دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 22، شهریور 1376، صفحه 2-79 
کاربرد فرایند UASB در کاهش بار آلودگی فاضلاب کشتارگاه اصفهان

صفحه 13-23

10.22093/wwj.1997.174168

ایوب ترکیان؛ حسین موحدیان؛ محمدمهدی امینی؛ مرتضی سید صالحی


یاداشت‌ فنی

چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (لجن فعال ۱)

صفحه 59-64

10.22093/wwj.1997.174179

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب