انتشار تألیف جدید عضو محترم هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب، جناب آقای دکتر محمد کارآموز Water Systems Analysis, Design, and Planning Urban Infrastructure

انتشار تألیف جدید عضو محترم هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب، جناب آقای دکتر محمد کارآموز
Water Systems Analysis, Design, and Planning

Urban Infrastructure

انتشار تألیف جدید عضو محترم هیئت تحریریه مجله آب و فاضلاب، جناب آقای دکتر محمد کارآموز

Water Systems Analysis, Design, and Planning

Urban Infrastructure

 

تبریک ویژه از سوی دفتر مجله و همچنین مدیرمسئول محترم جناب آقای مهندس پیراینده

چاپ این کتاب، برگ زرین دیگری بر افتخارات استاد و همکار محترم، جناب آقای دکتر کارآموز است که باعث افتخار جامعه علمی هستند.