دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1382، صفحه 2-71 

مقاله علمی

به‌کارگیری رویکرد فازی در ارزیابی سیستم‌های آبیاری

صفحه 2-11

10.22093/wwj.2003.176442

سید احمد حیدریان؛ حسین فرداد؛ محمدجواد منعم؛ عبدالمجید لیاقت؛ عباس قاهری؛ محمد تشنه‌لب