بررسی ایزوترم جذب گرافن اکساید اصلاح شده توسط دندریمرهای آلی برای حذف سم بوتاکلر از محیط آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه شیمی و مهندسی شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

5 دانشیار، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ورود علف‌کش‌ها به منابع تأمین آب شرب می‌تواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط‌زیست داشته باشد. بنابراین برای حفظ محیط‌زیست حذف آنها از محیط آبی امری ضروری است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی ایزوترم جذب گرافن اکساید اصلاح شده توسط دندریمرهای آلی برای حذف سم بوتاکلر از محیط آبی انجام شد. در این پژوهش گرافن اکساید مغناطیسی عامل‌دار شده به روش جذب پیوندهای کووالانسی تولید و به‌عنوان جاذب استفاده شد. مشخصات جاذب سنتز شده توسط FTIR، XRD، SEM و TEM آنالیز شد. همچنین تأثیر پارامترهای pH، زمان تماس، غلظت آلاینده، مقدار جاذب، دما و قابلیت استفاده مجدد بر ظرفیت جذب جاذب بررسی شد و شرایط بهینه تعیین شد. یافته‌های جذب به‌وسیله مدل‌های ایزوترم لانگمیر و فروندلیچ شرح داده شدند. نتایج نشان داد که گرافن اکساید مغناطیسی عامل‌دار شده به‌طور مؤثر سم بوتاکلر را جذب می‌کند و درصد جذب به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر پارامتر‌های بررسی شده است. با افزایش زمان تا 45 دقیقه، افزایش pH تا مقدار5، افزایش مقدار جاذب تا 3 گرم بر لیتر و غلظت سم بوتاکلر تا 10 میلی‌گرم در لیتر و افزایش دما تا 25 درجه سلسیوس، مقدار جذب سم بوتاکلر تا 4/95 درصد افزایش یافته است. واجذب سم از دمای 37 تا 50 درجه سلسیوس افزایش یافته است و بعد از 10 بار استفاده مجدد از جاذب، مقدار جذب تنها 5/6 درصد کاهش یافت. جاذب در شرایط بهینه قادر به حذف 3/86 درصد از سم بوتاکلر در نمونه واقعی با انحراف استاندارد 06/6 درصد شد. ایزوترم لانگمیر فرایند جذب را به‌خوبی توصیف کرد (99/0=2R). نانوجاذب سنتز شده، یک جاذب کارآمد و توانمند و حساس به گرما برای حذف سم بوتاکلر از محیط آبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Adsorption Isotherm of Modified Graphene Oxide by ‎Organic Dendrimers to Remove Butachlor Pecticides from Aqueous ‎Solution

نویسندگان [English]

