پایش، تحلیل و ارزیابی ریسک سلامت آلاینده‌های جانبی گندزدایی در شبکه آب شرب تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کلر، قدرت اکسیدکنندگی بالای مواد آلی طبیعی موجود در آب را دارد. تزریق کلر، باعث تولید محصولات جانبی گندزدایی سرطان‌زا و خطرناک تری‌ هالومتان‌ها می‌شود. در این پژوهش، از تجزیه‌و‌تحلیل توصیفی و سلسله مراتبی برای درک خصوصیات و عوامل خطرناک تأثیرگذار بر سلامت انسان در مواجهه با محصولات جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی شهر تبریز استفاده شد. این پژوهش، به منظور ارائه اطلاعات کلیدی و راهبردی برای انجام اقدامات مدیریتی و کاربردی برای کاهش ریسک سرطانی و غیرسرطانی انجام شد. این پایش و تحلیل با جمع‌آوری نمونه‌های مکفی این پژوهش، در فصول خشک و مرطوب سال با تمرکز بر عوامل نسبی تراکم جمعیت منطقه و توپوگرافی بافت شهری برای پهنه‌بندی کاربردی و مدیریتی، از شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر تبریز به‌روش استاندارد با قرائت برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در محل نمونه‌برداری و انتقال نمونه‌ها در کمترین زمان ممکن به آزمایشگاه و آماده‌سازی نمونه‌ها و اندازه‌گیری ترکیبات تری‌ هالومتان توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی و آشکارساز اسپکترومتر جرمی انجام شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که بیشترین میانگین غلظت نسبی در شبکه شهری، مربوط به منطقه‌ای است که درصد بیشتری از آبهای سطحی تأمین شده که عبارت است از کلروفرم ppb 3049/1، بروموفرم ppb 0961/2، دی کلرو برومومتان ppb 7713/2 و دی بروموکلرومتان ppb 1891/4 که با این وجود، بسیار کمتر از رهنمودهای بیان شده توسط استاندارد ملی ایران و آژانس حفاظت‌ از محیط‌زیست آمریکا و سازمان بهداشت جهانی است. نتایج برای ارزیابی ریسک سلامت انسان به چندین زیرگروه از نظر فصل خشک یا مرطوب، مناطق مختلف شهری، آبهای سطحی یا زیرزمینی به‌عنوان منبع، تقسیم شدند. علاوه بر این، در این پژوهش خطرات سلامت جمعیت‌ با جنسیت و سنین مختلف نیز برآورد شد. در تقسیم‌بندی زمانی، خطر سلامت ناشی از قرار گرفتن در معرض DBPs در آب آشامیدنی در فصل مرطوب 3/7 درصد بیشتر از فصل خشک بود. میزان کل ریسک سرطان برای افرادی که همه طول عمرشان در این منطقه سکونت کنند عدد 7.63E-06 شد. همچنین شاخص خطر غیرسرطان‌زایی (HI=3.43E-02<1) نشان داد در شرایط کنونی خطر سلامت وجود ندارد. در تقسیم‌بندی سنی و جنسیتی، ارزیابی خطر سلامت قرار گرفتن مردان در مقایسه با زنان در معرض DBPs به‌عنوان گروه بزرگ‌سال هم‌تراز شد، اما بین زیرگروه سنی مختلف تفاوت‌هایی وجود داشت. خطر ابتلا به سرطان در کودکان 52 درصد بیشتر از بزرگ‌سالان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring, Analyzing and Human Health Risk Assessment Produces Disinfection By-Products in Tabriz Drinking Water Network

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khaleghi 1
  • Amir Arsellon Pardakhti 2
1 MSc. Student, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD. Student, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Chlorine has the high oxidation power of natural organic matter in water. Chlorine injection produces disinfection by-products as carcinogens and more dangerous (THMs). We used descriptive and hierarchical analysis to understand the characteristics and dangerous factors affecting human health in the face of DBPs in the drinking water of Tabriz City. This research was done in order to provide key and strategic information to perform managerial and practical measures to reduce the risk of cancer and non-cancer. Monitoring and analysis was done by collecting sufficient samples of this research in the dry and wet seasons of the year, focused on the relative factors of the population density of the region and the topography of the urban fabric for functional and management zoning of drinking water distribution network in Tabriz City; Also, by reading some physical and chemical parameters at the sampling site. Samples were transferred to the laboratory in the shortest possible time and samples were prepared and trihalomethane compounds were measured by gas chromatography and mass spectrometer detector. The results showed that the highest average concentration in the Urban network, belongs to the region where a higher percentage of surface water is supplied, which is chloroform 1.3049 ppb, bromoform 2.0961 ppb, bromodichloromethane 2.7713 ppb and dibromochloromethane 4.1891 ppb, which is still less than the guidelines stated by the National Standard of Iran and USEPA and WHO. Conclusion: The results were divided into several subgroups in terms of dry or wet season, different urban areas, surface water or underground water as a source to evaluate the risk of human health. In addition, we also estimated population health risks by gender and age. In the time division, the health risk from exposure to DBPs in drinking water in the wet season was 7.3% higher than the dry season. The total cancer risk for people living in the area all their life was 7.63E-06. Also, the non-carcinogenic hazard index (HI=3.43E-02<1). It shows that there is no health risk in the present situation. In the age and gender division, the health risk assessment of men exposed to DBPs compared to women was equalized as an adult group. But there were differences between different age subgroups. The risk of developing cancer in children was 52% higher than in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Health Risk Assessment
  • Disinfection By-Products
  • Trihalomethanes
  • Cancer
  • Drinking Water
Abd El-Shafy, M. & Grünwald, A. 2000. THM formation in water supply in South Bohemia, Czech Republic. Water Research, 34, 3453-3459.
