مدیریت پایدار منابع آب با استفاده مجدد از پساب شهری در رهیافت زمین عوارضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای منابع آب، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

چکیده

گسترش جمعیت شهری و افزایش پوشش شبکه‌های آب‌رسانی داخلی و شبکه‌های فاضلاب باعث افزایش مقدار بیشتری از فاضلاب‌های شهری می‌شود که می‌تواند به منبع آبی جدید، به‌ویژه برای مصارف غیرشرب استفاده شود. در این پژوهش، شهر جدید پردیس به‌عنوان اولین مطالعه موردی برای طرح‌ریزی سامانه استفاده مجدد از پساب و بازچرخانی به‌عنوان حلقه مهم مدیریت پایدار منابع آب، انتخاب شد. برای پیشبرد اهداف این پژوهش، تدوین و به‌کارگیری روش زمین عوارضی در بازچرخانی پساب در نظر گرفته شد. در این خصوص به‌منظور امکان بررسی اقتصادی استفاده از پساب منطقه‌ای به جای تصفیه متمرکز (در تصفیه‌خانه مرکزی شهر) و نیز مواردی از قبیل صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمد محلی ساکنان، هزینه‌های ‌محیط‌زیستی و نیز شاخص‌های مرتبط در استفاده از پساب تعیین و ارزیابی شد. روش طبقه‌بندی شاخص‌ها نیز با استفاده از تحلیل‌های آماری برای امکان ارزیابی استفاده از پساب استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان صرفه‌جویی و اضافه درآمد مالی، به‌ترتیب 17/36 و 25/31 درصد، از مجموع کل صرفه‌جویی و درآمد به‌عنوان اولویت اصلی و توصیه به‌عنوان منبع جایگزین در محدوده مطالعه اتفاق خواهد افتاد. از طرفی سطح، صرفه‌جویی و اضافه درآمد مالی برای گروهی که نیازی به استفاده از پساب ندارد، صرفاً برای 15/1درصد سطح کل محدوده مطالعه در اولویت آخر قرار گرفت. اولویت‌بندی استفاده غیرمتمرکز از پساب برای مناطق شهری، نشان داد که این طرح برای بخش قابل‌توجهی از مناطق مسکونی (ضمن کاهش مصارف آب در کنار صرفه‌جویی اقتصادی و افزایش درآمد منطقه‌ای) دارای اولویت گروه اول (بالا) است. در ضمن این طرح می‌تواند ارائه راهکاری برای مسئولان در تصمیم‌گیری منابع آبی شهر پردیس و راه‌حل پایدار آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Management of Water Resources Reusing Municipal Wastewater in the Toll Land Approach

نویسندگان [English]