  • Soha Nozhat 1
  • Amirhesam Hasani 2
  • Homayon Ahmad Panahi 3
  • Elham Moniri 4
  • Masoud Monavari 5
1 PhD. Student, Dept. of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Prof., Dept. of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Prof., Dept. of Chemistry, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Assoc. Prof., Dept. of Chemistry and Chemistry Engineering, Faculty of Basic Science, Islamic Azad University of Varamin-Pishva, Varamin, Iran
5 Assoc. Prof., Dept. of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The entry of herbicides into drinking water supply sources can have devastating effects on human health and the environment. Therefore, removal of them from the aquatic environment is essential, in order to preserve the environment. Therefore, this study was conducted with the aim to investigate the isotherm absorption of graphene oxide modified by organic dendrimers to remove Butachlor toxin from the aquatic environment. In the present study, operating magnetic graphene oxide was produced by absorption of covalent bonds and used as adsorbent. Synthetic adsorbent properties were analyzed by FTIR, XRD, SEM, TEM, TGA, VSM and EDS. Also, the effects of pH parameters, contact time, contaminant concentration, adsorbent amount, temperature and reusability on adsorption absorption capacity were investigated and optimal conditions were determined. The absorption results were described by Langmuir, Freundlich, Temkin and kinetic adsorption models by first-order and quasi-second-order models and thermodynamic equations. The results indicated that functionalized graphene oxide effectively absorbs Butachlor and absorption percentage is significantly affected by the examined parameters. By increasing the time to 45 minutes, increasing the pH to 5, increasing the amount of adsorbent to 3 g/L and the concentration of Butachlor toxin to 10 mg/L and increasing the temperature to 25 ⁰C, the rate of absorption of Butachlor toxin has increased to 95.4%. Toxin absorption increased from 37 to 50 ⁰C, and after ten re-uses of the adsorbent, the absorption rate decreased by only 6.5%. Under optimal conditions, the adsorbent was able to remove 86.3% of Butachlor toxin in the real sample with a standard deviation of 6.06%. The Langmuir isotherm described the absorption process well (R2 = 0.99). Synthesized nano-adsorbent is an efficient, powerful and heat-sensitive adsorbent for removing Butachlor from the aquatic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene Oxide
  • Magnetic Nanoparticles
  • Dendrimer
  • Butachlor
Abigail, M. E. A., Samuel, S. M. & Ramalingam, C. 2015. Addressing the environmental impacts of butachlor and the available remediation strategies: a systematic review. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(12), 4025-4036.
Aghdam, E., Ahmadpanahi, H., Alaei, A., Hassani, A. & Moniri, E. 2016. Synthesis and modification of graphene oxide by chelating ligands to remove cadmium ions from aqueous media. Journal of Marine Science and Technology Research,  10(4), 1-15. (In Persian)
Ayazi, Z. & Monsefkhoshhesab, Z.  2017. Preparation and use of graphene oxide to remove reactive red dye 195 and reactive blue 19 from aqueous media. Journal of Applied Research in Chemistry, 10(4), 93-104. (In Persian)
Eslami, A. Moheb, A. Mehalian, M. & Khashij, M. 2017. Removal of 4-chlorophenol from synthetic wastewater using graphene oxide nanoparticles. Journal Tollo-E- Behdasht, 15(3), 209-220.(In Persian)
Fadaei, A. M. & Sadeghi, M. 2013. Efficacy study on advanced oxidation processes application for pesticides removal from water with emphasis on their cost aspects. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15, 80-89. (In Persian)
Ghanizade, Gh. Azari, A., Akbari H. & Rezaei Kalantari, R. 2017. Evaluation of the effect of magnetic graphene sheet magnetic nanocomposite on nitrate removal from water by Taguchi method. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(127), 49-64. (In Persian)
Givianrad, M. H., Soleimani, F. & Haghighati, F. 2020. Application of nano-gamma alumina adsorbent for nickel and cobalt removal from mining industry wastewater. Journal of Environmental Science and Technology, 21(12), 41-56. (In Persian)
Heidari, A., Tabrizian, M., Ramezani, M. K., Mahdavi, V., Heidari Alizadeh, B. & Faravardeh, L. 2015. Introduction, registration, formulation, techniques of application of chemical pesticides and determination of their allowable limits. Pub. Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Terhan, Iran. (In Persian)
Jafarzade, N., Javanshir Khoei, A., Poorbagher, H. & Rezaei, K. 2017. Using physical and biological treatment methods to remove toxins agriculture diazinon and malathion in water. Iranian Journal of Natural Resources,70, 327-336. (In Persian)
Khara, H., Salar Amoli, J., Mazloomi, H., Nezami, S. & Zolfi Nejad, K. 2008. Seasonal inspection and measurement of agricultural pesticides) hinozan, machetti and diazinon (in Ashmak river water-east of Gilan). Journal of Biological Sciences, Lahijan Branch, 2, 29-42. (In Persian)
Koushkbaghi, S., Jafari, P., Rabiei, J., Irani, M. & Aliabadi, M. 2016. Fabrication of PET/PAN/GO/Fe3O4 nanofibrous membrane for the removal of Pb(II) and Cr(VI) ions. Journal of Chemical Engineering, 301, 42-50.
Li, Z., Bai, S., Hou, M., Wang, C. & Wang, Z. 2013. Magnetic graphene nanoparticles for the preconcentration of chloroacetanilide herbicides from water samples prior to determination by GC-ECD. Journal of  Analytical Letters, 46(6), 1012-1024.
Nafisi bahabadi, M., Dadgar, S., Lakzaei, F., Mohajeri Borazjani, Z. & Abdollahi, R. 2016. Effect of subacute concentrations of botox herbicide on some fish blood parameters (Oncorhynchusmykiss). Iranian Fisheries Scientific Journal, 25, 151-161. (In Persian)
Nozhat, S., Hassani, A., Ahmadpanahi, H., Moniri, E. & Monavari, M. 2018. Elimination and absorption of butachlor from water aqueous containing herbicide by modified magnetic graphene oxide. Journal of Desalination and Water Treatment, 136, 273-281.
Rice, E. W., Baird, R. B. & Eaton, A. D. 2012. Standard methods for the examination of water and wastewater. Pub. American public health association. USA.
Rao, R. A. K., Sing, S., Sing, B. R., Khan, W. & Naqvi, A. H. 2014. Synthsis and characterization of surface modified graphene-zirconium oxide nanocomposite and its possible use for the removal of chlorophenol from aqueous solution. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2(1), 199-210.
Vadi, M., Mansoorabad, A. O., Mohammadi, M. & Rostami, N.  2013. Investigation of Langmuir, Freundlich and Temkin adsorption isotherm of tramadol by multi-wall carbon nanotube. Asian Journal of Chemistry, 25(10), 5467.
Verma, J. P., Jaiswal, D. K. & Sagar, R. 2014. Pesticide relevance and their microbial degradation: a-state-of-art. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 13(4), 429-466.
Wu, Q., Zhao, G., Feng, C., Wang, C. & Wang, Z. 2011. Preparation of a graphene-based magnetic nonocomposite for the extraction of carbamate pesticides from environmental water samples. Journal of Chromatography A,1218(44), 7936-7942.
Zhao, G., Song, S., Wang, C. Wu, Q. & Wang, Z. 2011. Determination of triazine herbicides in environmental water samples by high-performance liquid chromatography using graphene-coated magnetic nanoparticles as adsorbent. Analytica Chimica Acta, 708(1-2), 155-159.