دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 135، مهر و آبان 1400، صفحه 1-151 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی زئولیت 4A اصلاح شده با مس در حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط آبی

صفحه 79-92

10.22093/wwj.2021.262207.3093

سید محمد مهدی نوری؛ زهرا فضائلی پور؛ ناهید مهری؛ حمید حیدرزاده درزی