تأثیر مدیریت تقاضا با استفاده از تنظیم بهینه فشار در شبکه‌های توزیع آب در حالت نرمال و کمبود آب

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دکترا، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

توجه به حفظ منابع آبی به‌منظور جلوگیری از مواجه شدن با بحران آب، یکی از مهم‌ترین وظایف عموم افراد جامعه از مسئولان است. در این خصوص مهمترین اقدامی که می‌تواند در عبور از بحران‌های آبی مؤثر باشد، مدیریت تقاضای آب است که روش‌های متفاوتی برای آن وجود دارد. یکی از این روش‌ها مدیریت فشار در راستای مدیریت تقاضا است که می‌تواند در شرایط عادی بهره‌برداری و همچنین شرایط وجود بحران کم‌آبی استفاده شود. از سوی دیگر در شرایط بحرانی که آب در دسترس، تقاضای کل را برآورده نمی‌کند، سیاست‌هایی مانند جیره‌بندی و تأمین آب به‌روش نوبتی اتخاذ می‌شود که با مشکلات فراوانی همراه است. بنابراین نیاز به روشی جایگزین که معایب جیره‌بندی را حداقل کند و نیز اهداف مدیریت تقاضا را برآورده کند و در عین حال قابل‌اجرا، زودبازده و اقتصادی باشد احساس می‌شود. در این پژوهش، به کمک یک مدل ترکیبی شبیه‌سازی و بهینه‌سازی که با تلفیق نرمافزارهای EPANET2.2 وMATLAB ایجاد شد، تأثیرات اتخاذ رویکرد مدیریت تقاضای آب با استفاده از تنظیم فشار در حالت عادی و کمبود آب، بر هیدرولیک شبکه توزیع بررسی شد. بهینه‌سازی در این پژوهش در دو حالت انجام شد که در هر حالت تابع هدف متفاوتی تعریف شد. برای بهینه‌سازی نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. مدل توسعه‌یافته بر روی شبکه توزیع آب شهر جدید بهارستان واقع در استان اصفهان تحلیل شد و نتایج بهدست آمده نشان داد، مدل توانسته با استفاده از یافتن مکان و فشار تنظیمی بهینه برای شیرهای فشارشکن، در شرایط عادی، فشار متوسط شبکه را تا 8 متر کاهش دهد و در شرایط وجود کمبود، آب در دسترس را به‌صورت عادلانه میان گره‌های تقاضا توزیع کند. به‌طوری که پس از تحمیل کمبود 8 درصدی به شبکه، بدون اعمال برنامه مدیریت فشار، 8 گره مصرف کمبودی بین 15 تا 30 درصد و 19 گره کمبود زیر 5 درصد را تجربه کردند. در حالی که پس از بهینه‌سازی فشار توسط مدل تنها 3 گره تقاضا کمبودی بین 15 تا 25 درصد و 6 گره کمبود زیر 5 درصد را تجربه کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Demand Management Using Optimal Pressure Regulation in WDNs During Normal and Water Scarcity Conditions

نویسندگان [English]

  • Melica Khashei 1
  • Massoud Tabesh 2
  • Seyyed Ahmadreza Shahangian 3
  • Mahnaz Abbasi 1
1 MSc. of Civil Engineering-Environmental Engineering, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD., School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Paying attention to the conservation of water resources in order to prevent water crises is one of the most important duties of people in the community, including officials. In this regard, the most effective action is water demand management, for which there are different methods. One of these methods is pressure management in order to demand management, which can be used in normal operating conditions as well as in the event of water scarcity. On the other hand, in critical situations where the available water does not meet the total demand, policies such as intermittent water supply are adopted, which are associated with many problems. Therefore, an alternative method is needed to minimize the disadvantages of intermittent water supply,to meet the objectives of demand management and, at the same time is feasible, efficient, and economical. In this research, a combined simulation and optimization model is created by using EPANET2.2 and MATLAB software. With this model, the effects of adopting a water demand management approach using pressure management on the hydraulics of water distribution networks will be investigated. In this research, optimization is done in two approaches. In each case, a different objective function is defined and a genetic algorithm is used for optimization. The developed model has been analyzed on the WDN of Baharestan city located in Isfahan province. The results show that the model is able to reduce the average network pressure by 8 meters by finding the optimal location and adjusting pressure for pressure-reducing valves under normal conditions. Also, during water scarcity, it is able to distribute the available water among the demand nodes considering equity and justice principles. After imposing an 8% deficit on the network, without applying for a pressure management program, 8 demand nodes experienced a shortage between 15 and 30% and 19 experienced a deficit below 5%. However, after optimizing the pressure, only 3 demand nodes experienced a shortage between 15 and 25% and 6 nodes experienced a shortage of less than 5%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand Management
  • Pressure Management
  • Water Distribution Network
  • Simulation
  • Genetic Algorithm
Abbasi, M., Tabesh, M., Safarpour, H. & Shahangian, S. A. 2022. Environmental impact assessment of water demand management policies on the urban water system using life cycle approach. Amirkabir Journal of Civil Engineering, 54(10), In Press. (In Persian)
Abdelmeguid, H. & Ulanicki, B. 2010. Pressure and leakage management in water distribution systems via flow modulation PRVs. Water Distribution Systems Analysis, 2011, 1124-1139.
