دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 45، خرداد 1382، صفحه 2-58 

مقاله علمی

تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک

صفحه 2-12

10.22093/wwj.2003.176351

جهانگیر عابدی کوپایی؛ مجید افیونی؛ بهروز مصطفی‌زاده؛ سید فرهاد موسوی؛ محمدرضا باقری


مطالعه موردی

بررسی شیمیایی و میکروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان

صفحه 26-31

10.22093/wwj.2003.176375

حسین پورمقدس؛ محمدرضا شاهمنصوری؛ علی ظفرزاده


مطالعه موردی

بررسی کیفیت شیمیایی و باکتریولوژیکی منابع آب زیرزمینی اطراف انرژی اتمی در جنوب شرقی اصفهان

صفحه 46-50

10.22093/wwj.2003.176383

فریبرز ریاحی؛ فریدون پیامی؛ محبوبه راد گودرزی؛ مهناز زارع؛ شهلا صابری