دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 23، آذر 1376، صفحه 2-63 

یاداشت‌ فنی

چگونه فاضلاب تصفیه می شود؟ (لجن فعال۲)

صفحه 45-49

10.22093/wwj.1997.174188

مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب