دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 133، خرداد و تیر 1400، صفحه 1-133 

مقاله پژوهشی

بررسی حذف فلز نیکل از آب توسط جاذب الکترولیسی آلومینای نانولیفی

صفحه 1-14

10.22093/wwj.2020.236920.3043

حلیا سادات حسینی شکرابی؛ فرزاد هاشم زاده؛ امیرحسین جاوید؛ امیر حسام حسنی