شناسایی و تحلیل کیفی ریسک‌های پروژه شبکه فاضلاب شهر تهران با روش ANP و مقایسه آن با روش FUZZY VIKOR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکد فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش زندگی شهرنشینی به‌خصوص تهران و مشکلات ‌محیط‌زیستی، نیاز بیشتر به اجرای طرح‌های انتقال فاضلاب شهری وجود دارد. بنابراین با توجه به تعداد زیاد این پروژه‌ها در حال و آینده، مدیریت ریسک این پروژه‌ها اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش ابتدا ریسک‌های پروژه با بررسی اسناد چند پروژه مشابه و سپس مصاحبه با افراد خبره و کارشناسان، شناسایی شد. بعد از آن با دو روش مختلف، یکی به‌روش تحلیل شبکه‌ای و دیگری، ویکور فازی به‌عنوان روشی جدیدتر، تحلیل کیفی ریسک‌ها و مقایسه انجام شد. ریسک‌های اولویت‌بندی شده در هر دو روش شباهت زیادی داشت. در روش تحلیل شبکه‌ای، هر ریسک در رتبه مشخص قرار گرفت در حالی که در روش ویکور فازی بعضی از ریسک‌ها که اختلاف جزئی داشتند در یک رتبه قرار گرفتند. ریسک‌هایی مانند تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها، تأخیر در صدور مجوز شهرداری و سایر ریسک‌هایی که در رتبه بالا قرار داشتند باید برنامه‌ریزی و مدیریت شوند. ریسک تأخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها با مقدار ایده آل 1 در روش تحلیل شبکه‌ای و همچنین با مقدار کمینه S، R و Q به‌ترتیب 011/0 ، 011/0 و 032/0- در روش ویکور فازی، رتبه نخست، در هر دو روش شد. لازم به ‌ذکر است ریسک‌های شناسایی شده و اولویت‌بندی شده در زمان تهیه این پژوهش بوده است. در آخر پیشنهاداتی برای ریسک‌هایی که در اولویت بالا قرار داشتند، ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Qualitative Risks Analysis of Project Tehran Sewerage Network by ANP Method and Comparison with FUZZY VIKOR Method

نویسندگان [English]

  • Farhang Maraghi 1
  • Armin Monirabbasi 2
1 MSc. of Civil Engineering, University of Payame Noor, Tehran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Payame Noor, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the increase in urban life (especially Tehran) and environmental problems, there is a great need to implement urban sewerage projects. One of the most important things about these kinds of projects is risk management. In this study, at first we reviewed similar projects and interviewed experts to identify project risk. Then we analyzed them in two methods, Analytical Network Process and FUZZY VIKOR. Prioritized risks were very similar in both methods. In ANP method, each risk was ranked but in FUZZY VIKOR method, some of the risks that were slightly different were ranked in the same category. Risks such as delays in paying bills, delays in issuing municipal permits, and other high-ranking risks need to be planned and managed. The risk of delay in payment of status statements with the ideal value of 1 in the ANP method and also with the minimum values of S, R, Q 0.011,0.011,-0.032 respectively, in the FUZZY VIKOR method, ranked first in both methods. It should be noted that the risks were identified and rated at the time of writing this paper. There are some suggestions and advice at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FUZZY VIKOR
  • ANP
  • Risk Identification
  • Qualitative Analysis
  • Sewerage Network
Akbarzadeh Bengar, H. & Mahmoudi, B. 2017. Prioritize the risks of the municipal sewage construction project. The 1st International Conference on Recent Progresses in Civil Engineering, Shomal University, Amol, Mazandaran, Iran. (In Persian)
Asgarian, M., Tabesh, M. & Rouzbahani, A. 2014. Risk assessment of wastewater collection performance using the fuzzy decision-making approach. Journal of Water and Wastewater Science and Engineering, 26(4),74-87. (In Persian)
Golabchi, M. & Faraji, A. 2010. Project strategic management. Tehran, Iran: Press University of Tehran, Iran. (In Persian)
Hajiloo, F. & Alinezhad, M. A. 2017. Assessing the vulnerability of urban buildings to earthquakes using the model ANP-Vikor 6th region Tehran. 4th International Conference On Geographical Sciences, Shiraz, Iran. (In Persian)
Hatefi, S. M. & Heidari, A. 2019. Evaluating construction projects based on the risk factors by using an integrated fuzzy AHP and fuzzy VIKOR model. Journal of Structural and Construction Engineering, 5, 156-175.
Hsu, C. H., Wang, F. K. & Tzeng, G. H. 2012. The best vendor selection for conducting the recycled material based on a hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR. Resources, Conservation and Recycling, 66, 95-111.
Hwang, B. G., Zhao, X. & Toh, L. P. 2014. Risk management in small construction projects in Singapore: status, barriers and impact. International Journal of Project Management, 32, 116-124.
Opricovic, S. 2011. Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning. Expert Systems with Applications, 38, 12983-12990.
Shakeri, M., Sadeghi Niaraki, A. & Allahbakhshi, H. 2012. Gas station site selection using AHP, VIKOR techniques in GIS. The 12th International Conference On Traffic and Transportation Engineering, Tehran, Iran. (In Persian)
Tarokh, M. J., Ekhtiari, M. B. G. a. M. & Yazdani, M. 2014. Credit risk management under uncertainty using a fuzzy VIKOR method. International Journal of Industrial Engineering and Production Management, 25, 15-30.
Wu, Y., Zhang, B., Xu, C. & Li, L. 2018. Site selection decision framework using fuzzy ANP-VIKOR for large commercial rooftop PV system based on sustainability perspective. Sustainable Cities and Society, 40,
454-470.
Yang, Y. P. O., Shieh, H. M. & Tzeng, G. H. 2013. A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment. Information Sciences, 232, 482-500.
Zhao, Z. Y., Lv, Q. L., Zuo, J. & Zillante, G. 2010. Prediction system for change management in construction project. Journal of Construction Engineering and Management, 136, 659-669.