تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sprinkler and Surface Irrigation with Treated Wastewater on Soil Salinity

نویسندگان [English]

  • J Abedi Koupai
  • M Afyuni
  • B Mostafa Zadeh
  • S. F Mousavi
  • M. R Bagheri