ارزیابی اجرای طرح‌های مدیریتی کمّی و کیفی در آبخوان دشت ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تأمین آب شیرین در مناطق خشک و نیمه‌خشک در سراسر جهان است، بنابراین حفظ و نگهداری آن از طریق اعمال مدیریت صحیح در بهره‌برداری از این منابع، ضروری است. با استفاده از مدل‌های عددی، می‌توان نحوه‌ واکنش آبخوان نسبت به برداشت و تغذیه آبخوان، با روند حاکم یا سناریوهای مختلف مدیریتی را پیش‌بینی کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی تأثیر طرح‌های مدیریتی فعلی آبخوان و حوضه آبریز رودخانه جاجرود بر تغییرات سطح آب آبخوان و نیز تغییرات غلظت یون نیترات در دشت ورامین، با استفاده از مدل‌سازی عددی بود. در انجام این پژوهش، ابتدا مدل کمّی در نرم‌افزار GMS، با استفاده از کد MODFLOW تهیه و داده‌های کیفی به مدل وارد شد. سپس از کد MT3D برای اجرای مدل استفاده شد. مدل در دو حالت پایدار و ناپایدار شبیه‌سازی شد. پس از واسنجی مدل، ضرایب هیدرودینامیکی تصحیح شدند و سپس با استفاده از مدل به‌دست آمده، رفتار کمّی و کیفی آبخوان برای سال‌های آینده، برای دو سناریو مدیریتی، پیش‌بینی شد. مدل حاصله نشان داد که با ادامه روند فعلی حاکم بر آبخوان (سناریو اول)، روند افت کمّی و کیفی آبخوان مانند سال‌های پیشین ادامه خواهد یافت، ولی در سناریو دوم، با کاهش برداشت از چاه‌ها، راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری، انجام تغذیه مصنوعی آبخوان و استفاده از پساب خروجی تصفیه‌خانه تهران، به‌منظور آبیاری دشت ورامین از روند افت سطح ایستابی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاسته خواهد شد. مقایسه اجرای مدل در سناریو اول و دوم نشان داد که با اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی‌ شده، بخشی از مشکلات کمّی آبخوان به‌ویژه در نواحی شمالی دشت کاهش خواهد یافت، به‌گونه‌ای که در برخی از مناطق از افت آب زیرزمینی محاسبه شده در مدل کمّی سناریو اول (تا سال 1420)، حدود 30 تا 40 متر کاسته می‌شود. نقشه‌های خروجی از مدل کیفی سناریو اول نشان داد که در سال 1420 غلظت نیترات در بخش وسیعی از آبخوان به بیش از 40 میلی‌گرم در لیتر خواهد رسید که بیانگر تهدیدات جدی سلامت منطقه است. شبیه‌سازی در سناریو دوم نشان داد که اجرای طرح تغذیه مصنوعی و تغذیه آبخوان با پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب (با غلظت 50 میلی‌گرم در لیتر) تأثیر چندانی بر کاهش نیترات در آبخوان نخواهد داشت. به‌طور کلی، اجرای طرح‌های مدیریت تغذیه و مصرف در آبخوان ورامین، تنها در صورتی می‌تواند موجب روند کاهشی افت کمّی و کیفی آب زیرزمینی در آبخوان شود که به‌طور قابل‌توجهی درصد آبهای ورودی به آبخوان را کاهش ندهد. قطعاً بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی فعلی (سناریوی دوم)، تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت آبخوان نخواهد داشت. علاوه بر طرح ورود فاضلاب تصفیه‌خانه تهران به دشت ورامین باید تغذیه دشت از رودخانه جاجرود، به‌عنوان منبع تغذیه طبیعی مناسب همچنان ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantitative and Qualitative Management Plans in Varamin Plain Aquifer

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Valivand 1
  • Homayoon Katibeh 2
1 PhD. Student in Mining Exploration, Dept. of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
2 Assist. Prof., in Mining Engineering, Dept. of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), Tehran, Iran
چکیده [English]

Groundwater is the most important source of fresh water supply in arid and semi-arid regions around the world, so it is necessary to maintain it through proper management in the use of these resources. Predicting areas of the aquifer that are most likely to be vulnerable is a powerful tool for optimally managing groundwater resources. Using numerical models, it is possible to predict how the aquifer reacts to the harvesting and feeding of the aquifer, with the prevailing trend or different management scenarios. The purpose of this study is to evaluate the effect of current management plans of the aquifer and the catchment area of the Jajroud River on changes in aquifer water levels and changes in nitrate ion concentration in the Varamin Plain, using numerical modeling. In this study, the effect of aquifer and catchment management plans of Jajrud River on changes in aquifer water level and changes in nitrate ion concentration in Varamin Plain, using numerical modeling. In this study, first a quantitative model was prepared in GMS software using MODFLOW code and then qualitative data were entered into the model.  