دوره و شماره: دوره 33، شماره 5 - شماره پیاپی 142، آذر و دی 1401، صفحه 1-150 
کاربرد اولترافیلتر، اشعه فرابنفش و ازن در تصفیه ثالثه پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقیاس پایلوت

صفحه 34-51

10.22093/wwj.2022.328619.3234

محمد جمالی نژاد؛ امیرحسام حسنی؛ سید مهدی برقعی؛ محمد مهدی امین؛ سمیه خیری؛ فیاضه سرجوقیان جوزدانی


مطالعه موردی

طراحی و تحلیل اقتصادی نمک‌زدایی آب دریا بر پایه اسمز معکوس: مطالعه موردی نیروگاه شهید سلیمی نکا

صفحه 67-78

10.22093/wwj.2022.345502.3263

سید محمد ساداتی تیله بن؛ صابر بابایی زادورزی؛ وحید صادقی؛ یاسر غفاری؛ امیر عزیزی