme, D. & Muylaert, K. 2014. Microalgal and cyanobacterial cultivation: the supply of nutrients. Water Research, 65, 186-202.
Mata, T. M., Martins, A. A. & Caetano, N. S. 2010. Microalgae for biodiesel production and other applications: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217-232.
Minhas, A. K., Hodgson, P., Barrow, C. J. & Adholeya, A. 2016. A review on the assessment of stress conditions for simultaneous production of microalgal lipids and carotenoids. Frontiers in Microbiology, 7, 546.
Molinuevo-Salces, B., Riaño, B., Hernández, D. & Cruz García-González, M. 2019. Microalgae and Wastewater Treatment: Advantages and Disadvantages. in Alam, A. & Wang, Zh. 2019. Microalgae Biotechnology for Development of Biofuel and Wastewater Treatment. Springer, Singapore.
Munoz, R. & Guieysse, B. 2006. Algal–bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants: a review. Water Research, 40, 2799-2815.
Parsons, S. A. & Smith, J. A. 2008. Phosphorus removal and recovery from municipal wastewaters. Elements, 4, 109-112.
Posadas, E., Del Mar Morales, M., Gomez, C., Acién, F. G. & Muñoz, R. 2015. Influence of pH and CO2 source on the performance of microalgae-based secondary domestic wastewater treatment in outdoors pilot raceways. Chemical Engineering Journal, 265, 239-248.
Rashed, M. N. 2013. Adsorption technique for the removal of organic pollutants from water and wastewater. Organic Pollutants-Monitoring, Risk and Treatment, 7, 167-194.
Singh, S. & Singh, P. 2014. Effect of CO2 concentration on algal growth: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 38, 172-179.
Valdes Ramos, A., Aguilera Gonzalez, E. N., Tobón Echeverri, G., Samaniego Moreno, L., Díaz Jiménez, L. & Carlos Hernández, S. 2019. Potential uses of treated municipal wastewater in a semiarid region of Mexico. Sustainability, 11, 2217.
Ward, M. H., Jones, R. R., Brender, J. D., De Kok, T. M., Weyer, P. J., Nolan, B. T., et al. 2018. Drinking water nitrate and human health: an updated review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 1557.
Wef, A. A. 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environmental Federation, 21st Edition, Washington DC, USA.
Yoo, C., La, H. J., Kim, S. C. & Oh, H. M. 2015. Simple processes for optimized growth and harvest of Ettlia sp. by pH control using CO2 and light irradiation. Biotechnology and Bioengineering, 112, 288-296.