بررسی کارایی زئولیت 4A اصلاح شده با مس در حذف آنتی‌بیوتیک تتراسایکلین از محیط آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

آنتی‌بیوتیک‌ها با توجه به میزان بالای آنها در پساب‌های شرکت‌های دارویی و بیمارستان‌ها از آلاینده‌های مهم دارویی به‌شمار می‌روند. تتراسایکلین‌ها به‌عنوان یک مهارگر باکتریایی نسبتاً ارزان‌قیمت یکی از پرکاربردترین آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده برای انسان و مکمل غذایی و دارویی دام است که موجب انتشار گسترده آن به محیط‌زیست شده است. در این پژوهش از زئولیت 4A به‌دلیل سطح مخصوص و قابلیت تعویض یونی بالا استفاده شد و برای افزایش ظرفیت جذب تتراسایکلین با مس اصلاح شد. روش تلقیح به‌عنوان یکی از روش‌های ساده و تکرارپذیر برای افزودن مس با نسبت‌های مختلف به ساختار زئولیت استفاده شد. جاذب مورد‌استفاده با آنالیزهای FESEM، FTIR، XRD و BET تعیین مشخصه شد. آزمایش‌های جذب با بررسی اثر نسبت جرمی مس به زئولیت، وزن جاذب، در pH های مختلف طی زمان انجام شد. ایزوترم و سینتیک جذب به‌منظور بررسی ظرفیت جذب و مکانیسم انتقال تتراسایکلین از توده به سطح جاذب و نفوذ درون حفره‌ای بررسی شد. سطح مخصوص جاذب طی فرایند اصلاح با مس از m2/g 36 به m2/g 635 افزایش یافت. حداکثر میزان جذب در pH برابر 8/6 و نسبت وزنی نیترات مس به زئولیت 4/0 بر اساس تئوری لانگمیر از 41 به مقدار حدود mg/g 416 حاصل شد و پس از آن میزان جذب با کاهش مواجه شد. ایزوترم فرندلیش مطابقت بهتری با داده‌های تعادلی نشان داد و سینتیک درجه دوم سرعت واکنش را بهخوبی پیش‌بینی کرد. آنالیز تبدیل فوریه مادون قرمز نشان داد که پیوند الکتراستاتیکی بین گروه‌های کربونیل و فنول تتراسایکلین با مس یک از مکانیسم‌های اصلی جذب تتراسایکلین بر روی زئولیت اصلاح شده است. نتایج نشان دادند که مس با تغییر ساختار داخلی به‌صورت کاهش شعاع حفرات و افزایش سطح مخصوص، ظرفیت جذب زئولیت را به مقدار قابل‌توجهی افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Zeolite 4A Modified by CU for Tetracycline Removal from Aqueous Environment

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdi Nouri 1
  • Zahra Fazaelipour 2
  • Nahid Mehri 3
  • Hamid Heydarzadeh Darzi 1
1 Assist. Prof., Dept. of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum and Petrochemical Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 MSc. Student, Dept. of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum and Petrochemical Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 BSc. Student, Dept. of Chemical Engineering, Faculty of Petroleum and Petrochemical Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Antibiotics are common drug contaminants due to their high levels in the effluents of pharmaceutical companies and hospitals. Tetracyclines, as a relatively inexpensive bactericidal inhibitor, are one of the most widely used antibiotics for humans and animal food and pharmaceutical supplements, which have led to their widespread release into the environment. In this paper, zeolite 4A, due to its high specific surface area and ion exchangeability has been modified to increase the adsorption capacity of tetracycline using copper ion. Impregnation method as one of the simple and reproducible methods has been used to add copper with different ratios to the zeolite structure. The adsorbent characterizations were investigated using FESEM, FTIR, XRD and BET analyses. Adsorption experiments were performed by investigating the effect of copper to zeolite mass ratio, adsorbent weight, and different pH over time. Adsorption isotherms and kinetics have been investigated to investigate the adsorption capacity and transfer mechanism of tetracycline from liquid bulk to the adsorbent surface and intraparticle diffusion. The specific surface area of the adsorbent increased from 36 m2/g to 635 m2/g during the modification process. The maximum adsorption is achieved at pH 6.8 and the weight ratio of copper nitrate to zeolite is 0.4, which according to Langmuir's theory increases from 41 to about 416 mg/g and for higher copper to zeolite ratio the adsorption capacity decreases. The Freundlich isotherm showed better agreement with the equilibrium data and the second order kinetic model predicted the reaction rate data more accurately. FTIR analysis showed that the electrostatic bond between the carbonyl and phenol groups of tetracycline with copper is one of the main mechanisms of tetracycline adsorption on the modified zeolite. The results showed that copper has significantly increased the adsorption capacity of zeolite by changing the internal structure and reducing the radius of cavities and increasing the specific surface area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tetracycline
  • Zeolite
  • Surface Modification
  • Adsorption
  • Water Treatment
 Ai, Y., Liu, Y., Huo, Y., Zhao, C., Sun, L., Han, B., et al. 2019. Insights into the adsorption mechanism and dynamic behavior of tetracycline antibiotics on reduced graphene oxide (RGO) and graphene oxide (GO) materials. Environmental Science: Nano, 6(3), 336-348.
