دوره و شماره: دوره 32، شماره 5 - شماره پیاپی 136، آذر و دی 1400، صفحه 1-69 
Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis

صفحه 21-32

10.22093/wwj.2021.283545.3134

نوشین کریمی علویجه؛ محمد علی فلاحی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ نرگس صالح نیا


مطالعه موردی

Selection of Wastewater Treatment Plants Toward a Sustainable Design and Water Reuse: (A Case Study in the City of Mashhad)

صفحه 33-43

10.22093/wwj.2021.300225.3169

معصومه حسینی؛ اکرم عوامی؛ فرهاد میثمی؛ سید محمد تفضلی؛ فرشته آرامون


Geospatial Modeling of Urban Sewage Network Operations Based on DRASTIC Model (A Case Study of Isfahan)

صفحه 44-60

10.22093/wwj.2021.300889.3171

فرهاد کتیرایی؛ علیرضا قراگوزلو؛ علی اصغر آل شیخ؛ امیرهومن حمصی


مقاله پژوهشی

New Isolated Extremophiles Arsenic Oxidizing Bacteria for the Removal of Arsenic from High- and Low-COD Media

صفحه 61-69

10.22093/wwj.2021.314968.3196

آزاده زهرا فاطمی؛ محمد طباطبایی؛ عبداله درخشنده؛ سید مهدی برقعی؛ مسعود نوشادی