سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال اصلاح شده با اکسید کلسیم به‌منظور حذف ماده‏ رنگ‏زای مالاشیت سبز از محلول‏های آبی: مطالعه تعادلی و سینتیکی فرایند جذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دکترای مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، شیمی آلی و بیوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

رنگ‏زا‏ها از مهم‌ترین آلاینده‏های صنعتی راه‌یافته به محیط‏زیست به حساب می‏آیند و ازاین‏رو حذف آنها از پساب‏های صنعتی امری بسیار مهم است. در این میان ارائه روشی اقتصادی و با کارایی زیاد برای حذف رنگ‏زا مالاشیت سبز که از رنگ‏زا‏های بسیار سمّی برای محیط‏زیست و انسان است، مهم و ضروری است. در این پژوهش حذف رنگ‏زا مالاشیت سبز با استفاده از یک جاذب مقرون‌به‌صرفه و مؤثر بررسی شد که در راستای آن از کربن فعال حاصل از هسته خرما استفاده شد. کربن فعال حاصل از هسته خرما با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و اکسید کلسیم به روش رسوب‏دهی شیمیایی اصلاح شد. خواص و ویژگی‏های این سه جاذب با استفاده از آنالیزهای FTIR، VSM، TGA، XRD و SEM بررسی شد. پارامترهای مؤثر بر فرایند جذب از جمله pH، مقدار جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه رنگ‏زا مالاشیت سبز بهینه‏سازی شدند. پژوهش‌های تعادلی و سینتیکی فرایند جذب با استفاده از مدل‏های رایج و مختلف انجام شد. نتایج به‏دست آمده نشان داد شرایط بهینه برای جذب رنگ‏زای مالاشیت سبز با استفاده از جاذب مورد بررسی عبارت است از: غلظت اولیه برابر با 10 میلی‏گرم در لیتر، pH برابر 7، زمان تماس برابر با 20 دقیقه، دوز جاذب برای AC، AC/Fe3O4 و AC/Fe3O4/CaO به‏ترتیب برابر با 3، 3 و 2 گرم بر لیتر. همچنین مدل فروندلیچ توانایی بیشتری برای توصیف رفتار تعادلی فرایند و مدل سینتیک شبه‌درجه دوم توانایی مناسبی برای بیان سینتیک واکنش دارد. بیشینه ظرفیت جذب تعیین شده با استفاده از مدل لانگمیر برای AC، AC/Fe3O4 و AC/Fe3O4/CaO به‏ترتیب برابر با 9/50، 7/85 و 4/107 میلی‏گرم بر گرم به‏دست آمد. توانایی واجذبی و استفاده مجدد AC/Fe3O4/CaO تا 8 مرحله بررسی شد که نتایج نشان داد جاذب‏ مذکور توانایی چندین مرتبه استفاده مجدد در فرایند جذب سطحی را دارد. نتایج نشان داد اصلاح کربن فعال با نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 و اکسید کلسیم موجب افزایش بازدهی جذب آن می‌شود و آن ‏را به یک جاذب مناسب برای تجاری‌سازی تبدیل می‌‏سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Application of Activated Carbon Magnetic Nanocomposite Modified by Calcium Oxide for Removal of Malachite Green dye from Aqueous Solution: Isotherm and Kinetic Study of Adsorption Process

نویسندگان [English]

  • Reza Abdollahi 1
  • Negin Sohrabi 2
  • Reza Mohammadi 3
1 Former Graduate Student, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 PhD., Dept. of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Organic and Biochemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Dyes are one of the most important industrial environmental pollutants, and therefore their removal from industrial wastewater is very important. The malachite green is a very toxic dye for the environment and humans, therefore an economical and high-efficiency method to remove this dye from water solutions is necessary. In this study, the removal of malachite green was investigated using a economical and effective adsorbent, in which activated carbon from date kernel was used. Activated carbon from date kernel was modified by Fe3O4 magnetic nanoparticles and calcium oxide. The properties and characteristics of these adsorbents were investigated using FTIR, VSM, TGA, XRD and SEM analyzes. Parameters affecting the adsorption process such as pH, adsorbent dosage, contact time and initial concentration of malachite green were optimized. Equilibrium and kinetic study of adsorption process was performed using common models. The results showed optimal conditions for adsorption of malachite green using the adsorbent are: initial concentration equal to 10 mg/l, pH=7, contact time equal to 20 minutes, adsorbent dose for AC, AC/Fe3O4 and AC/Fe3O4/CaO equal to 3, 3 and 2 g/l, respectively. The Freundlich model also has a higher ability to describe process equilibrium behavior and the pseudo-second-order kinetics model has a good ability to express reaction kinetics. The Langmuir adsorption capacity of malachite green by the AC, AC/Fe3O4 and AC/Fe3O4/CaO was determined to be 50.9 mg/g, 85.7 mg/g and 107.4 mg/g respectively. The desorption and reuse ability of AC/Fe3O4/CaO was investigated up to 8 steps, which showed that the adsorbent has the ability to be reused several times in the adsorption process. The results showed that modification of activated carbon with magnetic Fe3O4 nanoparticles and calcium oxide increases its adsorption efficiency and makes it a suitable adsorbent for commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated Carbon
  • Fe3O4
  • Calcium Oxide
  • Adsorption
  • Malachite Green
Afkhami, A., Saber-Tehrani, M. & Bagheri, H. 2010. Modified maghemite nanoparticles as an efficient adsorbent for removing some cationic dyes from aqueous solution. Desalination, 263, 240-248.
Ai, L., Huang, H., Chen, Z., Wei, X. & Jiang, J. 2010. Activated carbon/CoFe2O4 composites: facile synthesis, magnetic performance and their potential application for the removal of malachite green from water. Chemical Engineering Journal, 156, 243-249.
Albuquerque, M. C., Azevedo, D. C., Cavalcante Jr, C. L., Santamaría-González, J., Mérida-Robles, J. M., Moreno-Tost, R., et al. 2009. Transesterification of ethyl butyrate with methanol using MgO/CaO catalysts. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 300, 19-24.
Asfaram, A., Ghaedi, M., Hajati, S., Goudarzi, A. & Dil, E. A. 2017. Screening and optimization of highly effective ultrasound-assisted simultaneous adsorption of cationic dyes onto Mn-doped Fe3O4-nanoparticle-loaded activated carbon. Ultrasonics Sonochemistry, 34, 1-12.
Bagheri, A. R., Ghaedi, M., Asfaram, A., Bazrafshan, A. A. & Jannesar, R. 2017. Comparative study on ultrasonic assisted adsorption of dyes from single system onto Fe3O4 magnetite nanoparticles loaded on activated carbon: experimental design methodology. Ultrasonics Sonochemistry, 34(2), 304-304.
Bagheri, R., Ghaedi, M., Asfaram, A., Dil, E. A. & Javadian, H. 2019. RSM-CCD design of malachite green adsorption onto activated carbon with multimodal pore size distribution prepared from Amygdalus scoparia: kinetic and isotherm studies. Polyhedron, 171, 464-472.
Bulut, E., Özacar, M. & Şengil, İ. A. 2008. Adsorption of malachite green onto bentonite: equilibrium and kinetic studies and process design. Microporous and Mesoporous Materials, 115, 234-246.
Chowdhury, S., Mishra, R., Saha, P. & Kushwaha, P. 2011. Adsorption thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption of malachite green onto chemically modified rice husk. Desalination, 265, 159-168.
Crini, G., Peindy, H. N., Gimbert, F. & Robert, C. 2007. Removal of CI basic green 4 (malachite green) from aqueous solutions by adsorption using cyclodextrin-based adsorbent: kinetic and equilibrium studies. Separation and Purification Technology, 53, 97-110.
D'cruz, B., Madkour, M., Amin, M. O. & Al-Hetlani, E. 2020. Efficient and recoverable magnetic AC-Fe3O4 nanocomposite for rapid removal of promazine from wastewater. Materials Chemistry and Physics, 240, 122109.
Dehbi, A., Dehmani, Y., Omari, H., Lammini, A., Elazhari, K. & Abdallaoui, A. 2020. Hematite iron oxide nanoparticles (α-Fe2O3): synthesis and modelling adsorption of malachite green. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8, 103394.
Deniz, F. & Karaman, S. 2011. Removal of Basic Red 46 dye from aqueous solution by pine tree leaves. Chemical Engineering Journal, 170, 67-74.
Du, F., Sun, L., Huang, Z., Chen, Z., Xu, Z., Ruan, G., et al. 2020. Electrospun reduced graphene oxide/TiO2/poly (acrylonitrile-co-maleic acid) composite nanofibers for efficient adsorption and photocatalytic removal of malachite green and leucomalachite green. Chemosphere, 239, 124764.
Esvandi, Z., Foroutan, R., Mirjalili, M., Sorial, G. A. & Ramavandi, B. 2019. Physicochemical behavior of penaeuse semisulcatuse chitin for Pb and Cd removal from aqueous environment. Journal of Polymers and the Environment, 27, 263-274.
Fan, J. P., Xu, X. K., Xu, R., Zhang, X. H. & Zhu, J. H. 2015. Preparation and characterization of molecular imprinted polymer functionalized with core/shell magnetic particles (Fe3O4@ SiO2@ MIP) for the simultaneous recognition and enrichment of four taxoids in taxus× media. Chemical Engineering Journal, 279, 567-577.