Achore, M., Bisung, E. & Kuusaana, E. D. 2020. Coping with water insecurity at the household level: a synthesis of qualitative evidence. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 230, 113598.
Berardi, L., Laucelli, D., Ugarelli, R. & Giustolisi, O. 2015. Leakage management: planning remote real time controlled pressure reduction in Oppegård municipality. Procedia Engineering, 119, 72-81.
Chandapillai, J., Sudheer, K. & Saseendran, S. 2012. Design of water distribution network for equitable supply. Water Resources Management, 26, 391-406.
Charalambous, B. 2012. The effects of intermittent supply on water distribution networks. Water Loss Conference, Manila, Philippines.
Cheng, C. L. 2002. Study of the inter-relationship between water use and energy conservation for a building. Energy and Buildings, 34, 261-266.
Cheung, C., Mui, K. W. & Wong, L. T. 2013. Energy efficiency of elevated water supply tanks for high-rise buildings. Applied Energy, 103, 685-691.
Cobacho, R., Arregui, F. & Cabrera, E. 2008. Private water storage tanks: evaluating their inefficiencies. Water Practice and Technology, 3(1), wpt2008025.
Covelli, C., Cimorelli, L., Cozzolino, L., Della Morte, R. & Pianese, D. 2016. Reduction in water losses in water distribution systems using pressure reduction valves. Water Science and Technology: Water Supply, 16, 1033-1045.
Creaco, E. & Walski, T. 2017. Economic analysis of pressure control for leakage and pipe burst reduction. Journal of Water Resources Planning and Management, 143, 04017074.
Dai, P. D. 2018. Efficient optimization of pressure regulation in water distribution systems using a new-relaxed pressure reducing valve model. Vietnam Journal of Science and Technology, 56, 503-514.
Du Plessis, A. 2019. Current and future water scarcity and stress. In: Du Plessis, A. Water as an Inescapable Risk. Springer. Cham. 13-25.
Dziegielewski, B. 2003. Strategies for managing water demand. Water Resources Update, 126, 29-39.
Evison, L. & Sunna, N. 2001. Microbial regrowth in household water storage tanks. JournalAmerican Water Works Association, 93, 85-94.
Fielding, K. S., Spinks, A., Russell, S., Mccrea, R., Stewart, R. & Gardner, J. 2013. An experimental test of voluntary strategies to promote urban water demand management. Journal of Environmental Management, 114, 343-351.
Ghazizadeh, M. J. & Shahrouzi, S. 2018. Effect of household water tanks on teakage reduction for distribution networks under operation. Journal of Water and Wastewater, 29(5), 112-119. (In Persian)
Khashei, M. 2020. Demand management during water scarcity using optimum pressure management in water distribution networks. MSc. Thesis. University of Tehran, Tehran Iran. (In Persian)
Khashei, M., Tabesh, M. & Shahangian, S. A. 2020. Pressure optimization in water distribution networks with purpose of demand management. Proceedings of the 18th Iranian Hydraulic Conference, Tehran University, Tehran, Iran. (In Persian)
Khashei, M., Tabesh, M., Shahangian, S. A. & Abbasi, M. 2021. Demand management in water distribution networks by pressure management during water scarcity considering equanimity and justice principles. Proceedings of the 19th Iranian Hydraulic Conference, Ferdowsi University, Mashhad, Razavi Khorasan Province. Iran. (In Persian)
Koşucu, M., Sari, O., Demirel, M., Kiran, S., Yılmaz, A., Aybakan, A., et al. 2021. Water leakage reduction in the water distribution network with real time pressure management. Teknik Dergi, 32(1), 10541-10564.