MT3D code was used to run the model. The model was simulated in both stable and unstable modes. After calibrating the model, the hydrodynamic coefficients were corrected and then, using the obtained model, the quantitative and qualitative behavior of the aquifer for the coming years was predicted for two management scenarios. The resulting model showed that with the continuation of the current trend in the aquifer (first scenario), the trend of quantitative and qualitative decline of the aquifer will continue as in previous years, but in the second scenario, with reduced harvesting from wells, municipal wastewater treatment plant will be commissioned. The artificial feeding of the aquifer and the use of the effluent of the Tehran water treatment plant to irrigate the Varamin Plain will significantly reduce the water level decline. Comparison of model implementation in the first and second scenarios shows that with the implementation of planned projects, part of the quantitative problems of the aquifer, especially in the northern areas of the plain will be reduced, so that in some areas, groundwater loss calculated in the quantitative model of the first scenario (until 1420) is reduced by about 30 to 40 meters. The output maps of the qualitative model of the first scenario show that in 1420 the concentration of nitrate in a large part of the aquifer will reach over 40 mg/L, which indicates serious health threats to the region. Simulation in the second scenario shows that the implementation of artificial feeding plan and feeding the aquifer with the effluent of the wastewater treatment plant (with a concentration of 50 mg/L) will not have much effect on reducing nitrate in the aquifer. In general, the implementation of nutrition and consumption management plans in the Varamin aquifer can only lead to a reduction in the quantitative and qualitative decline of groundwater in the aquifer that does not significantly reduce the percentage of water entering the aquifer. Certainly, using the current management methods (second scenario) will not have much effect on improving the aquifer. In addition to the plan to import wastewater from the Tehran treatment plant to the Varamin Plain, the plain should continue to be fed from the Jajrud River as a suitable natural feeding source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Varamin Plain Aquifer
  • Aquifer Management
  • Numerical Modeling
  • Quantitative and Qualitative Model of Groudwater
Almasri, M. N. & Kaluarachchi, J. J. 2007. Modeling nitrate contamination of groundwater in agricultural watersheds. Journal of Hydrology, 343(3-4), 211-229.
Fatemi, M., Ataei, Z. & Furughi, F. 2011. Environmental risk assessment plains of Varamin using mathematical models pmwin. The 1st National Conference on Environmental Spatial Analysis of the Metropolitan Area of Tehran. Tehran, Iran. (In Persian)
Ghafarian Sayeli, A. 2013. Simulation of groundwater level fluctuations by using MODFLOW code and prediction of land subsidence in the Kashmar plain. MSc Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
Ghobadian, R., Bahrami, Z. & Dabagh Bagheri, S. 2016. Application of management scenario in predicting groundwater fluctuations with MODFLOW conceptual and mathematical model (case study: Nahavand plain). Ecohydrology, 3(3), 303-319. (In Persian)
Ghoraba, S. M., Zyedan, B. A. & Rashwan, I. M. H. 2013. Solute transport modeling of the groundwater for quaternary aquifer quality management in Middle Delta, Egypt. Alexandria Engineering Journal, 52, 197-207.
Jiang, Y. & Somers, G. 2009. Modeling effects of nitrate from non-point sources on groundwater quality in an agricultural watershed in Prince Edward Island, Canada. Hydrogeology Journal, 17, 707-724.
Karami, S., Madani, H., Katibeh, H. & Fatehi Marj, A. 2018. Assessment and modeling of the groundwater hydrogeochemical quality parameters via geostatistical approaches. Applied Water Science, 8(1), 1-13.
Marković, T., Brkić, Z. & Larva, O. 2013. Using hydrochemical data and modelling toenhance the knowledge of groundwater flow and quality in an alluvial aquifer of Zagreb, Croatia. Science of The Total Environment, 458, 508-516.
Mashhadi Mighani, L. & Baghvand, A. 2010. Investigation and modeling of pollution caused by landfill wastes on groundwater (case study of Aman Abad aquifer). 4th Environmental Engineering Conference. Tehran, Iran. (In Persian)
Mokhtari, H. R. & Espahbod, M. R. 2009. The investigation of hydrodynamic parameters potentiality of the Varamin plain regarding the variation of salinity gradient. Journal of Earth Science, 4(2), 27-47. (In Persian)
Molenat, J. & Gascuel-Odoux, C. 2002. Modelling flow and nitrate transport in groundwater for the prediction of water travel times and of consequences of land use evolution on water quality. Hydrological Processes, 16, 479-492.
Nakhaei, M., Dadgar, M. A. & Amiri, V. 2016. Geochemical processesanalysis andevaluation of groundwater quality in Hamadan Province, Western Iran. Arabian Journal of Geosciences, 9(5), 1-13.
Nikbakht, J. & Najib, Z. 2015. Effect of irrigation efficiency increasing on groundwater level fluctuations (case study: Ajab-Shir Plain, East Azarbaijan). Journal of Water and Irrigation Management (Journal of Agriculture), 5(1), 115-127. (In Persian)
Panahi, M., Misaghi, F. & Asgari, P. 2016. Investigate of groundwater level fluctuations by using GMS. 2nd International Conference on Sustainable Development, Approaches & Challenges with a Focus on Agriculture. Environment and Tourism. Tabriz, Iran. (In Persian)
Poormohammadi, S., Dastorani, M. T., Jafari, H., Rahimian, M. H., Goodarzi, M., Mesmarian, Z., et al. 2016. The groundwater balance analysis in Tuyserkan-Hamedan Plain, by using the mathematical model MODFLOW. The Journal of Ecohydrology, 2, 371-382. (In Persian)
Pourhaghi, A., Akhondali, A. M., Radmanesh, F. & Mirzaee, S. Y. 2014. Manage the groundwater sources exploration of the Nourabad Plain in the drought conditions with MODFLOW modeling. Journal of Irrigation of Science and Engineering, 37, 71-82. (In Persian)
Regli, C., Rauber, M. & Huggenberger, P. 2003. Analysis of aquifer heterogeneity within a well capture zone, comparison of model data with field experiments: a case study from the river Wiese, Switzerland. Aquatic Sciences, 65(2), 111-128.
Serhal, H., Bernard, D., El Khattabi, J., Sabine, B. & Shahrour, I. 2009. Impact of fertilizer application and urban wastes on the quality of groundwater in the Cambrai Chalk aquifer, Northern France. Environmental Geology, 57, 1579-1592.
Shamrukh, M., Corapcioglu, M. Y. & Hassona, F. A. A. 2001. Modeling the effect of chemical fertilizers on groundwater quality in the Nile valley aquifer. Egypt. Groundwater, 39(1), 59-67.
Stamatis, G., Parpodis, K., Filintas, A. & Zagana, E. 2011. Groundwater quality, nitrate pollution and irrigation environmental management in the Neogene sediments of an agricultural region in central Thessaly (Greece). Environmental Earth Sciences, 64, 1081-1105.
Torabian, A., Hashemi, H., Khalili, R. & Ferdosipur, S. 2004. Investigating the effect of water extraction on the water quality of the River Mamlo Dam using the QUAL2E model. Ecology Journal, 30(35), 69-76. (In Persian)
TRWA (Tehran Regional Water Authority). 2014. Report of groundwater resources studies in Varamin area Tehran, Iran. (In Persian)
Valivand, F. & Katibeh, H. 2020. Prediction of nitrate distribution process in the groundwater via 3D modeling. Environmental Modeling and Assessment, 25(2), 187-201.
Valivand, F. & Katibeh, H. 2019. The study of environmental effects of nitrate transfer in Varamin aquifer using numerical modeling. Journal of Water and Wastewater, 30(4), 130-136. (In Persian)
Zehtabian, A., Rafiei Emam, A., Alavi Panah, K. & Jafari, M. 2005. Investigating the groundwater of Varamin plain. Journal of Geographic Research, 48, 91-102. (In Persian)
Zhang, H. & Hiscock, K. M. 2011. Modelling the effect of forest cover in mitigating nitrate contamination of groundwater: a case study of the Sherwood Sandstone aquifer in the East Midlands, UK. Journal of Hydrology, 399(3-4), 212-225.