دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 24، اسفند 1376، صفحه 2-79 

یاداشت‌ فنی

چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (لجن فعال ۳)

صفحه 60-65

10.22093/wwj.1998.174220

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب