مصاحبه با آقای مهندس محمدعلی کاظمی(مدیر مسئول مجله آب و فاضلاب)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1998.174221

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Mohammad Ali Kazemi (Director of Water and Wastewater Magazine)