حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین با روش اکسیداسیون پیشرفته مونوپرسولفات سدیم فعال شده توسط سرباره صنایع فولاد از پساب دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مهندسی آب و فاضلاب، دانشکده محیط‌زیست، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران، جلفا، ایران

2 استاد، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات فناوری‌های محیط‌زیستی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

امروزه ورود آنتی‌بیوتیک‌ها به منابع آبی به علت گستردگی مصرف، سمّی بودن، ایجاد مقاومت دارویی و اثرات پایدار به‌عنوان یکی از آلاینده‌های مهم در محیط به‌شمار می‌روند. هدف از این پژوهش کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته منوپرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حضور اشعه ماورای‌بنفش برای حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط‌های آبی و پساب بود. در این پژوهش اثر متغیرهای pH، دمای محلول، مدت زمان واکنش، غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک‌ها، غلظت منوپرسولفات سدیم و شدت اشعه ماورای‌بنفش بر کارایی فرایند بررسی شد. غلظت آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا اندازه‌گیری شد. در این پژوهش و در شرایط بهینه و در زمانی که غلظت منوپرسولفات سدیم 2 میلی‌مولار، pH برابر 2، میزان یون‌های آهن موجود در سرباره صنایع فولاد 4/0 گرم در لیتر، شدت اشعه ماورای‌بنفش 8 وات و در مدت زمان 60 دقیقه کارایی حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین، COD و TOC به‌ترتیب برابر با 98، 8/61، 9/48 درصد و مقدار معدنی‌سازی بیشتر از 55 درصد به‌دست آمد. میزان حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین رابطه مستقیمی با غلظت یون‌های آهن، منوپرسولفات سدیم، شدت اشعه ماورای‌بنفش و درجه حرارت داشت، در حالی که با افزایش مقدار pH از 2 به 10 میزان بازدهی فرایند از 98 درصد به 46 درصد و با افزایش غلظت اولیه آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از 5 به 50 میلی‌گرم در لیتر میزان حذف آنتی‌بیوتیک از 86 درصد به 47 درصد کاهش یافت. در این پژوهش مشخص شد فرایند اکسیداسیون پیشرفته منوپرسولفات سدیم فعال شده با سرباره صنایع فولاد در حضور اشعه ماورای‌بنفش یک روش مناسب با کارایی مؤثر برای غلظت زیاد آنتی‌بیوتیک‌های موجود در یک نمونه فاضلاب واقعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Removal of Tetracycline Antibiotic by Advanced Oxidation Method of Sodium Monopersulfate Activated by Steel Industry Slag from Pharmaceutical Effluent

نویسندگان [English]

  • Laleh Khosravi Pour 1
  • Naser Mehrdadi 2
  • Afshin Takdastan 3
  • Gholamreza Nabi Bidhendi 2
1 PhD. Student in Water and Wastewater Engineering, at Aras International Campus, University of Tehran, Jolfa, Iran
2 Prof., Dept. of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Environmental Technologies Research Center, Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Today, antibiotics are known as one of the major environmental pollutants, particularly of water, due to their widespread use, toxicity, causing drug resistance and their lasting effects. This study was designed to evaluate the efficiency of the advanced oxidation process of sodium monopersulfate activated with steel industry slag in the presence of ultraviolet rays aimed at eliminating the tetracycline antibiotic from aqueous and effluent media. We examined the effect of the variables of pH, solution temperature, reaction time, initial concentration of antibiotics, sodium monopersulfate concentration, and the UV ray intensity on the process efficiency. A high-performance liquid chromatography machine was used to measure the concentration of the tetracycline antibiotic. According to the study results, under optimal and certain conditions (sodium monopersulfate: 2 mM, pH: 2, iron ions level in the steel industry slag: 0.4 g/L, UV intensity: 8 watts) and during 60 minutes, the elimination efficiency rates of tetracycline antibiotic, COD, and TOC were obtained as 98%, 61.8%, and 48.9%, respectively, with a mineralization level higher than 55%. The rate of tetracycline antibiotic removal was directly related to the concentrations of iron ions, sodium monopersulfate, UV intensity, and the temperature, while increasing the pH from 2 to 10 decreased the process efficiency from 98% to 46%; and enhancing the initial concentration of tetracycline antibiotic from 5 to 50 mg/L also reduced the removal rate of the antibiotic from 86% to 47%. The research revealed that the advanced oxidation process of sodium monopersulfate activated by steel industry slag in the presence of ultraviolet rays can be used as a proper method with effective efficiency to eliminate the high concentration of antibiotics found in a real sewage sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Oxidation
  • Steel Industry Slag
  • Tetracycline Antibiotic
  • Hospital Effluent
Ahmadi, M., Kakavandi, B., Jaafarzadeh, N. & Babaei, A. A. 2017a. Catalytic ozonation of high saline petrochemical wastewater using PAC@ FeIIFe2IIIO4: optimization, mechanisms and biodegradability studies. Separation and Purification Technology, 177, 293-303.
