دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 132، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-146 
حذف فلزات سنگین از آب و پساب با استفاده از جاذب‌های نانومتخلخل SBA-15

صفحه 41-52

10.22093/wwj.2020.219665.2989

مریم فتاحی؛ لیلا حاجی آقابابائی؛ علیرضا بدیعی؛ محمد رضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی


مقاله پژوهشی

بررسی عوامل تشکیل رسوب در شبکه توزیع آب شرب شهر سوق و رابطه آن با خواص آب

صفحه 106-124

10.22093/wwj.2020.223858.3004

عبدالحسین صالحی سروک؛ علی المدرسی؛ سید ابوالقاسم میر حسینی؛ مسعود شیشه بر؛ علی اکبر جمالی؛ عبدالحسین کنگازیان