Foroutan, R., Ahmadlouydarab, M., Ramavandi, B. & Mohammadi, R. 2018. Studying the physicochemical characteristics and metals adsorptive behavior of CMC-g-HAp/Fe3O4 nanobiocomposite. Journal of Environmental Chemical Engineering, 6, 6049-6058.
Garg, V., Kumar, R. & Gupta, R. 2004. Removal of malachite green dye from aqueous solution by adsorption using agro-industry waste: a case study of prosopis cineraria. Dyes and Pigments, 62, 1-10.
Guo, F., Jiang, X., Li, X., Jia, X., Liang, S. & Qian, L. 2020. Synthesis of MgO/Fe3O4 nanoparticles embedded activated carbon from biomass for high-efficient adsorption of malachite green. Materials Chemistry and Physics, 240, 122240.
Hameed, B. & El-Khaiary, M. 2008a. Kinetics and equilibrium studies of malachite green adsorption on rice straw-derived char. Journal of Hazardous Materials, 153, 701-708.
Hameed, B. & El-Khaiary, M. 2008b. Malachite green adsorption by rattan sawdust: isotherm, kinetic and mechanism modeling. Journal of Hazardous Materials, 159, 574-579.
Hasan, M., Ahmad, A. & Hameed, B. 2008. Adsorption of reactive dye onto cross-linked chitosan/oil palm ash composite beads. Chemical Engineering Journal, 136, 164-172.
Huang, W. & Liu, Z. M. 2013. Biosorption of Cd (II)/Pb (II) from aqueous solution by biosurfactant-producing bacteria: isotherm kinetic characteristic and mechanism studies. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 105, 113-119.
Ibrahim, W. M., Hassan, A. F. & Azab, Y. A. 2016. Biosorption of toxic heavy metals from aqueous solution by Ulva lactuca activated carbon. Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences, 3, 241-249.
Kannan, C., Sundaram, T. & Palvannan, T. 2008. Environmentally stable adsorbent of tetrahedral silica and non-tetrahedral alumina for removal and recovery of malachite green dye from aqueous solution. Journal of Hazardous Materials, 157, 137-145.
Liu, G., Abukhadra, M. R., El-Sherbeeny, A. M., Mostafa, A. M. & Elmeligy, M. A. 2020. Insight into the photocatalytic properties of diatomite@ Ni/NiO composite for effective photo-degradation of malachite green dye and photo-reduction of Cr (VI) under visible light. Journal of Environmental Management, 254, 109799.
Ma, Q., Nengzi, L. C., Zhang, X., Zhao, Z. & Cheng, X. 2020. Enhanced activation of persulfate by AC@ CoFe2O4 nanocomposites for effective removal of lomefloxacin. Separation and Purification Technology, 233, 115978.
Naseeruteen, F., Hamid, N. S. A., Suah, F. B. M., Ngah, W. S. W. & Mehamod, F. S. 2018. Adsorption of malachite green from aqueous solution by using novel chitosan ionic liquid beads. International Journal of Biological Macromolecules, 107, 1270-1277.
Nethaji, S., Sivasamy, A., Thennarasu, G. & Saravanan, S. 2010. Adsorption of malachite green dye onto activated carbon derived from borassus aethiopum flower biomass. Journal of Hazardous Materials, 181, 271-280.
Önal, Y., Akmil-Başar, C. & Sarıcı-Özdemir, Ç. 2007. Investigation kinetics mechanisms of adsorption malachite green onto activated carbon. Journal of Hazardous Materials, 146, 194-203.
Pavia, D. L., Lampman, G. M., Kriz, G. S. & Vyvyan, J. A. 2008. Introduction to spectroscopy, Cengage learning, Pub. Washington, USA.
Qu, W., Yuan, T., Yin, G., Xu, S., Zhang, Q. & Su, H. 2019. Effect of properties of activated carbon on malachite green adsorption. Fuel, 249, 45-53.
Raizada, P., Shandilya, P., Singh, P. & Thakur, P. 2017. Solar light-facilitated oxytetracycline removal from the aqueous phase utilizing a H2O2/ZnWO4/CaO catalytic system. Journal of Taibah University for Science, 11, 689-699.
Saha, P., Chowdhury, S., Gupta, S. & Kumar, I. 2010. Insight into adsorption equilibrium, kinetics and thermodynamics of malachite green onto clayey soil of Indian origin. Chemical Engineering Journal. 165, 874-882.
Saleh, T. A., Alhooshani, K. R. & Abdelbassit, M. S. 2015. Evaluation of AC/ZnO composite for sorption of dichloromethane, trichloromethane and carbon tetrachloride: kinetics and isotherms. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 55, 159-169.