Ahmadi, M., Kakavandi, B., Jorfi, S. & Azizi, M. 2017b. Oxidative degradation of aniline and benzotriazole over PAC@ FeIIFe2IIIO4: a recyclable catalyst in a heterogeneous photo-fenton-like system. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 336, 42-53.
Avetta, P., Pensato, A., Minella, M., Malandrino, M., Maurino, V., Minero, C., et al., 2015. Activation of persulfate by irradiated magnetite: implications for the degradation of phenol under heterogeneous photo-fenton-like conditions. Environmental Science and Technology, 49, 1043-1050.
Amlashi, A. N. 2014. The study of advanced oxidation process (UV/H2O2) performance in removal of the ceftriaxone antibiotic from aqueous solution. Yafteh, 16, 23-31. (In Persian)
Babaei, A. A., Azari, A., Kalantary, R. R. & Kakavandi, B. 2015. Enhanced removal of nitrate from water using nZVI@ MWCNTs composite: synthesis, kinetics and mechanism of reduction. Water Science and Technology, 72, 1988-1999.
Babaei, A. A., Kakavandi, B., Rafiee, M., Kalantarhormizi, F., Purkaram, I., Ahmadi, E., et al., 2017. Comparative treatment of textile wastewater by adsorption, fenton, UV-fenton and US-fenton using magnetic nanoparticles-functionalized carbon (MNPs@ C). Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 56, 163-174.
Esrafili, A., Rezaei Kalantary, R., Azari, A., Ahmadi, E. & Gholami, M. 2016. Removal of diethyl phthalate from aqueous solution using persulfate-based (UV/Na2S2O8/Fe2+) advanced oxidation process. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25, 122-135. (In Persian)
Ferkous, H., Merouani, S., Hamdaoui, O. & Pétrier, C. 2017. Persulfate-enhanced sonochemical degradation of naphthol blue black in water: evidence of sulfate radical formation. Ultrasonics Sonochemistry, 34, 580-587.
Gao, L., Shi, Y., Li, W., Niu, H., Liu, J. & Cai, Y. 2012. Occurrence of antibiotics in eight sewage treatment plants in Beijing, China. Chemosphere, 86, 665-671.
García Perdomo, C. M., Ramírez Minota, P. A., Zúñiga-Benítez, H. & Peñuela, G. A. 2022. Cephalexin removal by persulfate activation using simulated sunlight and ferrous ions. Water Science and Technology, 85, 52-62.
Ghauch, A., Baalbaki, A., Amasha, M., El Asmar, R. & Tantawi, O. 2017. Contribution of persulfate in UV-254 nm activated systems for complete degradation of chloramphenicol antibiotic in water. Chemical Engineering Journal, 317, 1012-1025.
Guo, H., Ke, T., Gao, N., Liu, Y. & Cheng, X. 2017. Enhanced degradation of aqueous norfloxacin and enrofloxacin by UV-activated persulfate: kinetics, pathways and deactivation. Chemical Engineering Journal, 316, 471-480.
H Mahdi, M. J., Mohammed, T. & A. Al-Najar, J. 2021. Removal of tetracycline antibiotic from wastewater by Fenton oxidation process. Engineering and Technology Journal, 39, 260-267.
Han, C. H., Park, H. D., Kim, S. B., Yargeau, V., Choi, J. W., Lee, S. H. et al., 2020. Oxidation of tetracycline and oxytetracycline for the photo-Fenton process: their transformation products and toxicity assessment. Water Research, 172, 115514.
Hamzehzadeh, A., Fazlzadeh, M. & Rahmani, K. 2017. Efficiency of nano/persulfate process (nzvi/ps) in removing metronidazole from aqueous solution. Journal of Environmental Health Enginering, 4, 307-320. (In Persian)
Jafari, A. J., Kakavandi, B., Jaafarzadeh, N., Kalantary, R. R., Ahmadi, M. & Babaei, A. A. 2017. Fenton-like catalytic oxidation of tetracycline by AC@ Fe3O4 as a heterogeneous persulfate activator: adsorption and degradation studies. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 45, 323-333.
Jeong, J., Song, W., Cooper, W. J., Jung, J. & Greaves, J. 2010. Degradation of tetracycline antibiotics: mechanisms and kinetic studies for advanced oxidation/reduction processes. Chemosphere, 78, 533-540.
Ji, Y., Fan, Y., Liu, K., Kong, D. & Lu, J. 2015. Thermo activated persulfate oxidation of antibiotic sulfamethoxazole and structurally related compounds. Water Research, 87, 1-9.
Jorfi, S., Barzegar, G., Ahmadi, M., Soltani, R. D. C., Takdastan, A., Saeedi, R., et al., 2016. Enhanced coagulation-photocatalytic treatment of acid red 73 dye and real textile wastewater using UVA/synthesized MgO nanoparticles. Journal of Environmental Management, 177, 111-118.
Jorfi, S., Kakavandi, B., Motlagh, H. R., Ahmadi, M. & Jaafarzadeh, N. 2017. A novel combination of oxidative degradation for benzotriazole removal using TiO2 loaded on FeIIFe2IIIO4@ C as an efficient activator of peroxymonosulfate. Applied Catalysis B: Environmental, 219, 216-230.
Jiang, L., Zhang, Y., Zhou, M., Liang, L. & Li, K. 2018. Oxidation of Rhodamine B by persulfate activated with porous carbon aerogel through a non-radical mechanism. Journal of Hazardous Materials, 358, 53-61.
Kermani, M., Kakavandi, B., Farzadkia, M., Esrafili, A., Jokandan, S. F. & Shahsavani, A. 2018a. Catalytic ozonation of high concentrations of catechol over TiO2@ Fe3O4 magnetic core-shell nanocatalyst: optimization, toxicity and degradation pathway studies. Journal of Cleaner Production, 192, 597-607.
Kermani, M., Mohammadi, F., Kakavandi, B., Esrafili, A. & Rostamifasih, Z. 2018b. Simultaneous catalytic degradation of 2, 4-D and MCPA herbicides using sulfate radical-based heterogeneous oxidation over persulfate activated by natural hematite (α-Fe2O3/PS). Journal of Physics and Chemistry of Solids, 117, 49-59.
Kim, T., Kim, S., Tak, H., Kim, K., Chung, C. W. & Lee, M. 2020. Mechanisms at different pH for stabilization of arsenic in mine tailings using steelmaking slag. Minerals, 10, 900.
Kurt, A., Mert, B. K., Özengin, N., Sivrioğlu, Ö. & Yonar, T. 2017. Treatment of antibiotics in wastewater using advanced oxidation processes (AOPs). Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery, 175.
Khazaei, R., Rahmani, A., Seidmohammadi, A., Faradmal, J. & Leili, M. 2019. Evaluation of the efficiency of photocatalytic UV/peroxymonosulfate process in the removal of cefexime antibiotic from aqueous solutions. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 22-40. (In Persian)
Li, R., Kong, J., Liu, H., Chen, P., Liu, G., Li, F., et al., 2017. A sulfate radical based ferrous–peroxydisulfate oxidative system for indomethacin degradation in aqueous solutions. RSC Advances, 7, 22802-22809.
Liu, P., Wu, Z., Abramova, A. V. & Cravotto, G. 2021. Sonochemical processes for the degradation of antibiotics in aqueous solutions: a review. Ultrasonics Sonochemistry, 105566.
Liu, X., Lee, J., Ji, K., Takeda, S. & Choi, K. 2012. Potentials and mechanisms of genotoxicity of six pharmaceuticals frequently detected in freshwater environment. Toxicology Letters, 211, 70-76.
Michael, I., Rizzo, L., Mcardell, C., Manaia, C., Merlin, C., Schwartz, T., et al., 2013. Urban wastewater treatment plants as hotspots for the release of antibiotics in the environment: a review. Water Research, 47, 957-995.
Norzaee, S., Bazrafshan, E., Djahed, B., Kord Mostafapour, F. & Khaksefidi, R. 2017. UV activation of persulfate for removal of penicillin G antibiotics in aqueous solution. The Scientific World Journal, 2017, 3519487.
Rao, Y., Qu, L., Yang, H. & Chu, W. 2014. Degradation of carbamazepine by Fe (II)-activated persulfate process. Journal of Hazardous Materials, 268, 23-32.
Rezaei Kalantry, R., Jonidi Jafari, A., Esrafili, A., Kakavandi, B., Gholizadeh, A. & Azari, A. 2016. Optimization and evaluation of reactive dye adsorption on magnetic composite of activated carbon and iron oxide. Desalination and Water Treatment, 57, 6411-6422.
Shiraz, A. D., Takdastan, A. & Borghei, S. M. 2018. Photo-fenton like degradation of catechol using persulfate activated by UV and ferrous ions: influencing operational parameters and feasibility studies. Journal of Molecular Liquids, 249, 463-469.
Takdastan, A., Abtahi, M., Sarshir, A., Bazafkan, M. & Saeidi, R. 2017. Investigation of Khuzestan steel company’s modified slag in removal of aluminum from aqueous solutions: adsorption isotherm and kinetic studies. Journal of Health Research in Community, 3, 78-85. (In Persian)
Takdastan, A., Kakavandi, B., Azizi, M. & Golshan, M. 2018. Efficient activation of peroxymonosulfate by using ferroferric oxide supported on carbon/UV/US system: a new approach into catalytic degradation of bisphenol A. Chemical Engineering Journal, 331, 729-743.
Tan, C., Gao, N., Deng, Y., An, N. & Deng, J. 2012. Heat-activated persulfate oxidation of diuron in water. Chemical Engineering Journal, 203, 294-300.
Tavassoli, P., Bazrafshan, E., Kord Mostafapour, F., Maghsoodi, Z., Balarak, D., et al., 2018. Efficiency of UV activated persulfate in removal of ofloxacin from aqueous solutions. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 116-129.
Xu, X. R. & Li, X. Z. 2010. Degradation of azo dye Orange G in aqueous solutions by persulfate with ferrous ion. Separation and Purification Technology, 72, 105-111.