Lambert, A. 1997. Pressure management/leakage relationships: theory, concepts and practical applications. Proceedings of Conference on Minimizing Leakage in Water Supply/Distribution Systems.
Latifi, M., Naeeni, S. T. & Gheibi, M. A. 2018. Upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves. Journal of Water Resources Planning and Management, 144, 04017086. (In Persian)
Li, H., Cohen, A., Li, Z., Lv, S., He, Z., Wang, L., et al. 2020. Intermittent water supply management, household adaptation and drinking water quality: a comparative study in two Chinese provinces. Water, 12, 1361.
Momba, M. N. & Notshe, T. 2003. The microbiological quality of groundwater-derived drinking water after long storage in household containers in a rural community of South Africa. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA, 52, 67-77.
Preciado, C. C., Husband, S., Boxall, J., Del Olmo, G., Soria-Carrasco, V., Maeng, S. K., et al. 2021. Intermittent water supply impacts on distribution system biofilms and water quality. Water Research, 201, 117372.
Robroek, S. 2019. The impact of an intermittent water supply on water losses: a case study on water distribution systems in Nairobi, Kenya. MSc. Thesis, Univrsity of Nairobi, Kenya.
Safarpour, H., Tabesh, M. & Shahangian, S. A. 2022. Environmental assessment of a wastewater system under water demand management policies. Water Resources Management, 36, 2061-2077.
Shahangian, S. A., Tabesh, M. & Yazdanpanah, M. 2021a. How can socio-psychological factors be related to water-efficiency intention and behaviors among Iranian residential water consumers? Journal of Environmental Management, 288, 112466.
Shahangian, S. A., Tabesh, M. & Yazdanpanah, M. 2021b. Psychosocial determinants of household adoption of water-efficiency behaviors in Tehran capital, Iran: application of the social cognitive theory. Urban Climate, 39, 100935.
Shahangian, S. A., Tabesh, M., Yazdanpanah, M., Zobeidi, T. & Raoof, M. A. 2022. Promoting the adoption of residential water conservation behaviors as a preventive policy to sustainable urban water management. Journal of Environmental Management, 313, 115005.
Simukonda, K., Farmani, R. & Butler, D. 2018. Intermittent water supply systems: causal factors, problems and solution options. Urban Water Journal, 15, 488-500.
Stavenhagen, M., Buurman, J. & Tortajada, C. 2018. Saving water in cities: assessing policies for residential water demand management in four cities in Europe. Cities, 79, 187-195.
Tabesh, M. 2016. Advanced Modeling of Water Distribution Networks. University of Tehran Press, Tehran, Iran. (In Persian)
Tabesh, M. & Hoomehr, S. 2009. Consumption management in water distribution systems by optimizing pressure reducing valves' settings using genetic algorithm. Desalination and Water Treatment, 2, 96-102. (In Persian)
Tortajada, C., González-Gómez, F., Biswas, A. K. & Buurman, J. 2019. Water demand management strategies for water-scarce cities: the case of Spain. Sustainable Cities and Society, 45, 649-656.
Vairavamoorthy, K., Gorantiwar, S. D. & Mohan, S. 2007. Intermittent water supply under water scarcity situations. Water International, 32, 121-132.
Vairavamoorthy, K. & Lumbers, J. 1998. Leakage reduction in water distribution systems: optimal valve control. Journal of Hydraulic Engineering, 124, 1146-1154.
Wunderlich, S., St. George Freeman, S., Galindo, L., Brown, C. & Kumpel, E. 2021. Optimizing household water decisions for managing intermittent water supply in Mexico City. Environmental Science and Technology, 55, 8371-8381.
Zapana-Churata, L., March, H. & Sauri, D. 2022. Water demand management strategies in fast-growing cities. The case of Arequipa, Perú. International Journal of Water Resources Development, 38, 363-387.