دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 42، شهریور 1381، صفحه 2-74 
مدل پیش‌بینی مقدار مناسب تزریق ماده ی منعقدکننده در تصفیه خانه‌های آب ایران

صفحه 26-31

10.22093/wwj.2002.176027

مجید قنادی؛ علیرضا اکبرزاده؛ محمود شریعت؛ سیمین ناصری؛ داود پازوکی