دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 46، شهریور 1382، صفحه 2-72 

مطالعه موردی

ارزیابی و شبیه‌سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان

صفحه 2-13

10.22093/wwj.2003.176391

بهرام نوابی نیا؛ محمدباقر شریفی؛ ابوالفضل سالمی