Alidadi, H., Sadeghi, A. & Asadi, B. 2015. Survey of trihalomethane concentration (THMs) with chloroform index in Mashhad drinking water city in 2012. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 7(2), 329-337. (In Persian)
Babaei, A. A., Atari, L., Ahmadi, M., Alavi, N. & Ahmadi, A. K. 2013. Determination of trihalomethanes concentration in Ahvaz water distribution network in  2011. Jentashapir, 3(4), 469-478. (In Persian)
Bichsel, Y. & Von Gunten, U. 2000. Formation of iodo-trihalomethanes during disinfection and oxidation of iodide-containing waters. Environmental Science and Technology, 34, 2784-2791.
Bina, B., Mohammadi, A., Ebrahimi, A., Amin, M. M., Pourzamani, H. & Nemati, M. S. 2012. Survey of chloroform concentration in the water distribution system of Isfahan, Iran, and zoning by GIS. Journal of Health System Research, 8(2), 204-213. (In Persian)
Bruchet, A. & Duguet, J. 2004. Role of oxidants and disinfectants on the removal, masking and generation of tastes and odours. Water Science and Technology, 49, 297-306.
Cedergren, M. I., Selbing, A. J., Löfman, O. & Källen, B. A. 2002. Chlorination byproducts and nitrate in drinking water and risk for congenital cardiac defects. Environmental Research, 89, 124-130.
Dargahi, A., Pirsaheb, M., Poureshgh, Y. & Dargahi, A. 2013. Removal of natural organic matter (NOMs) from water using air stripping system. Journal of Health and Hygiene, 4(1), 77-83. (In Persian)
Degremont, S., Company, D. & Degremont, S. 1979. Water Treatment Handbook, Wiley Pub., New York, USA.
Dodds, L. & King, W. 2001. Relation between trihalomethane compounds and birth defects. Occupational and Environmental Medicine, 58, 443-446.
Dodds, L., King, W., Woolcott, C. & Pole, J. 1999. Trihalomethanes in public water supplies and adverse birth outcomes. Epidemiology, 10(3), 233-237.
Eaton, A. D. & Franson, M. 2005. Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association. Washington (DC), USA.
Gallagher, M. D., Nuckols, J. R., Stallones, L. & Savitz, D. A. 1998. Exposure to trihalomethanes and adverse pregnancy outcomes. Epidemiology, 9, 484-489.
Gordon, S. M., Wallace, L. A., Callahan, P. J., Kenny, D. V. & Brinkman, M. C. 1998. Effect of water temperature on dermal exposure to chloroform. Environmental Health Perspectives, 106, 337-345.
Graves, C. G., Matanoski, G. M. & Tardiff, R. G. 2001. Weight of evidence for an association between adverse reproductive and developmental effects and exposure to disinfection by-products: a critical review. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 34, 103-124.
Hinckley, A. F., Bachand, A. M. & Reif, J. S. 2005. Late pregnancy exposures to disinfection by-products and growth-related birth outcomes. Environmental Health Perspectives, 113, 1808-1813.
Hoff, J. C. & Geldreich, E. E. 1981. Comparison of the biocidal efficiency of alternative disinfectants. Journal American Water Works Association, 73, 40-44.
ISIRI, 5th Revision 1997. Drinking Water-Physical and Chemical Specifications. Industrial Research and Standard Institute of Iran. Tehran, Iran. (In Persian)
Jafari, M., Taghavi, K. & Hasani, A. 2009. Survey the THMs value in drinking water in Lahijan and suggestions in order to product control after disinfection. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 17(68), 1-6. (In Persian)
Jung, C. W. & Son, H. J. 2008. The relationship between disinfection by-products formation and characteristics of natural organic matter in raw water. Korean Journal of Chemical Engineering, 25, 714-720.
