دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 138، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-136 
بررسی میزان حذف نیترات از آب رودخانه زرجوب رشت با استفاده از یک سیستم تالاب هیبریدی

صفحه 54-64

10.22093/wwj.2021.289491.3160

مرتضی رنجبر کوهی؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مریم وراوی پور؛ مریم نوابیان