Ali, M. M. M. & Ahmed, M. J. 2017. Adsorption behavior of doxycycline antibiotic on NaY zeolite from wheat (Triticum aestivum) straws ash. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 81, 218-224.
Azizian, S. 2004. Kinetic models of sorption: a theoretical analysis. Journal of Colloid and Interface Science, 276, 47-52.
Blasioli, S., Martucci, A., Paul, G., Gigli, L., Cossi, M., Johnston, C. T., et al. 2014. Removal of sulfamethoxazole sulfonamide antibiotic from water by high silica zeolites: a study of the involved host–guest interactions by a combined structural, spectroscopic, and computational approach. Journal of Colloid and Interface Science, 419, 148-159.
Boroglu, M. S. & Gurkaynak, M. A. 2011. Fabrication and characterization of silica modified polyimide–zeolite mixed matrix membranes for gas separation properties. Polymer Bulletin, 66, 463-478.
Braschi, I., Blasioli, S., Gigli, L., Gessa, C. E., Alberti, A. & Martucci, A. 2010. Removal of sulfonamide antibiotics from water: evidence of adsorption into an organophilic zeolite Y by its structural modifications. Journal of Hazardous Materials, 178, 218-225.
Chang, P. H., Li, Z., Jean, J. S., Jiang, W. T., Wang, C. J. & Lin, K. H. 2012. Adsorption of tetracycline on 2:1 layered non-swelling clay mineral illite. Applied Clay Science, 67-68, 158-163.
Chang, P. H., Li, Z., Jiang, W. T. & Jean, J. S. 2009. Adsorption and intercalation of tetracycline by swelling clay minerals. Applied Clay Science, 46, 27-36.
Figueroa, R. A., Leonard, A. & Mackay, A. A. 2004. Modeling tetracycline antibiotic sorption to clays. Environmental Science and Technology, 38, 476-483.
De Sousa, D. N. R., Insa, S., Mozeto, A. A., Petrovic, M., Chaves, T. F. & Fadini, P. S. 2018. Equilibrium and kinetic studies of the adsorption of antibiotics from aqueous solutions onto powdered zeolites. Chemosphere, 205, 137-146.
Fukahori, S. & Fujiwara, T. 2014. Modeling of sulfonamide antibiotic removal by TiO2/high-silica zeolite HSZ-385 composite. Journal of Hazardous Materials, 272, 1-9.
Fukahori, S., Fujiwara, T., Funamizu, N., Matsukawa, K. & Ito, R. 2013. Adsorptive removal of sulfonamide antibiotics in livestock urine using the high-silica zeolite HSZ-385. Water Science and Technology, 67, 319-25.
Gao, Y., Li, Y., Zhang, L., Huang, H., Hu, J., Shah, S. M., et al. 2012. Adsorption and removal of tetracycline antibiotics from aqueous solution by graphene oxide. Journal of Colloid and Interface Science, 368, 540-546.
Guo, Y., Huang, W., Chen, B., Zhao, Y., Liu, D., Sun, Y., et al. 2017a. Removal of tetracycline from aqueous solution by MCM-41-zeolite a loaded nano zero valent iron: synthesis, characteristic, adsorption performance and mechanism. Journal of Hazardous Materials, 339, 22-32.
Guo, Y., Huang, W., Chen, B., Zhao, Y., Liu, D., Sun, Y., et al. 2017b. Removal of tetracycline from aqueous solution by MCM-41-zeolite a loaded nano zero valent iron: synthesis, characteristic, adsorption performance and mechanism. Journal of Hazardous Materials, 339, 22-32.
Genç, N. & Dogan, E. C. 2015. Adsorption kinetics of the antibiotic ciprofloxacin on bentonite, activated carbon, zeolite, and pumice. Desalination and Water Treatment, 53, 785-793.
Jannat Abadi, M. H., Nouri, S. M. M., Zhiani, R., Heydarzadeh, H. D. & Motavalizadehkakhky, A. 2019. Removal of tetracycline from aqueous solution using Fe-doped zeolite. International Journal of Industrial Chemistry, 10, 291-300.
Javid, A., Mesdaghinia, A., Nasseri, S., Mahvi, A. H., Alimohammadi, M. & Gharibi, H. 2016. Assessment of tetracycline contamination in surface and groundwater resources proximal to animal farming houses in Tehran, Iran. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 14, 1-5.
Ji, L., Chen, W., Duan, L. & Zhu, D. 2009. Mechanisms for strong adsorption of tetracycline to carbon nanotubes: a comparative study using activated carbon and graphite as adsorbents. Environmental Science and Technology, 43, 2322-2327.