Khani, M. 2020. Deputy Director of Water Development and Operation. In: City, D. W. O. T. ed. East Azerbaijan Water and Wastewater Organization: Islamic Republic News Agency. (In Persian)
Kanitz, S., Franco, Y., Patrone, V., Caltabellotta, M., Raffo, E., Riggi, C., et al. 1996. Association between drinking water disinfection and somatic parameters at birth. Environmental Health Perspectives, 104, 516-520.
Kawamura, S. 2000. Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities, John Wiley & Sons, New York, USA.
Khordedan, R., Azimi, A., Baghdadi, M. & Zahedi, A. 2014. Determination of Trihalomethanes (THMs) in drinking water of eastern part of Bandar Abbas City and feasibility of removing with ultrasonic irradiation. Journal of Water and Wastewater, 25(2), 108-113. (In Persian)
Kim, I., Hong, S., Hwang, I., Kwon, D., Kwon, J. & Huang, C. 2007. TOC and THMFP reduction by ultrasonic irradiation in wastewater effluent. Desalination, 202, 9-15.
King, W. D. & Marrett, L. D. 1996. Case-control study of bladder cancer and chlorination by-products in treated water (Ontario, Canada). Cancer Causes and Control, 7, 596-604.
Koivusalo, M., Pukkala, E., Vartiainen, T., Jaakkola, J. J. & Hakulinen, T. 1997. Drinking water chlorination and cancer–a historical cohort study in Finland. Cancer Causes and Control, 8, 192-200.
Mcgeehin, M. A., Reif, J. S., Becher, J. C. & Mangione, E. J. 1993. Case-control study of bladder cancer and water disinfection methods in Colorado. American Journal of Epidemiology, 138, 492-501.
Mohammadian Fazli, M., Mehrasbi, M. R., Azari, Z. & Nasiri, J. 2015. Evaluation of trihalomethanes (THMs) concentration in drinking water of Zanjan in 2013. Journal of Jiroft University of Medical Sciences, 2, 85-93. (In Persian)
Morris, R. D., Audet, A. M., Angelillo, I. F., Chalmers, T. C. & Mosteller, F. 1992. Chlorination, chlorination by-products, and cancer: a meta-analysis. American Journal of Public Health, 82, 955-963.
Nieuwenhuijsen, M. J., Toledano, M. B. & Elliott, P. 2000. Uptake of chlorination disinfection by-products; a review and a discussion of its implications for exposure assessment in epidemiological studies. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 10, 586-599.
Noshadi, M., Taleb Bidokhti, N. & Nejati, E. 2012. Survey of the trihalomethanes in drinking water distribution networks of Shiraz. Journal of Water Resources Engineering, 5, 29-39. (In Persian)
Paim, A., Souza, J., Adorno, M. & Moraes, E. 2007. Monitoring the trihalomethanes present in water after treatment with chlorine under laboratory condition. Environmental Monitoring and Assessment, 125, 265-270.
Pardakhti, A. R. & Torabian, A. 2010. Evaluation of THMs in Tehran's drinking water and comparison with drinking water outside the city water district. Journal of Environmental  Studies, 36(53), 39-44. (In Persian)
Reif, J. S., Hatch, M. C., Bracken, M., Holmes, L. B., Schwetz, B. A. & Singer, P. C. 1996. Reproductive and developmental effects of disinfection by-products in drinking water. Environmental Health Perspectives, 104, 1056-1061.
Rook, J. 1974. Determination of chloroform in drinking water by head space analysis. Water Treatment and Examination, 23, 234.
Savitz, D. A., Andrews, K. W. & Pastore, L. M. 1995. Drinking water and pregnancy outcome in central North Carolina: source, amount, and trihalomethane levels. Environmental Health Perspectives, 103, 592-596.
Shemer, H. & Narkis, N. 2005. Sonochemical removal of trihalomethanes from aqueous solutions. Ultrasonics Sonochemistry, 12, 495-499.
USEPA, 1999. Alternative Disinfectants and Oxidants Guidance Manual, US Environmental Protection Agency Pub., Office of Water. Washington DC., USA.
Waller, K., Swan, S. H., Delorenze, G. & Hopkins, B. 1998. Trihalomethanes in drinking water and spontaneous abortion. Epidemiology, 9(2), 134-140.
WHO, 2006. Guidelines for Drinking-Water Quality [electronic resource]: Incorporating First Addendum. Recommendations. World Health Organization Geneva, Switzerland.
Wright, J., Schwartz, J. & Dockery, D. 2003. Effect of trihalomethane exposure on fetal development. Occupational and Environmental Medicine, 60, 173-180.
Xu, X. & Weisel, C. P. 2005. Dermal uptake of chloroform and haloketones during bathing. Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 15, 289-296.
Yazdanbakhsh, A., Leili, M., Rezazadeh Azari, M., Masoudinejad, M. & Majlesi, M. 2014. Chloroform concentration in drinking water of Tehran, 2009. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 102-113. (In Persian)