بررسی اثر دما بر ضرایب زوال کلر در شبکه توزیع آب آشامیدنی با استفاده از مدل کیفی دینامیکی EPANET

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

10.22093/wwj.2003.176445

عنوان مقاله [English]

The Effect of Temperature on the Decay of Chlorine in Water Distribution Network Using EPANET Qualitative Model

نویسندگان [English]

  • T Aliyan Koupaee
  • M. R Haghighi