مصاحبه با آقای دکتر مکنون( معاونت هماهنگی معاون اول ریاست جمهور و استادیار داشگاه صنعتی امیرکبیر)

نوع مقاله : مصاحبه و گفت و گو

10.22093/wwj.1997.174189

عنوان مقاله [English]

Interview with Mr. Dr. Maknoun (Deputy Coordinator of the First Vice President and Assistant Professor of Amir Kabir Industrial University)