  • Saeid Ghafoori 1
  • Hossein Hassanpour Darvishi 2
  • Hossein Mohammdvali Samani 3
1 PhD Student of Water Resources, Dept. of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Prof., Dept. of Civil Engineering, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Reuse of treated wastewater is becoming a common source of extra renewable water source in regions and countries with water-scarcity. The expansion of the urban population and the increase in the sewage networks will increase the amount of municipal wastewater. The produced wastewater can become a source of renewable water that can be used for various non-potable reuse, specifically. In the current research study, the newly established Pardis city has been selected as a case study for using recycled water (reuse of treated wastewater) for sustainable water resources management. To accomplish the overall objective of the study, Geo-land method for water reuse is employed. For this study the use of regional wastewater facility instead of centralized wastewater treatment facility as well as the related capital cost savings, job opportunities, and environmental benefits were evaluated. Statistical analyses were performed based on multiple factors and classification indicators. The results showed that the highest amount of savings and financial surplus income, 36.17% and 31.25%, respectively, of the overall savings and income as the main priority and recommendation in place of water source will occur in the study area. On the other hand, savings and financial surplus for the group that does not need to use treated wastewater is only for 1.15% of the total study area which stands as the last priority.Results obtained from this study revealed that prioritization of decentralized use of wastewater for urban areas was a highly efficient plan for a significant part of residential areas, while reducing water consumption along with economic savings and increasing regional income happened. The proposed study can also be used as a sustainable water resources management decision-making tool for Pardis city officials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Reuse
  • Clustering
  • Water Resource Management
Aggeli, K., Kalavrouziotis, I. K. & Bezergianni, S. 2009. A proposal of a treated wastewater reuse design system in urban areas. Fresenius Environmental Bulletin, 18, 1295-1301.
Agua, M. C. C. N. D. 2015. Water Statistics. Mexico City: National Water Commission.
Al-Balawenah, A., AL-Karadsheh, E. & Qadir, M. 2011. Community-based reuse of greywater in home farming. In Food security and climate change in dry areas: Proceedings of an International Conference, Amman, Jordan.
Al-Jayyousi, O. R. 2003. Greywater reuse: towards sustainable water management. Desalination, 156, 181-192.
Al-Shreideh, B. 2001. Reuse of Treated Waste Water in Irrigation and Agriculture as a non-Conventional Resource in Jordan. In Advanced Short Course: Water Saving and Increasing Water Productivity: Challenges and Options, Amman, Jordan.
Aoki, C., Memon, M. & Mabuchi, H. 2005. Water and wastewater reuse: an environmentally sound approach for sustainable urban water management. United Nations Environmental Program, Global Environment Center Foundation, Osaka, Japan.
Asano, T. & Bahri, A. 2011. Global challenges to wastewater reclamation and reuse. On Water Front, 2, 64-72.
Aziz, F. & Farissi, M. 2014. Reuse of treated wastewater in agriculture: solving water deficit problems in arid areas. Annales of West University of Timisoara. Series of Biology, 17, 95-110.
Bahri, A. 2001. Water reuse in Tunisia: stakes and prospects. In Atelier du PCSI (Programme Commun Systèmes Irrigués) sur une Maîtrise des Impacts Environnementaux de l'Irrigation, Cirad-IRD-Cemagref, Tunisia.
Bastian, R. & Murray, D. 2012. Guidelines for Water Reuse. US EPA Office of Research and Development: Washington, DC. USA.
Bozdogan, E. & Sogut, Z. 2013. Determination of reuse potential of treated wastewater at urban green area. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science, 835-845. Nevsehir, Turkey.
De Faria, A. B., Spérandio, M., Ahmadi, A. & Tiruta-Barna, L. 2015. Evaluation of new alternatives in wastewater treatment plants based on dynamic modelling and life cycle assessment (DM-LCA). Water Research, 84, 99-111.
Durrant, S., Nurse, L. & Stoddard, A. 2007. Monitoring the effect of below average precipitation on water resources in Paget Farm, Bequia, Grenadines. MSc Research report submitted to Center for Resource Management and Environmental Studies, University of the West Indies, Faculty of Pure and Applied Sciences, Cave Hill Campus, Barbados.
Eslamian, S., Okhravi, S. & Reyhani, M. N. 2016. Urban water reuse: future policies and outlooks. In Urban Water Reuse Handbook. CRC Press. 1143-1151. New York, USA.
Fatta-Kassinos, D., Dionysiou, D. D. & Kümmerer, K. 2016. Advanced treatment technologies for urban wastewater reuse, Springer International Publishing, Switzerland.
Hajkowicz, S. & Collins, K. 2007. A review of multiple criteria analysis for water resource planning and management. Water Resources Management, 21, 1553-1566.
Hochstrat, R., Wintgens, T. & Melin, T. 2008. Development of integrated water reuse strategies. Desalination, 218, 208-217.
Izadpanah, M. & Sarrafzadeh, M. H. 2020. Investigating the potential of swimming pools sullage reuse for landscape irrigation, case study: Tehran city. Journal of Water and Wastewater, 31(1), 99-110. (In Persian)
Kayhanian, M. & Tchobanoglous, G. 2018a. Potential application of reclaimed water for potable reuse: part I-introduction to potable reuse. Journal of Water and Wastewater, 29(4), 3-22. (In Persian)
Kayhanian, M. & Tchobanoglous, G. 2018b. Potential application of reclaimed water for potable reuse: part II-technical and regulatory issues. Journal of Water and Wastewater, 29(4), 23-60. (In Persian)
Kayhanian, M. & Tchobanoglous, G. 2018c. Potential application of reclaimed water for potable reuse: part III-the path forward and implementation challenges. Journal of Water and Wastewater, 29(4), 61-74. (In Persian)
Khakpour, A., Mehrdadi, N., Torabian, A., Golbabaei Kootenaei, F. & Pazoki, A. 2018. Developing linear models to minimize water consumption and effluent generation in copper industries (case study: Khatoon Abad copper refinery plant). Journal of Water and Wastewater, 29(1), 70-80. (In Persian)
Nitivattananon, V. & Sa-Nguanduan, N. 2016. Urbanization and Water Reuse. In Urban Water Reuse Handbook, CRC Press. 51-62. New York, USA.
Pintilie, L., Torres, C. M., Teodosiu, C. & Castells, F. 2016. Urban wastewater reclamation for industrial reuse: an LCA case study. Journal of Cleaner Production, 139, 1-14.
Qadir, M. & Sato, T. 2016. Water Reuse in Arid Zones. Eslamian, S. (ed.) Urban Water Reuse Handbook. CRC Press. New York, USA.
Rahimi, M., Kalantari, N., Sharifidoost, M. & Kazemi, M. 2018. Quality assessment of treated wastewater to be reused in agriculture. Global Journal of Environmental Science and Management, 4, 217-230.
Reznik, A., Feinerman, E., Finkelshtain, I., Fisher, F., Huber-lee, A., Joyce, B. & Kan, I. 2017. Economic implications of agricultural reuse of treated wastewater in Israel: a statewide long-term perspective. Ecological Economics, 135, 222-233.
Sikder, A. H. M. K. 2010. Participatory multi-criteria evaluation of alternative options for water supply in a cyclone prone area. MSc. Thesis, Institute of Water and Flood Management. Bangladesh University of Engineering and Technology. Bangladesh.
Zhang, Y. & Shen, Y. 2019. Wastewater irrigation: past, present, and future. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 6, e1234.
Zimmo, O. & Imseih, N. 2010. Overview of wastewater management practices in the Mediterranean region. Wastewater Treatment and Reuse in the Mediterranean Region, 155-181. Springer Heidelberg, Berlin, Germany.