کاربرد نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده در حذف فلزات روی و نیکل از پساب (مطالعه موردی: پساب شهرک صنعتی طارم زنجان)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علوم و مهندسی محیط‌زیست، گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

فاضلاب‌های حاوی فلزات سنگین تولید شده توسط صنایع، اثرات مخربی بر محیط‌زیست دارند. بنابراین حذف آنها از پساب‌ها، اهمیت زیادی دارد. یکی از روش‌های مؤثر به‌منظور حذف فلزات سنگین، استفاده از روش جذب سطحی توسط نانوذرات است. این پژوهش با هدف حذف عناصر روی و نیکل از پساب شهرک صنعتی طارم زنجان با استفاده از نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده، انجام شد. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، اثر پارامترهای مؤثر شامل: زمان تماس، مقدار جاذب، pH، دما و غلظت یون‌های فلزی بر کارایی حذف فلزات Ni(II) و Zn(II) از فاضلاب و مدل‌های ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک فرایند جذب بررسی شد. به‌منظور اثبات نانولوله بودن و تعیین گروه‌های عاملی جاذب قبل و بعد از آماده‌سازی به‌ترتیب طیف SEM و FTIR گرفته شد. نتایج نشان داد جذب فلزات روی و نیکل به‌شدت به میزان pH وابسته است، به‌طوری که با افزایش pH پساب تا محدوده 8 و 7 به‌ترتیب برای فلزات Ni(II) و Zn(II)، درصد حذف یون‌های فلزی افزایش و سپس کاهش پیدا کرد. با افزایش مقدار جاذب و زمان تماس، درصد حذف یون‌های فلزی زیاد شد و با افزایش دمای واکنش و غلظت یون‌های فلزی موجود در پساب، درصد حذف یون‌های فلزی کاهش پیدا کرد. به‌طوری که بیشترین درصد حذف یون‌های Ni(II) و Zn(II) در مقدار جاذب 2 میلی‌گرم در لیتر، زمان تماس 120 دقیقه، غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر و دمای 15 درجه سلسیوس به‌دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که جذب فلزات Ni(II) و Zn(II) از پساب از مدل جذب ایزوترم لانگمیر تبعیت می‌کنند و سینتیک جذب بر واکنش شبه‌مرتبه دوم (98/0R2>) منطبق است که این سازوکار به‌وسیله جذب سطحی کنترل شده است. همچنین با توجه به نتایج حاصل، با افزایش دما، انرژی آزاد استاندارد گیبس سیستم کاهش یافت که بیانگر آن است که فرایند جذب به‌صورت خودبه‌خودی انجام می‌شود. حداکثر ظرفیت جذب فلزات نیکل و روی به ترتیب 43 و mg/g 54 تعیین شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده، کارایی خوبی در حذف فلزات نیکل و روی از پساب دارد و می‌توان از آنها در تصفیه فاضلاب‌های حاوی فلزات سنگین استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Modified Multi-Walled Carbon Nanotubes in Removal of Zinc and Nickel from Effluent (Case Study: Effluent of Tarom Industrial Town of Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Hamid Heydari 1
  • Aptin Rahnavard 2
  • Farid Gholamreza Fahimi 2
  • Keyvan Saeb 3
1 PhD. Student of Environment Science and Engineering, Dept. of Environmental Science and Engineering,Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Environmental Science and Engineering, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Assoc. Prof., Dept. of Environmental Science and Engineering, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Wastewaters containing heavy metals produced by industries has detrimental effects on the environment. One of the effective methods for removal of heavy metals is the use of adsorption method by nanoparticles. The aim of this study was to remove zinc and nickel elements from effluents of Tarom industrial Town of Zanjan using modified multi-walled carbon nanotubes. In this  descriptive-analytical study, effect of effective parameters such as contact time, adsorbent content, pH, temperature and concentration of metal ions on the removal efficiency of metals from Ni(II) and Zn(II) from wastewater and isotherm, kinetics and thermodynamic models of adsorption process was investigated. SEM and FTIR spectrums were taken to prove nanotubes and to determine adsorbent factor groups before and after preparation, respectively. The results of study showed that the absorption of Zn and Ni metals is highly dependent on pH. Study results showed that by increasing the pH