دوره و شماره: دوره 33، شماره 6 - شماره پیاپی 143، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1-92 
Investigation of the Solar Water Desalination Efficiency Using Solar Evaporation System

صفحه 11-19

10.22093/wwj.2022.337926.3254

علی سلطانی؛ مهدی فرامرزی؛ سید ابوطالب موسوی پارسا


مقالات مروری

A Review of Biochar as a Stable Adsorbent for Removing Antibiotics from Wastewater

صفحه 20-33

10.22093/wwj.2023.370229.3302

نگار محمدیان؛ طاهره تقی زاده فیروزجایی؛ جعفر عبدی


مقاله پژوهشی

Simulation of Biosynthesis Gas Process from Palm Oil Mill Effluent Sewage by Aspen HYSYS and SuperPro Designer

صفحه 34-43

10.22093/wwj.2023.369440.3301

سید حمید اسماعیلی فرج؛ مهراب رضازاده؛ جعفر عبدی


مقالات مروری

A Review of Dye Removal Using Polymeric Nanofibers by Electrospinning as Promising Adsorbents

صفحه 44-66

10.22093/wwj.2023.367297.3295

علی حسینیان نائینی؛ محمدرضا کلایی؛ امید مرادی؛ نیازمحمد محمودی


مقاله پژوهشی

Removal of Pb(II) from Aqueous Solutions Using Magnetic Mesoporous Silica Nanocomposites: Modeling and Optimization Based on Response Surface Methodology

صفحه 67-92

10.22093/wwj.2023.379990.3314

شکوفه عمرانی؛ محمود ابراهیمی؛ راحله ژیانی؛ علیرضا متولی زاده کاخکی