دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 21، خرداد 1376، صفحه 2-84 
بررسی دترجنت‌ها در زاینده رود

صفحه 30-38

10.22093/wwj.1997.174005

محمدرضا شاهمنصوری؛ محمدمهدی امین؛ مرضیه وحید دستجردی