of effluent up to the range of 8, and 7 for Ni(II) and Zn(II) metals, respectively, the removal percentage of metal ions increased and then decreased. By increasing in the adsorbent amount and contact time, the removal percentage of metal ions increased and by increasing the reaction temperature and concentration of metal ions in the effluent, the removal percentage of metal ions decreased. So that, the highest removal percentage of Ni(II) and Zn(II) ions was obtained in adsorbent value of 2 mg/L, contact time of 120 min, concentration of 100 mg/L and temperature of 15 °C. The results also showed that the adsorption of Ni(II) and Zn(II) metals from effluent follows Langmir isotherm absorption model and the adsorption kinetics is adapted to the second-order pseudo-reaction (R2>0.98), this mechanism is controlled by adsorption. Also, based on the obtained results, with increasing temperature, the free energy of Gibbs system standard decreased, which indicates the adsorption process is done spontaneously. The maximum adsorption capacity of nickel and zinc metals was 43 and 54 mg/g, respectively. According to the results, it is concluded that modified multi-walled carbon nanotubes have good ability to remove nickel and zinc from effluents and can be used in wastewater treatment containing heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Nanotubes
  • Heavy Metals
  • Adsorption
  • Wastewater
  • Purification
Abbas, A., Al-Amer, A. M., Laoui, T., Al-Marri, M. J., Nasser, M. S., Khraisheh, M., et al. 2016. Heavy metal removal from aqueous solution by advanced carbon nanotubes: critical review of adsorption applications. Separation and Purification Technology, 157, 141-161.
Agarwal, S., Tyagi, I., Gupta, V. K., Dehghani, M., Jaafari, J., Balarak, D., et al. 2016. Rapid removal of noxious nickel(II) using novel γ-alumina nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes: kinetic and isotherm studies. Journal of Molecular Liquids, 224, 618-623.
Ahluwalia, S. S. & Goyal, D. 2007. Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater. Bioresource Technology, 98, 2243-2257.
Akar, S., Lorestani, B., Sobhanardakani, S., Cheraghi, M. & Moradi, O. 2019. Surveying the efficiency of platanus orientalis bark as biosorbent for Ni and Cr(VI) removal from plating wastewater as a real sample. Environmental Monitoring and Assessment, 191, 1-19.
Balarak, D., Mahdavi, Y., Gharibi, F. & Sadeghi, S. 2014. Removal of hexavalent chromium from aqueous solution using canola biomass: isotherms and kinetics studies. Journal of Advances in Environmental Health Research, 2, 234-241.
Bankole, M. T., Abdulkareem, A. S., Mohammed, I. A., Ochigbo, S. S., Tijani, J. O., Abubakre, O. K., et al. 2019. Selected heavy metals removal from electroplating wastewater by purified and polyhydroxylbutyrate functionalized carbon nanotubes adsorbents. Scientific Reports, 9, 1-19.
Barakat, M. 2011. New trends in removing heavy metals from industrial wastewater. Arabian Journal of Chemistry, 4, 361-377.
Behbudi, G. & Sayeshte, K. 2020. Methods of removal of heavy metals from water and wastewater: a review study. Quarterly Journal of Environmental Health Research, 6(2), 145-160 (In Persian)
Bhattacharya, P. T., Misra, S. R. & Hussain, M. 2016. Nutritional aspects of essential trace elements in oral health and disease: an extensive review. Scientifica, 2016, 5464373.
Chen, C., Hu, J., Shao, D., Li, J. & Wang, X. 2009. Adsorption behavior of multiwall carbon nanotube/iron oxide magnetic composites for Ni(II) and Sr(II). Journal of Hazardous Materials, 164, 923-928.
Dehghani, M. H., Mahvi, A. H., Rastkari, N., Saeedi, R., Nazmara, S. & Iravani, E. 2015. Adsorption of bisphenol A (BPA) from aqueous solutions by carbon nanotubes: kinetic and equilibrium studies. Desalination and Water Treatment, 54, 84-92.
