دوره و شماره: دوره 32، شماره 6 - شماره پیاپی 137، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1-141 

مقاله پژوهشی

ارزیابی ویژگی‌ها و کاربرد جاذب حاصل از لجن تصفیه آب فعال شده در حذف سرب از نمونه‌های آبی

صفحه 17-35

10.22093/wwj.2021.277482.3124

دنیا انصاری مقدم؛ رضا مرندی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ سعید رضا عاصمی زواره؛ شهرام مرادی دهقی


مقاله پژوهشی

شهرنشینی، آلودگی آب و رشد اقتصادی در استان‌های ایران با رهیافت پانل فضایی

صفحه 48-57

10.22093/wwj.2021.269544.3106

فاضل غبیشاوی؛ احمد اکبری؛ امیر دادرس مقدم؛ سید مهدی حسینی