دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1382، صفحه 2-82