Ehrampoush, M., Salmani, M., Zareei, S., Ebrahimi, A., Askarishahi, M. & Safdari, M. 2014. Evaluations of effective factors on efficiency zinc oxides nanoparticles in cadmium removal from aqueous solution. Toloo-e-Behdasht, 13(3), 1-10. (In Persian)
Farghali, A., Abdel Tawab, H., Abdel Moaty, S. & Khaled, R. 2017. Functionalization of acidified multi-walled carbon nanotubes for removal of heavy metals in aqueous solutions. Journal of Nanostructure in Chemistry, 7, 101-111.
Gupta, V. & Nayak, A. 2012. Cadmium removal and recovery from aqueous solutions by novel adsorbents prepared from orange peel and Fe2O3 nanoparticles. Chemical Engineering Journal, 180, 81-90.
Habuda-Stanić, M. & Nujić, M. 2015. Arsenic removal by nanoparticles: a review. Environmental Science and Pollution Research, 22, 8094-8123.
Hajizadeh, H., Anaraki, M. T. & Aboosadi, Z. A. 2014. Iron removal from aqueous solution by alumina nanoparticles coated with polyaniline. Journal of Health in the Field, 2(3), 42-50. (In Persian)
Ho, Y. S. & Mckay, G. 1999. Pseudo-second order model for sorption processes. Process Biochemistry, 34, 451-465.
Jan, A. T., Azam, M., Siddiqui, K., Ali, A., Choi, I. & Haq, Q. M. R. 2015. Heavy metals and human health: mechanistic insight into toxicity and counter defense system of antioxidants. International Journal of Molecular Sciences, 16, 29592-29630.
Kandah, M. I. & Meunier, J. L. 2007. Removal of nickel ions from water by multi-walled carbon nanotubes. Journal of Hazardous Materials, 146, 283-288.
Krishnan, K. A., Sreejalekshmi, K. & Baiju, R. 2011. Nickel(II) adsorption onto biomass based activated carbon obtained from sugarcane bagasse pith. Bioresource Technology, 102, 10239-10247.
Kumar, P. S., Ramalingam, S., Kirupha, S. D., Murugesan, A., Vidhyadevi, T. & Sivanesan, S. 2011. Adsorption behavior of nickel(II) onto cashew nut shell: equilibrium, thermodynamics, kinetics, mechanism and process design. Chemical Engineering Journal, 167(1), 122-131.
Kumar, V. 2019. Adsorption kinetics and isotherms for the removal of rhodamine B dye and Pb+2 ions from aqueous solutions by a hybrid ion-exchanger. Arabian Journal of Chemistry, 12(3), 316-329.
Lagergren, S. 1898. Zur theorie der sogenannten adsorption geloster stoffe. Kungliga svenska vetenskapsakademiens. Handlingar, 24, 1-39.
Lu, C. & Chiu, H. 2006. Adsorption of zinc(II) from water with purified carbon nanotubes. Chemical Engineering Science, 61, 1138-1145.
Lu, C., Chiu, H. & Liu, C. 2006. Removal of zinc(II) from aqueous solution by purified carbon nanotubes: kinetics and equilibrium studies. Industrial and Engineering Chemistry Research, 45, 2850-2855.
Lu, C., Liu, C. & Su, F. 2009. Sorption kinetics, thermodynamics and competition of Ni2+ from aqueous solutions onto surface oxidized carbon nanotubes. Desalination, 249, 18-23.
Matta, G. & Gjyli, L. 2016. Mercury, lead and arsenic: impact on environment and human health. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences, 9(2), 718-725.
Mobasherpour, I., Salahi, E. & Ebrahimi, M. 2012. Removal of divalent nickel cations from aqueous solution by multi-walled carbon nano tubes: equilibrium and kinetic processes. Research on Chemical Intermediates, 38(9), 2205-2222.
Mobasherpour, I., Salahi, E. & Majidian, H. 2011. Evaluation of thermodynamics and effective parameters on cadmium adsorption process in aqueous solutions by tricalcium phosphate nanocrystalline. Journal of Nanomateries, 5(13), 35-44. (In Persian)
Mu'azu, N. D., Bukhari, A. & Munef, K. 2020. Effect of montmorillonite content in natural Saudi Arabian clay on its adsorptive performance for single aqueous uptake of Cu(II) and Ni(II). Journal of King Saud University-Science, 32, 412-422.