Shafiee, M., Foroutan, R., Fouladi, K., Ahmadlouydarab, M., Ramavandi, B. & Sahebi, S. 2019. Application of oak powder/Fe3O4 magnetic composite in toxic metals removal from aqueous solutions. Advanced Powder Technology, 30, 544-554.
Sun, X. Y., Ma, R. T., Chen, J. & Shi, Y. P. 2018. Magnetic boronate modified molecularly imprinted polymers on magnetite microspheres modified with porous TiO2(Fe3O4@ pTiO4@ MIP) with enhanced adsorption capacity for glycoproteins and with wide operational pH range. Microchimica Acta, 185, 1-10.
Tao, J., Zhang, M., Gao, X., Zhao, H., Ren, Z., Li, D., et al. 2020. Photocatalyst Co3O4/red phosphorus for efficient degradation of malachite green under visible light irradiation. Materials Chemistry and Physics, 240, 122185.
Vieira, M., Neto, A. A., Gimenes, M. & Da Silva, M. 2010. Sorption kinetics and equilibrium for the removal of nickel ions from aqueous phase on calcined Bofe bentonite clay. Journal of Hazardous Materials, 177, 362-371.
Wadhera, P., Jindal, R. & Dogra, R. 2019. Synthesis of semi interpenetrating network hydrogel [(GrA‐Psy)‐cl‐Poly (AA)] and its application for efficient removal of malachite green from aqueous solution. Polymer Engineering and Science, 59(7), 1416-1427.
Wan Ngah, W. S., Ariff, N. F. M., Hashim, A. & Hanafiah, M. a. K. M. 2010. Malachite green adsorption onto chitosan coated bentonite beads: isotherms, kinetics and mechanism. Clean–Soil, Air, Water, 38, 394-400.
Wang, K., Zhao, J., Li, H., Zhang, X. & Shi, H. 2016. Removal of cadmium (II) from aqueous solution by granular activated carbon supported magnesium hydroxide. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 61, 287-291.
Wang, S. & Ariyanto, E. 2007. Competitive adsorption of malachite green and Pb ions on natural zeolite. Journal of Colloid and Interface Science, 314, 25-31.
Wang, S., Shen, H., Fan, S., Zhao, Y., Ma, X. & Gong, J. 2013a. Enhanced CO2 adsorption capacity and stability using CaO‐based adsorbents treated by hydration. AIChE Journal, 59, 3586-3593.
Wang, Y., Zhu, Y. & Wu, S. 2013b. A new nano CaO-based CO2 adsorbent prepared using an adsorption phase technique. Chemical Engineering Journal, 218, 39-45.
Yagub, M. T., Sen, T. K., Afroze, S. & Ang, H. M. 2014. Dye and its removal from aqueous solution by adsorption: a review. Advances in Colloid and Interface Science, 209, 172-184.
Yagub, M. T., Sen, T. K. & Ang, H. 2012. Equilibrium, kinetics, and thermodynamics of methylene blue adsorption by pine tree leaves. Water, Air, and Soil Pollution, 223, 5267-5282.
Yang, N., Zhu, S., Zhang, D. & Xu, S. 2008. Synthesis and properties of magnetic Fe3O4-activated carbon nanocomposite particles for dye removal. Materials Letters, 62, 645-647.
Yao, S., Zhang, J., Shen, D., Xiao, R., Gu, S., Zhao, M., et al. 2016. Removal of Pb (II) from water by the activated carbon modified by nitric acid under microwave heating. Journal of Colloid and Interface Science, 463, 118-127.
Yildirim, A. & Bulut, Y. 2020. Adsorption behaviors of malachite green by using crosslinked chitosan/polyacrylic acid/bentonite composites with different ratios. Environmental Technology and Innovation, 17, 100560.
Zhao, F., Tang, W. Z., Zhao, D., Meng, Y., Yin, D. & Sillanpää, M. 2014. Adsorption kinetics, isotherms and mechanisms of Cd (II), Pb (II), Co (II) and Ni  (II) by a modified magnetic polyacrylamide microcomposite adsorbent. Journal of Water Process Engineering, 4, 47-57.
Zhao, L., Lv, W., Hou, J., Li, Y., Duan, J. & Ai, S. 2020. Synthesis of magnetically recyclable g-C3N4/Fe3O4/ZIF-8 nanocomposites for excellent adsorption of malachite green. Microchemical Journal, 152, 104425.
Zhu, H. Y., Fu, Y. Q., Jiang, R., Jiang, J. H., Xiao, L., Zeng, G. M., et al. 2011. Adsorption removal of congo red onto magnetic cellulose/Fe3O4/activated carbon composite: equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Chemical Engineering Journal, 173, 494-502.