دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 141، مهر و آبان 1401، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

حذف آلاینده‌های دارویی با روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی

صفحه 71-81

10.22093/wwj.2022.322888.3220

احسان نیکنام؛ مجید قهرمان افشار؛ حسین قاسمی نژاد؛ محسن اسماعیل پور


مقاله پژوهشی

تصفیه فاضلاب کارخانجات نساجی به روش انعقاد الکتریکی

صفحه 133-143

10.22093/wwj.2022.322697.3219

علیرضا نظری علوی؛ سید علی اکبر سجادی؛ محمد میرزایی؛ حامد حسنیان