Mubarak, N. M., Sahu, J. N., Abdullah, E. C. & Jayakumar, N. S. 2016. Rapid adsorption of toxic Pb(II) ions from aqueous solution using multiwall carbon nanotubes synthesized by microwave chemical vapor deposition technique. Journal of Environmental Sciences, 45, 143-155.
Ngah, W. W. & Hanafiah, M. M. 2008. Removal of heavy metal ions from wastewater by chemically modified plant wastes as adsorbents: a review. Bioresource Technology, 99, 3935-3948.
Pahlavan, A., Gupta, V. K., Sanati, A. L., Karimi, F., Yoosefian, M. & Ghadami, M. 2014. ZnO/CNTs nanocomposite/ionic liquid carbon paste electrode for determination of noradrenaline in human samples. Electrochimica Acta, 123, 456-462.
Rao, R. A. & Rehman, F. 2010. Adsorption studies on fruits of Gular (Ficus glomerata): removal of Cr(VI) from synthetic wastewater. Journal of Hazardous Materials, 181, 405-412.
Rice, E. W., Baird, R. B., Eaton, A. D. & Clesceri, L. S. 2012. Standard methods for the examination of water and wastewater, 23rd Ed. American Public Health Association, Washington DC, USA.
Rodríguez, C., Briano, S. & Leiva, E. 2020. Increased adsorption of heavy metal ions in multi-walled carbon nanotubes with improved dispersion stability. Molecules, 25, 3106.
Salehi, E., Goodarzi, M., Sanaeepur, H. & Khademian, E. 2019. Removal of lead ions from aqueous solutions by adsorption operation: a review. Journal of Applied Research of Chemical-Polymer Engineering, 3, 3-28. (In Persian)
Salehi, E., Madaeni, S., Rajabi, L., Derakhshan, A., Daraei, S. & Vatanpour, V. 2013. Static and dynamic adsorption of copper ions on chitosan/polyvinyl alcohol thin adsorptive membranes: combined effect of polyethylene glycol and aminated multi-walled carbon nanotubes. Chemical Engineering Journal, 215, 791-801.
Salehi, E., Madaeni, S., Rajabi, L., Vatanpour, V., Derakhshan, A., Zinadini, S., et al. 2012. Novel chitosan/poly (vinyl) alcohol thin adsorptive membranes modified with amino functionalized multi-walled carbon nanotubes for Cu(II) removal from water: preparation, characterization, adsorption kinetics and thermodynamics. Separation and Purification Technology, 89, 309-319.
Salim, M., Son, L. & Munekage, Y. 2008. Silica ceramic as potential absorbent of cadmium removal from aqueous solutions. Research Journal of Environmental Sciences, 2(3), 185-196.
Sankhla, M., Kumari, M., Nandan, M., Kumar, R. & Agrawal, P. 2016. Heavy metal contamination in soil and their toxic effect on human health: a review study. International Journal of all Research Education and Scientific Methods, 4, 13-19.
Şeker, A., Shahwan, T., Eroğlu, A. E., Yılmaz, S., Demirel, Z. & Dalay, M. C. 2008. Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies for the biosorption of aqueous lead(II), cadmium(II) and nickel(II) ions on Spirulina platensis. Journal of Hazardous Materials, 154, 973-980.
Shayesteh, K., Salehzadeh, J. & Kouhi, B. 2018. Investigation of hot spring mineral water and effluent output effects on the acceptor river quality especially drinking water and present of strategy (case study: IstiSu hot spring). Research Project Approved by Iran Water Resource Management Company. (In Persian)
Shin, K. Y., Hong, J. Y. & Jang, J. 2011. Heavy metal ion adsorption behavior in nitrogen-doped magnetic carbon nanoparticles: isotherms and kinetic study. Journal of Hazardous Materials, 190, 36-44.
Sobhanardakani, S. 2018. Non-carcinogenic risk assessment of heavy metals through exposure to the household dust (case study: city of Khorramabad, Iran). Annals of Military and Health Sciences Research, 16(4), e86594.