Khanday, W. A. & Hameed, B. H. 2018. Zeolite-hydroxyapatite-activated oil palm ash composite for antibiotic tetracycline adsorption. Fuel, 215, 499-505.
Kümmerer, K. 2001. Drugs in the environment: emission of drugs, diagnostic aids and disinfectants into wastewater by hospitals in relation to other sources – a review. Chemosphere, 45, 957-969.
Kang, J., Liu, H., Zheng, Y. M., Qu, J. & Chen, J. P. 2011. Application of nuclear magnetic resonance spectroscopy, fourier transform infrared spectroscopy, UV–visible spectroscopy and kinetic modeling for elucidation of adsorption chemistry in uptake of tetracycline by zeolite beta. Journal of Colloid and Interface Science, 354, 261-267.
Liu, H., Yang, Y., Kang, J., Fan, M. & Qu, J. 2012. Removal of tetracycline from water by Fe-Mn binary oxide. Journal of Environmental Sciences, 24, 242-247.
Liu, M., An, D., Hou, L. A., Yu, S. & Zhu, Y. 2015. Zero valent iron particles impregnated zeolite X composites for adsorption of tetracycline in aquatic environment. RSC Advances, 5, 103480-103487.
Mackay, A. A. & Canterbury, B. 2005. Oxytetracycline sorption to organic matter by metal-bridging. Journal of Environmental Quality, 34, 1964-1971.
Marzbali, M. H., Esmaieli, M., Abolghasemi, H. & Marzbali, M. H. 2016. Tetracycline adsorption by H3PO4-activated carbon produced from apricot nut shells: a batch study. Process Safety and Environmental Protection, 102, 700-709.
Pan, S. F., Zhu, M. P., Chen, J. P., Yuan, Z. H., Zhong, L. B. & Zheng, Y. M. 2015. Separation of tetracycline from wastewater using forward osmosis process with thin film composite membrane implications for antibiotics recovery. Separation and Punification Technology, 153, 76-83.
Parolo, M. E., Savini, M. C., Vallés, J. M., Baschini, M. T. & Avena, M. J. 2008. Tetracycline adsorption on montmorillonite: pH and ionic strength effects. Applied Clay Science, 40, 179-186.
Rayaroth, M. P., Aravind, U. K. & Aravindakumar, C. T. 2016. Degradation of pharmaceuticals by ultrasound-based advanced oxidation process. Environmental Chemisrty Letters, 14, 259-290.
Rivera-Utrilla, J., Gómez-Pacheco, C. V., Sánchez-Polo, M., López-Peñalver, J. J. & Ocampo-Pérez, R. 2013. Tetracycline removal from water by adsorption/bioadsorption on activated carbons and sludge-derived adsorbents. Journal of Environmental Management, 131, 16-24.
Sayğılı, H. & Güzel, F. 2016. Effective removal of tetracycline from aqueous solution using activated carbon prepared from tomato (Lycopersicon esculentum mill.) industrial processing waste. Ecotoxicology and Environmental Safety, 131, 22-29.
Shah, A. D., Huang, C. H. & Kim, J. H. 2012. Mechanisms of antibiotic removal by nanofiltration membranes: model development and application. Journal of Membrane Science, 389, 234-244.
Shi, Y. J., Wang, X. H., Qi, Z., Diao, M. H., Gao, M. M., Xing, S. F., et al. 2011. Sorption and biodegradation of tetracycline by nitrifying granules and the toxicity of tetracycline on granules. Journal of Hazardous Materials, 191, 103-109.
Treacy, M. M. & Higgins, J. B. 2007. Collection of simulated XRD powder patterns for zeolites fifth (5th) revised edition, Elsevier, USA.
Wang, Y., Zhang, H., Chen, L., Wang, S. & Zhang, D. 2012. Ozonation combined with ultrasound for the degradation of tetracycline in a rectangular air-lift reactor. Separation and Purification Technology, 84, 138-146.
Ötker, H. M. & Akmehmet-Balcıoğlu, I. 2005. Adsorption and degradation of enrofloxacin, a veterinary antibiotic on natural zeolite. Journal of Hazardous Materials, 122, 251-258.
Yu, F., Li, Y., Han, S. & Ma, J. 2016. Adsorptive removal of antibiotics from aqueous solution using carbon materials. Chemosphere, 153, 365-385.
Zhang, D., Yin, J., Zhao, J., Zhu, H. & Wang, C. 2015. Adsorption and removal of tetracycline from water by petroleum coke-derived highly porous activated carbon. Journal of Environmental Chemical Engineering, 3, 1504-1512.
Zhang, L., Song, X., Liu, X., Yang, L., Pan, F. & Lv, J. 2011. Studies on the removal of tetracycline by multi-walled carbon nanotubes. Chemical Engineering Journal, 178, 26-33.
Zhou, J., Ma, F. & Guo, H. 2020. Adsorption behavior of tetracycline from aqueous solution on ferroferric oxide nanoparticles assisted powdered activated carbon. Chemical Engineering Journal, 384, 123290.