Sobhanardakani, S., Rezban, S. S. & Moani Jo, M. 2013. Assessment of concentration some of heavy metals in underground water resourses in Ghahavand plain of Hamedan. Journal of Medical University of Kermanshah, 18, 339-348.
Sobhanardakani, S., Zandi Pak, R. & Mohammadi, M. J. 2016. Removal of Ni(II) and Zn(II) from aqueous solutions using chitosan. Archives of Hygiene Sciences, 5, 47-55.
Sobhanardakani, S. & Zandipak, R. 2015. 2, 4-Dinitrophenylhydrazine functionalized sodium dodecyl sulfate-coated magnetite nanoparticles for effective removal of Cd(II) and Ni(II) ions from water samples. Environmental Monitoring and Assessment, 187(7), 1-14.
Sobhanardakani, S. & Zandipak, R. 2017. Synthesis and application of TiO2/SiO2/Fe3O4 nanoparticles as novel adsorbent for removal of Cd(II), Hg(II) and Ni(II) ions from water samples. Clean Technologies and Environmental Policy, 19, 1913-1925.
Stafiej, A. & Pyrzynska, K. 2007. Adsorption of heavy metal ions with carbon nanotubes. Separation and Purification Technology, 58, 49-52.
Tadesse, M., Tsegaye, D. & Girma, G. 2018. Assessment of the level of some physico-chemical parameters and heavy metals of Rebu river in oromia region, Ethiopia. MOJ Biology and Medicine, 3, 99-118.
Talebzadeh, F., Zandipak, R. & Sobhanardakani, S. 2016. CeO2 nanoparticles supported on CuFe2O4 nanofibers as novel adsorbent for removal of Pb(II), Ni(II) and V(V) ions from petrochemical wastewater. Desalination and Water Treatment, 57, 28363-28377.
Tofighy, M. A. & Mohammadi, T. 2011. Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets. Journal of Hazardous Materials, 185, 140-147.
Vellaichamy, S. & Palanivelu, K. 2011. Preconcentration and separation of copper, nickel and zinc in aqueous samples by flame atomic absorption spectrometry after column solid-phase extraction onto MWCNTs impregnated with D2EHPA-TOPO mixture. Journal of Hazardous Materials, 185, 1131-1139.
Vuković, G. D., Marinković, A. D., Čolić, M., Ristić, M. Đ., Aleksić, R., Perić-Grujić, A. A., et al. 2010. Removal of cadmium from aqueous solutions by oxidized and ethylenediamine-functionalized multi-walled carbon nanotubes. Chemical Engineering Journal, 157, 238-248.
Wang, M., Hao, F., Li, G., Huang, J., Bao, N. & Huang, L. 2014. Preparation of Enteromorpha prolifera-based cetyl trimethyl ammonium bromide-doped activated carbon and its application for nickel(II) removal. Ecotoxicology and Environmental Safety, 104, 254-262.
Wang, Z., Xu, W., Jie, F., Zhao, Z., Zhou, K. & Liu, H. 2021. The selective adsorption performance and mechanism of multiwall magnetic carbon nanotubes for heavy metals in wastewater. Scientific Reports, 11, 1-13.
Yang, S., Li, J., Shao, D., Hu, J. & Wang, X. 2009. Adsorption of Ni(II) on oxidized multi-walled carbon nanotubes: effect of contact time, pH, foreign ions and PAA. Journal of Hazardous Materials, 166, 109-116.
Zazouli, M. A., Yousefi, Z., Yazdani Cherati, J., Tabarinia, H., Tabarinia, F. & Akbari Adergani, B. 2014. Evaluation of L-Cysteine functionalized single-walled carbon nanotubes on mercury removal from aqueous solutions. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 10-21. (In Persian)
Zhao, G., Li, J., Ren, X., Chen, C. & Wang, X. 2011. Few-layered graphene oxide nanosheets as superior sorbents for heavy metal ion pollution management. Environmental Science and Technology, 45, 10454-10462.
Zubair, M., Jarrah, N., Manzar, M. S., Al-Harthi, M., Daud, M., Mu’azu, N. D., et al. 2017. Adsorption of eriochrome black T from aqueous phase on MgAl-, CoAl-and NiFe-calcined layered double hydroxides: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies. Journal of Molecular Liquids, 230, 344-352.